De nieuwe pensioenbonus gaat in voege op 1 juli 2024

De pensioenbonus wordt opnieuw ingevoerd en telt vanaf 1 juli 2024 mee voor wie met pensioen gaat vanaf 1 januari 2025. De bonus is een nettobedrag dat u bovenop uw pensioen opbouwt als u verder werkt, zonder uw (vervroegd) rustpensioen op te nemen.

 

Hebt u recht op een pensioenbonus, dan wordt dit automatisch berekend door de Federale Pensioendienst wanneer u met pensioen gaat. U kunt de pensioenbonus opnemen als eenmalig bedrag of in maandelijkse schijven. De Federale Pensioendienst (FPD) stort het bedrag standaard (= zonder tegenbericht) als eenmalig kapitaal.

Voor wie is de pensioenbonus?

Iedereen, werknemers, ambtenaren en zelfstandigen die vanaf 1 januari 2025 met pensioen gaan en die verder werken na de vroegst mogelijke pensioendatum, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op de pensioenbonus voor elke gewerkte dag tijdens een referentieperiode van maximaal 3 jaar. Die referentieperiode start ofwel op het moment waarop u aan de voorwaarde voor het vervroegde pensioen voldeed of op de wettelijke pensioenleeftijd (66 jaar in 2025, 67 jaar vanaf 2030).

Ook als u deeltijds werkt, kunt u een bonus opbouwen. Die bonus zal dan in verhouding zijn tot uw arbeidsduur (80 %, 50 % ...).
 

Hoeveel bedraagt de pensioenbonus?

Het bedrag van de bonus is afhankelijk van het aantal loopbaanjaren die u hebt gepresteerd op de vroegste pensioendatum. De pensioenbonus is vrijgesteld van personenbelasting en sociale bijdragen. De nettobonus wordt progressief opgebouwd:

 • Hebt u minder dan 43 loopbaanjaren op de vroegste datum waarop u met pensioen kunt gaan?

  • Het bedrag van de pensioenbonus verhoogt naargelang u langer werkt. Voor elk volledig jaar dat u werkt, bouwt u volgende netto pensioenbonus op:
   - 1ste jaar: 3.927,51 euro (of 981,88 euro per gewerkt kwartaal)
   - 2de jaar: 7.855,02 euro (of 1.963,76 euro per gewerkt kwartaal)
   - 3de jaar: 11.782,53 euro (of 2.945,63 euro per gewerkt kwartaal).

  • Als u de volledige 3 jaar langer werkt, dan kunt u dus een bonus van 23.565,06 euro netto opbouwen.
    
 • Hebt u een loopbaan van 43 jaar of meer op de vroegste datum waarop u met pensioen kunt gaan?
  • Voor elk jaar waarin u verder werkt, bouwt u een netto pensioenbonus van 11.782,53 euro of 2.945,63 euro per kwartaal op.
  • Als u de volledige 3 jaar langer werkt, dan kunt u dus een bonus van 35.347,59 euro netto opbouwen.

         (De hierboven vermelde bedragen, zijn de bedragen aan de huidige pilindex 176,06).

Hoe bouwt u een pensioenbonus op?

Elke gewerkte dag in België na uw vroegste pensioendatum telt mee:

 • u werkt 1 dag, dan krijgt u een bonus voor 1 dag;
 • u werkt 3 maanden, dan krijgt u een bonus voor die 3 maanden.

Per jaar kunt u maximum 1 bonusjaar (of maximum 312 bonusdagen) opbouwen. Vanaf het moment dat u uw bonus begint op te bouwen, hebt u 3 jaar de tijd voor die opbouw. Als u een tijdje stopt met werken nadat u uw bonus begon op te bouwen, dan verlengt dit de periode niet.

De opbouw van uw pensioenbonus stopt altijd zodra u een Belgisch rustpensioen opneemt.

Wat gebeurt er met de bonus bij overlijden?

 • Een gepensioneerde overlijdt vóór de uitbetaling van de bonus.

  • De erfgenamen zullen de bonus die nog niet uitbetaald werd in een éénmalig bedrag ontvangen (ongeacht of de overledene voor een éénmalige of maandelijkse uitbetaling koos).

 • Een gepensioneerde overlijdt na de éénmalige uitbetaling van de bonus.

  • De erfgenamen mogen de bonus houden.

 • Een gepensioneerde koos om de bonus maandelijks te ontvangen en overlijdt.

  • De erfgenamen mogen de maandbedragen houden die de overledene ontving. De erfgenamen hebben géén recht op de maandbedragen die nog niet betaald zijn.

Opmerking

Als u in aanmerking komt voor de pensioenbonus, dan zult u alle informatie voor uw situatie in de toekomst ook kunnen raadplegen op www.mypension.be. Omdat het om een geheel nieuwe maatregel gaat, wordt de informatie over de bonus op mypension.be stapsgewijs toegevoegd.

Momenteel kunt u hier nog geen simulatie van uw pensioenbonus maken. We informeren u van zodra dat wel kan.

Hebt u hierover nog vragen?

Voor informatie kunt u terecht bij uw private banker of wealth manager. 

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.