Het verlaagd tarief bij een gesplitste aankoop in het Vlaams Gewest

Vorig jaar is het verkooprecht hervormd in het Vlaams Gewest. De basisregel blijft dat wie een onroerend goed in het Vlaamse Gewest koopt in principe 10% verkooprecht betaalt. In de praktijk zal dit echter enkel gelden als het niet gaat om de aankoop van de enige woning. In dat geval geniet u namelijk een gunsttarief van 7%, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De nieuwe regels zijn van toepassing op aankopen vanaf 1 juni 2018.

Maar hoe zit het bij een gesplitste aankoop? Bij deze populaire planningstechniek kopen bijvoorbeeld de ouders het vruchtgebruik van een woning en de kinderen de blote eigendom ervan. Het grote voordeel van deze techniek is dat er bij het overlijden van de ouders in principe geen erfbelasting verschuldigd is op de woning en de kinderen kosteloos volle eigenaars worden.

Genieten de kopers ook bij een gesplitste aankoop het gunsttarief?

Om er aanspraak op te kunnen maken, moeten deze basisvoorwaarden vervuld zijn:

  • De woning bevindt zich in het Vlaams Gewest.
  • De koper moet een natuurlijk persoon zijn. Het gunsttarief geldt niet voor vennootschappen.
  • Het moet gaan om een zuivere aankoop, dus geen ruil of aanwascontract.
  • Het moet gaan om de aankoop van een woning, dus geen bouwgrond.
  • De aankoop moet voor de geheelheid in volle eigendom gebeuren.
  • In principe volstaat de aankoop van een deel van een woning, of alleen de blote eigendom, of alleen het vruchtgebruik, niet. Koopt de ene de blote eigendom en de andere het vruchtgebruik in dezelfde akte en gelijktijdig aan (zoals bij een gesplitste aankoop), dan kan het gunsttarief wel toegepast worden. 
  • De koper moet zich binnen twee jaar na de notariële aankoopakte inschrijven in het bevolkings -of vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning.
  • Opmerkelijk: er is geen minimumduur bepaald voor het behoud van uw inschrijving. 
  • De koper mag niet voor het geheel en in volle eigendom eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.

Vooral de twee laatste voorwaarden verdienen bijzondere aandacht in de context van een gesplitste aankoop.

Het gunsttarief van 7% geldt enkel indien de kopers zich vestigen op het adres van de aangekochte woning. Kopen bijvoorbeeld ouders en kinderen de gezinswoning van de ouders gesplitst aan, dan komen vaak wellicht enkel de ouders in aanmerking voor het gunsttarief (als zij ook voldoen aan de andere voorwaarden).

Kopen ouders en kinderen een tweede verblijf (bijvoorbeeld een appartement aan zee) gesplitst aan, dan moet per koper worden bekeken of zij voor het geheel en in volle eigendom al een andere woning of bouwgrond hebben. Kocht een van de kinderen al een woning in onverdeeldheid aan (bv. samen met de partner), dan is dat in principe geen hinderpaal voor het gunsttarief aangezien dat kind geen eigenaar is voor het geheel van die andere woning. Bezit vader een woning in volle eigendom uit erfenis, dan is dat wel een hinderpaal voor hem. Erfde een van de kopers al de blote eigendom van een andere woning, dan vormt ook dat geen hinderpaal aangezien hij of zij niet de volle eigendom heeft.

Bezit u al een eigen woning voor het geheel en in volle eigendom? Dan kunt u toch een nieuwe woning aankopen tegen het gunsttarief, op voorwaarde dat u de woning binnen een termijn van 1 jaar verkoopt. Gebeurt dat niet, dan bent u de aanvullende rechten én een belastingverhoging van 20% verschuldigd, tenzij u overmacht (een voor u onvoorziene gebeurtenis onafhankelijk van uw wil) bewijst.

Kopen verschillende personen samen aan, dan mogen zij ook niet samen voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Kochten de ouders en kinderen bijvoorbeeld eerder een woning gesplitst aan, dan worden zij uitgesloten van het gunsttarief aangezien zij al samen voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een andere woning.

Zal u de woning niet zelf bewonen maar legt u binnen drie jaar een bewijs van verhuring voor van meer dan negen jaar aan een sociaal verhuurkantoor, dan toch kan u als koper(s) het gunsttarief van 7% genieten. Dit geldt ook als u de woning gesplitst aankoopt. Aangezien de aangekochte woning in dat geval bestemd is voor sociale huur, maakt het bovendien niet uit of één van de kopers al een andere woning of bouwgrond in zijn geheelheid en in volle eigendom bezit.

Het is perfect mogelijk dat slechts één van de kopers bij een gesplitste aankoop het gunsttarief kan genieten en de rest het basisbedrag verschuldigd is. Dit zal geval per geval moeten worden bekeken.
U informeert zich best op voorhand bij uw notaris.

Wenst u meer informatie over het verlaagd tarief bij een gesplitste aankoop? Uw private banker vertelt er u graag meer over. Of vraag een afspraak aan voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

 

 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.