Hoe worden effecten gewaardeerd voor de erfbelasting?

Bij een overlijden wordt een aangifte van nalatenschap ingediend. Deze aangifte vermeldt enerzijds alle goederen die tot de nalatenschap worden gerekend (de activa) en anderzijds alle schulden (de passiva). Van elk van deze activa en passiva wordt een waarde opgegeven. Als de nalatenschap beursgenoteerde financiële instrumenten bevat (zoals effecten die op Belgische of buitenlandse gereglementeerde markten verhandeld mogen worden), dan houdt men voor de waardering van deze effecten met enkele regels rekening.

In het Vlaams Gewest kan de indiener van de aangifte kiezen uit de beurswaarde op drie momenten: ofwel op de datum van het overlijden, ofwel op de datum van één maand na het overlijden, ofwel op de datum van twee maanden na het overlijden. De indieners moeten hun keuze uitdrukkelijk vermelden in de aangifte. Bovendien geldt dezelfde keuze voor alle beursgenoteerde effecten in de nalatenschap.

De reden voor die verschillende keuzemomenten is dat er een significant verschil kan zijn tussen de beurswaarde op het moment van het overlijden en de beurswaarde op het ogenblik dat de aangifte wordt ingediend en de erfbelasting wordt berekend.

De coronacrisis heeft een zware impact op de financiële markten. De Vlaamse decreetgever besliste daarom de keuzemogelijkheden uit te breiden met een vierde keuzemogelijkheid, weliswaar nog steeds binnen de gewone aangiftetermijn. Deze extra vierde beurswaarde waarvoor gekozen kan worden, is de beurswaarde op de datum van drie maanden na het overlijden.

Deze maatregel is beperkt in de tijd en wijzigt verder niets aan de algemene waarderingsregels.

De extra keuzemogelijkheid wordt geboden voor overlijdens vanaf

  • 13 november 2019, als het overlijden heeft plaatsgevonden op het Belgisch grondgebied
  • 13 oktober 2019, als het overlijden heeft plaatsgevonden in een land dat tot de Europese Economische Ruimte behoort
  • 13 september 2019, als het overlijden heeft plaatsgevonden buiten de Europese Economische Ruimte

en is mogelijk voor overlijdens tot en met 30 september 2020.

De tijdelijke extra keuzemogelijkheid geldt ook voor aangiftes die reeds werden ingediend waarvan de initiële aangiftetermijn verstrijkt tussen 13 maart 2020 en het moment van publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad. Als de aangevers toch nog gebruik willen maken van de extra keuzemogelijkheid, kunnen ze dat aan de Vlaamse Belastingdienst doorgeven door een nieuwe aangifte in te dienen binnen de toegestane termijnen, te rekenen vanaf het verstrijken van de initiële aangiftetermijn. Op 21 april 2020 publiceerde het Belgisch Staatsblad het Vlaamse decreet.

Fictief voorbeeld

Jan is overleden op 3 december 2019. Hij was een actieve belegger en heeft in zijn nalatenschap beursgenoteerde effecten. De erfgenamen hebben bij de aangifte van de nalatenschapsgoederen de keuze uit 4 beurswaarden:

  • op de dag van het overlijden, het effect noteert op dat moment aan 65,40 euro
  • een maand later (3/1/2020) is de waarde licht gestegen naar 66,12 euro
  • twee maanden later (3/2/2020) is er nogmaals een stijging naar 68,98 euro
  • drie maanden na het overlijden (3/3/2020) is de waarde serieus gedaald tot 45,05 euro

De aangifte werd ingediend op 15 maart 2020 (binnen de normale aangiftetermijn van 4 maanden) en er werd gekozen voor de laagst mogelijke waarde, namelijk de waarde op de dag van het overlijden. Achteraf blijkt dat het nieuwe waarderingsmoment, drie maanden na het overlijden, interessanter zou zijn geweest. Hiervoor mag alsnog worden geopteerd via een nieuwe aangifte en dit ten laatste op 3 augustus 2020.

De erfgenamen moeten in de aangifte van nalatenschap vermelden voor welk tijdstip van waardering zij kiezen en welke beurswaarde zij aangeven.
Alle beursgenoteerde effecten moeten wel op hetzelfde tijdstip gewaardeerd worden.

Opgelet: de keuze voor een vierde waarderingsmoment van beursgenoteerde effecten geldt enkel bij het overlijden van een inwoner van het Vlaamse Gewest. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest hebben de keuzemogelijkheden voorlopig niet uitgebreid.

Heeft u hier nog vragen over? Uw private banker of wealth officer is uw eerste aanspreekpunt. Indien gewenst schakelt hij een expert Financiële Planning in die voor u klaarstaat voor het beantwoorden van al uw successievragen.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u hierover vragen hebt.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Hebt u vragen over uw successieplanning? We helpen u graag.

→  Stel hier uw vraag

KBC Private Banking & Wealth blijft bereikbaar

Neem contact op met uw private banker of wealth officer. Ze staan voor u klaar.

→ Zo bereikt u ons


 

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.