Tijdelijke opschorting toegang tot informatie over uiteindelijke begunstigden (UBO-register)

Het doel van het UBO-register (“Ultimate Beneficial Owner”) is om vast te stellen wie er effectief zeggenschap heeft in een vennootschap, vzw, stichting, trust, fiducie of gelijkaardige juridische constructie, of er economisch voordeel uithaalt. Het register werd in het leven geroepen om sterker te staan in de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en onderliggende misdrijven.

In een arrest van 22 november 2022 heeft het Europees Hof van Justitie de toegang voor het grote publiek tot de informatie over de uiteindelijke begunstigden aanzien als een schending op het fundamentele recht op privacy en de bescherming van de persoonsgegevens. Daarom is de toegang voor het grote publiek tot de informatie over de uiteindelijke begunstigden in België tijdelijk opgeschort.

In het verleden was de onbeperkte toegang enkel van toepassing op de gegevens van de begunstigden van vennootschappen. Wanneer je informatie wenste te raadplegen van UBO’s van een vzw, stichting, trust, fiducie of gelijkaardige juridische constructie, was je al verplicht om een legitiem belang aan te tonen voordat je toegang kreeg.

De FOD Financiën zal binnenkort laten weten hoe de toegang tot de gegevens opnieuw mogelijk wordt voor het grote publiek, rekening houdend met het bovengenoemd arrest.

De toegang voor bevoegde autoriteiten en onderworpen entiteiten blijft onveranderd.

Bron: UBO-register | Compliance | FOD Financiën (belgium.be)

 

Aarzel niet uw private banker of wealth manager aan te spreken mocht u hierover nog vragen hebben. 

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.