Fiscale behandeling van een verklaring tot behoud

VLABEL heeft recent een aantal standpunten gepubliceerd over de fiscale gevolgen van een aantal bepalingen in het nieuwe erfrecht.

Het nieuwe erfrecht is van toepassing op alle nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018. Deze nieuwe regels zijn in principe ook van toepassing op schenkingen gedaan vóór 1 september 2018. Als de erflater komt te overlijden na de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht, betekent dit dat alle schenkingen die door deze erflater zijn gedaan, ook de schenkingen die plaatsvonden voor 1 september 2018, in principe onderworpen zullen zijn aan de nieuwe regels inzake inbreng, inkorting, indexatie en waardering.
 

De oude regels blijven van toepassing wat betreft:

- De materiële en formele geldigheid van een schenking;
- De kwalificatie ‘voorschot op erfdeel’ of ‘buiten deel’ die aan een schenking gegeven werd;
- Een uitdrukkelijk beding van inbreng of inkorting in natura;
- De inbreng door en ten aanzien van de langstlevende echtgenoot.


Bij wijze van overgangsbepaling heeft een schenker de mogelijkheid om tot 31 augustus 2018 bij notariële akte een verklaring tot behoud af te leggen. Daarmee kiest u er uitdrukkelijk voor om al uw schenkingen van vóór de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht te onderwerpen aan de oude regels. Schenkingen worden in dat geval bijvoorbeeld niet geïndexeerd. Die oude regels blijven dan gelden voor al uw schenkingen gedaan voor 1 september2018. Een selectieve keuze is met andere woorden niet toegestaan.

De vraag rijst of zo’n verklaring tot behoud aanleiding geeft tot het heffen van schenkbelasting, als er in de verklaring schenkingen worden vermeld die niet aan de schenkbelasting werden onderworpen.

VLABEL heeft recent een standpunt gepubliceerd waarin bepaald wordt dat dergelijke verklaring tot behoud geen aanleiding geeft tot de heffing van schenkbelasting, zelfs als er in deze verklaring schenkingen vermeld worden die niet aan de schenkbelasting werden onderworpen
Vermits een dergelijke verklaring eenzijdig is, in die zin dat ze uitsluitend uitgaat van de schenker, vormt ze volgens VLABEL geen titel voor de heffing van de schenkbelasting.

Een KBC-adviseur Financiële Planning vertelt er u graag meer over.

 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.

Gerelateerde artikels

Vlaamse regering schept meer duidelijkheid over de woonbonus

Vlaamse regering schept meer duidelijkheid over de woonbonus

Successieplanning met een kunst(collectie)

Successieplanning met een kunst(collectie)

Is een goed doel opnemen in mijn testament fiscaal interessant?

Is een goed doel opnemen in mijn testament fiscaal interessant?

Wat bij een gelijktijdig overlijden?

Wat bij een gelijktijdig overlijden?