Franse dividenden: verrekening bronheffing

Dividenden zijn in principe belastbaar in België aan het standaardtarief van 30%.

Als het dividend wordt ontvangen via een Belgische (financiële) tussenpersoon, wordt de 30% roerende voorheffing ingehouden door de tussenpersoon. U hebt dan geen aangifteverplichting meer in de personenbelasting.

Komt er geen Belgische financiële instelling tussen bij de uitbetaling, dan moet u het nettodividend (na Franse bronheffing) in België aangeven in de aangifte in de personenbelasting. Daar wordt het  belast aan een tarief van 30% (tenzij globalisatie voordeliger zou zijn).

Op basis van het dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk, heeft Frankrijk als bronstaat ook de bevoegdheid om een bronbelasting te heffen. In Frankrijk worden dividenden, uitgekeerd aan Belgische fiscale inwoners (natuurlijke personen), sinds 2018 onderworpen aan een forfaitaire bronheffing van 12,8% (mits voorlegging van een Belgische woonplaatsverklaring in Frankrijk). Het dubbelbelastingverdrag bepaalt echter dat België een minimum forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (hierna: FBB) moet verrekenen, gelijk aan 15% van het nettodividend.  
 

Verrekening FBB voor Franse dividenden ontvangen in 2023

Sinds inkomstenjaar 2020 is de mogelijkheid tot verrekening voorzien in het aangifteformulier van de personenbelasting.

Voorbeeld 1 (bij inhouding RV door financiële tussenpersoon)

U ontving in 2023 een dividend (bruto 1.000 euro) van Franse aandelen waarop Franse bronheffing van 12,8% werd ingehouden. Bij uitbetaling op uw Belgische rekening, moest uw Belgische bank de Belgische roerende voorheffing van 30% inhouden op 872 euro (m.n. 216,60 euro). Netto ontving u dus 610,40 euro.

U kunt  via uw aangifte in de personenbelasting max. 130,80 euro (15% op 872 euro) FBB-verrekening vragen door aangifte in vak VII, A.1. én F.
Netto houdt u dan 741,20 euro over van uw bruto dividend van 1.000 euro.

Ervan uitgaande u de vrijstelling van 800 euro aan ontvangen dividenden niet claimt voor de Franse dividenden (maar u deze vrijstelling claimt voor Belgische dividenden, wat interessanter is  (zie info: vrijstelling roerende voorheffing dividen aandelen), zult u volgende gegevens moeten vermelden in vak VII:

  • 610,40 euro in rubriek A.1. code 1160
  • 610,40 euro in rubriek F.

Voorbeeld 2 (als er een RV werd ingehouden financiële tussenpersoon)

U ontving in 2023 een dividend (bruto 1.000 euro) van Franse aandelen waarop Franse bronheffing van 12,8% werd ingehouden. Dit dividend werd uitbetaald op uw Franse rekening. U moet in uw aangifte personenbelasting het Franse dividend verplicht aangeven.

U kunt via uw aangifte in de personenbelasting max. 130,80 euro (15% op 872 euro) FBB-verrekening vragen door aangifte in vak VII, A.2 én F. Netto houdt u dan 741,20 euro over van uw bruto dividend van 1.000 euro.

Ervan uitgaande dat u de vrijstelling van 800 euro aan ontvangen dividenden niet claimt voor de Franse dividenden, zult u volgende gegevens moeten vermelden in vak VII:

  • 872  euro in rubriek A.2. code 1444
  • 872 euro in rubriek F.

Verrekening FBB voor Franse dividenden ontvangen in vorige jaren

Er was lange tijd discussie of men nog FBB kan vragen als men vroeger ontvangen dividenden niet (vrijwillig) had vermeld in zijn aangifte personenbelasting.

Volgens Circulaire 2021/C/49 d.d. 28 mei 2021 wordt de verrekening van het FBB alleen toegestaan op voorwaarde dat de betreffende dividenden werden aangegeven in de aangifte in de personenbelasting. Voor de dividenden, ontvangen op een Belgische rekening, zal deze voorwaarde vaak niet vervuld zijn. Omwille van de tussenkomst van een Belgische financiële tussenpersoon, zal op deze dividenden immers Belgische roerende voorheffing zijn ingehouden. 
Deze heffing is bevrijdend, waardoor deze dividenden niet verplicht moeten worden aangegeven in de belastingaangifte.

Volgens 2 recente arresten van het Hof van Cassatie d.d. 23 november 2023 moet het FBB echter worden toegekend, ook wanneer het dividend niet werd opgenomen in de aangifte personenbelasting.

Het Hof van Cassatie heeft zich echter niet uitgesproken over de manier waarop de verrekening van het FBB in dergelijke gevallen kan gevraagd worden. Het lijkt ons dat dit voordeel kan gevraagd worden:

  • hetzij via een bezwaarschrift (binnen een jaar na ontvangst aanslagbiljet in de personenbelasting over het inkomstenjaar waarin men de Franse dividenden heeft ontvangen);
  •  of via een aanvraag tot terugbetaling van de teveel ingehouden roerende voorheffing. De terugbetaling van de roerende voorheffing kan op heden nog worden gevraagd voor dividenden waarop de RV werd ingehouden in 2020 of later.
     

Nieuw dubbelbelastingverdrag

Opgelet, er werd eind 2021 een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen Frankrijk en België ondertekend waarin de verrekening van het FBB niet langer wordt voorzien. De datum van inwerkingtreding van het nieuwe verdrag is vandaag evenwel nog niet bekend, maar vermoedelijk zal dit pas ten vroegste in 2025 zijn.

Hebt u hierover vragen? Neem dan contact op met uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief