Vermindering belasting bij leegstand in Vlaanderen?

Als een onroerend goed gedurende een bepaalde periode heeft leeggestaan en geen inkomsten heeft opgebracht, stelt men dat het onroerend goed "improductief" is geweest. De personenbelasting en onroerende voorheffing (hierna: OV) kunnen dan onder bepaalde voorwaarden worden verminderd in verhouding tot het aantal maanden dat de improductiviteit geduurd heeft.

Een proportionele vermindering van personenbelasting en OV kan enkel als:

  • Het gaat om een niet-gemeubileerd gebouw.
  • Het goed volstrekt niet in gebruik is geweest en geen inkomsten heeft opgebracht.
  • De improductiviteit tijdens het aanslagjaar (1 januari tot 31 december) minstens 90 dagen heeft geduurd. De periode van 90 dagen moet niet aaneensluitend zijn.

Als de improductiviteit maximaal 12 opeenvolgende maanden bedraagt, is het voor de vermindering van de OV voldoende dat u aantoont dat het onroerend goed heeft leeggestaan en improductief was. Dat kunt u als volgt bewijzen:

  • met een overzicht van verbruik van water, gas en elektriciteit dat de volledige periode van improductiviteit aantoont of
  • met een attest van de gemeente, de politie of van een andere officiële instantie waaruit blijkt dat het onroerend goed leegstaand was gedurende de volledige periode waarvoor de proportionele vermindering gevraagd wordt.

Als de improductiviteit langer duurt dan 12 maanden kunt u volgens VLABEL enkel een proportionele vermindering van de OV krijgen, als u aantoont dat de improductiviteit onvrijwillig is. In dat geval moet u kunnen bewijzen dat de leegstand en de improductiviteit onafhankelijk van uw wil zijn ontstaan. Afbraak van de woning, noodzakelijke verbouwingswerken, te huur- of tekoopstelling of bodemverontreiniging zijn voorbeelden van hoe u dat kunt bewijzen. Wie de vermindering wil verkrijgen, moet aantonen dat die alle nodige inspanningen heeft gedaan om het gebouw te verhuren en/of te verkopen.

De onvrijwilligheid wordt vermoed bij onteigening, ramp, overmacht, een lopende gerechtelijke of administratieve procedure of onderzoek, een niet-afgehandelde procedure van erfenis waardoor u uw zakelijke rechten niet kunt uitoefenen of een verbouwing of renovatie met een sociaal of cultureel doel uitgevoerd door een sociale woonorganisatie of in opdracht van een overheid.

Bij volledige of gedeeltelijke (minimum 25%) vernieling van het onroerend goed, mag het kadastraal inkomen eveneens worden verminderd overeenkomstig de duur en de omvang van de improductiviteit.

De vermindering van de personenbelasting en OV is proportioneel in de zin dat de vermindering afhangt van de duur van de improductiviteit en van de omvang ervan. De vermindering van de OV wordt verleend door het KI te verminderen. Op dit verminderd KI wordt dan de normale OV berekend.

In de praktijk zullen de beslissingen die over de aanvragen om kwijtschelding of proportionele vermindering van OV worden genomen, het bedrag bepalen van het KI dat in de aangifte personenbelasting moet worden opgenomen.

U moet de proportionele vermindering (eventueel elk jaar opnieuw) zelf aanvragen. Als u denkt in aanmerking te komen voor een proportionele vermindering, dan moet u, nadat u het aanslagbiljet in de OV betaald hebt, een bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. U hebt tijd tot 31 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor u een proportionele vermindering aanvraagt. Voor de onroerende voorheffing loopt het aanslagjaar gelijk met het inkomstenjaar. Als u het aanslagbiljet echter ontvangt in een ander jaar dan het jaar waarvoor de aanslag geldt, dan geldt de gewone bezwaartermijn van 3 maanden.

Opgelet, verschillende gemeentereglementen bepalen een belasting op leegstaande woningen. Tarieven en voorwaarden zijn in het toepasselijke gemeentereglement na te gaan. Vaak bedraagt de leegstandsheffing 1.000 à 2.000 euro per jaar.

Leegstand van woningen opsporen, registreren en aanpakken is een gemeentelijke bevoegdheid. Gemeenten hebben een ruime vrijheid om te bepalen of en hoe ze leegstand bestrijden, maar er zijn enkele basisvoorwaarden die voor alle gemeenten van het Vlaams Gewest hetzelfde zijn. Meer info vindt u op Leegstaande woningen opsporen, registreren en aanpakken | Vlaanderen.be

Hebt u hierover nog vragen? Uw private banker of wealth manager luistert er graag naar.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of advies.