Check het beleggersprofiel wanneer de statuten van uw vennootschap wijzigen

Wanneer u zeer dynamisch wenst te beleggen moet dit uitdrukkelijk voorzien zijn in de
statuten.

Met het oog op modernisering, vereenvoudiging en flexibilisering van de wetgeving trad op 1 mei 2019 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Deze wet vervangt van het Wetboek van Vennootschappen. De beoogde vereenvoudiging vertaalde zich onder meer in de beperking van het aantal vennootschapsvormen. Voortaan blijven slechts volgende vormen over: de NV, de BV, de CV, de VOF, de CommV en de maatschap.

Vennootschappen die opgericht worden vanaf 1 mei 2019 vallen onmiddellijk onder het nieuwe WVV.

Vennootschappen die opgericht werden voor 1 mei 2019 en waarvan hun vennootschapsvorm niet langer bestaat, moeten omgezet worden in 1 van de overblijvende vormen. Maar ook wanneer uw vennootschapsvorm blijft bestaan, moet u zich uiterlijk tegen eind 2023 conformeren aan het WVV. Wanneer u de statuten om een of andere reden vroeger aanpast, bent u hier zelfs meteen toe verplicht.

Bijgevolg zult u in de komende maanden of jaren hoogstwaarschijnlijk een statutenwijziging doorvoeren. Maak van deze gelegenheid gebruik om de statuten grondig te herbekijken. Meestal zal het doel of voorwerp van de vennootschap vrij ruim omschreven zijn waardoor uw vennootschap bijvoorbeeld ook kan beleggen in aandelen, obligaties, fondsen …. Wanneer u zeer dynamisch wenst te beleggen moet dit echter uitdrukkelijk voorzien zijn in de statuten.

Volgende voorbeeldclausule moet uw vennootschap toelaten om te beleggen en – zo gewenst - een zeer dynamisch risicoprofiel aan te nemen:

“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel”.

Voor meer informatie: contacteer uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.