Interimdividenden en tussentijdse dividenden VVPRbis

Tot nu bestond er twijfel hoe men de VVPRbis-regeling bij interim- en tussentijdse dividenden moest bekijken. De belastingadministratie bevestigde dat er moet worden gekeken naar het boekjaar waarin ze deel uitmaken van de winstverdeling. In bepaalde gevallen kunnen dividenden worden uitgekeerd aan 15%.

Wat houdt het VVPRbis in?

Het VVPRbis-regime werd vanaf 1 juli 2013 ingevoerd en laat kleine vennootschappen toe om aandelen - onder bepaalde voorwaarden - uit te geven. De dividenden kunnen recht geven op de toepassing van een verlaagd tarief van roerende voorheffing.

Het gaat om dividenden van nieuwe aandelen op naam, uitgegeven vanaf 1 juli 2013, die door de oorspronkelijke inschrijver worden bijgehouden. Deze aandelen vertegenwoordigen een inbreng in geld en moeten op het ogenblik van de dividenduitkering volgestort zijn. En dus niet noodzakelijk op het ogenblik van de inschrijving.

Als alle voorwaarden voldaan zijn, kan het standaardtarief van 30% worden verlaagd tot:

20% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng;
15% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng.

U zou kunnen twijfelen of winsten uit het verleden, die bijvoorbeeld geboekt werden als ‘overgedragen winsten’ of als ‘beschikbare reserves’, in aanmerking komen voor het verlaagd tarief. Maar de minister van Financiën schepte hierover duidelijkheid tijdens de Kamercommissie Financiën. De winst van het lopende en vorige boekjaren komt in aanmerking voor het VVPRbis-regime.

Interimdividenden en tussentijdse dividenden in het VVPRbis

In het kort:

 • Een interimdividend is een dividend dat de winst van het lopende boekjaar kan uitkeren (verrekend met het overgedragen resultaat);
 • Een tussentijds dividend is een dividend dat kan worden uitgekeerd uit de beschikbare reserves en de overgedragen winst.

In de VVPRbis-regeling kan het belangrijk zijn om te weten uit welk boekjaar de winstverdeling van het betrokken dividend wordt uitgekeerd.

De circulaire stelt dat zowel interim- als tussentijdse dividenden in de winstverdeling van het lopende boekjaar worden opgenomen. Dat ondanks het verschil in oorsprong van de uitgekeerde winsten.

Beide types van dividenduitkeringen kunnen dus aan 15% roerende voorheffing worden uitgekeerd. Maar enkel wanneer zij in het derde boekjaar na dat van inbreng plaatsvinden. Natuurlijk moet ook aan alle andere voorwaarden van de VVPRbis-regeling voldaan zijn.
 

Voorbeeld

Een vennootschap opgericht in november 2015, met 31-12-2016 als afsluiting van het eerste boekjaar. De aandelen voldoen aan de andere voorwaarden van het VVPRbis-regime.
 

 • Uitkering van een interimdividend op 30-11-2019

  De uitkering van het interimdividend gebeurt uit de winst van het lopende boekjaar 2019. Dat is een voorschot op het deel van de winst van het boekjaar toegewezen door de algemene vergadering dat deel uitmaakt van de winstverdeling van het boekjaar 2019.Het interimdividend zal aan een roerende voorheffing van 15% onderworpen worden, want het wordt toegekend uit de winstuitkering van het derde boekjaar (2019) na het boekjaar van de inbreng (november 2015 – 31-12-2016)
   
 • Uitkering van een tussentijds dividend op 30-11-2019

  Het tussentijds dividend wordt onttrokken aan de beschikbare reserves uit het laatste afgesloten boekjaar, dus hier het boekjaar dat is afgesloten op 31-12-2018. Dit tussentijds dividend zal deel uitmaken van de winstverdeling van het boekjaar 2019 als vergoeding van het kapitaal door middel van een onttrekking uit de reserves.
  Het wordt onderworpen aan de aanslagvoet van 15% roerende voorheffing, want het wordt toegekend uit de winstverdeling van 2019, hier het derde boekjaar na dat van de inbreng (november 2015 –
  31-12-2016).

Bron

Circulaire 2021/C/36 over de verlaagde aanslagvoet van de RV op dividenden van “VVPRbis” aandelen in geval van interimdividend of tussentijds dividend dd. 23-04-2021

Hebt u hierover nog vragen?

Neem dan contact op met uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.