Wereldwaterdag: investeren in water

Water is zo’n alledaags product dat het misschien niet duidelijk is waarom de sector interessant is om in te investeren. Het beperkte en krimpende aanbod in combinatie met de groeiende vraag vormen daarvoor nochtans een vruchtbare bodem. De waarde van de globale markt voor water zou tussen 2017 en 2025 groeien van 700 tot meer dan 1 000 miljard dollar. Daar liggen dus een pak investeringsopportuniteiten voor het rapen. Water is trouwens één van de thema's die KBC Asset Management op langere termijn naar voor schuift en er is geen betere dag dan Wereldwaterdag 2021 om dat nog eens onder de aandacht te brengen.

Beperkt en krimpend aanbod

Er is heel veel water op aarde. De wereldzeeën en oceanen beslaan 70% van het totale aardoppervlak. Maar van al het water op aarde is slechts 3% zoetwater. Daarvan bevindt 78% zich in gletsjers of in een permanente sneeuwlaag, de overige 22% is grondwater. Met andere woorden: van al het water op aarde is slechts 2,5% drinkbaar waarvan ongeveer 2% onbereikbaar wegens bevroren. Er is dus slechts één procent potentieel drinkbaar water beschikbaar, waarvan een groot deel ook nog eens vervuild blijkt te zijn.

Naast vervuiling neemt de beschikbaarheid van vers water af door dalende grondwaterniveaus, opgedroogde bronnen en klimaatverandering. Dit is ook bij ons een probleem. Ondanks de vochtige winter die achter de rug is en de regenbuien die we vorige week mochten ontvangen is het gezegde van ‘maartse buien en aprilse grillen’ niet langer een jaarlijks terugkerende zekerheid. Overal in België regende het vorig jaar zo weinig dat het grondwaterpeil aanzienlijk daalde. De regenbuien van de jongste weken waren dus erg welkom, maar deze blijken niet voldoende om de situatie structureel te verbeteren.

Structureel groeiende vraag

De vraag naar schoon water neemt door een groeiende wereldbevolking ondertussen gestaag toe en economische groei vergroot het tekort aan water verder. De VN schat dat de wereldbevolking tegen 2050 aangroeit tot bijna 10 miljard mensen.
Een toenemende middenklasse met een stijgende rijkdom leidt tot een hogere consumptie van producten waarvoor meer water nodig is. Indien de globale welvaart alsmaar toeneemt en ontwikkelingslanden en/of groeilanden zich steeds meer ‘Westers’ gaan gedragen, zal de vraag naar zuiver water aanzienlijk toenemen.
Samen met een snelle bevolkingsgroei en een toenemende middenklasse vindt er ook verstedelijking plaats. Mensen die in de stad wonen, verdienen gemiddeld meer wat hun levenspatroon wijzigt. Bovendien is het ook zo dat de verstedelijking het aanbod verminderd. Wanneer water in contact komt met stedelijke oppervlakten zoals daken, wegen en voetpaden, raakt het vervuild met olie, metalen, afval en andere verontreinigende stoffen. Bovendien komt het water terecht in ons afvoernetwerk, terwijl het normaal in de grond zou terecht komen.

Een investeringsopportuniteit

Om de kloof tussen vraag en aanbod te dichten, moeten we niet alleen duurzamer omspringen met water. Investeringen dringen zich op. Volgens een onderzoek van McKinsey is maar liefst 11.700 miljard dollar aan investeringen in infrastructuur nodig om tegen 2030 aan de vraag naar water te voldoen. Water is als essentiële grondstof dus ook een beleggingskans. Verschillende factoren ondersteunen een aanhoudende groei in de watermarkt. Waterschaarste en toenemende druk op de beperkte mondiale watervoorraden blijven de seculiere groeimotoren in de watersector.

In veel landen is de prijs van water te laag in verhouding tot de werkelijke kosten die aan de bereiding van dat water ten grondslag liggen. Bij een toenemende waterschaarste zal de prijs in veel landen waarschijnlijk meer in overeenstemming met de werkelijke waarde worden gebracht. Dit zal een stimulans betekenen voor het efficiënter omgaan met water, het zuiveren van water en het introduceren van gescheiden afvalwatersystemen in huishoudens, landbouw en industrie. Tegelijkertijd zullen privébedrijven een steeds belangrijkere rol spelen doorheen de hele watercyclus, wat ook de groei ondersteunt. Daardoor ontstaan steeds meer lange termijn investeringsopportuniteiten.

Het verzekeren van de huidige watervoorziening en de verhoging van het aanbod met nieuwe technologie en diensten worden de komende jaren thema‘s waarin miljarden dollars zullen worden geïnvesteerd. Bedrijven die oplossingen kunnen leveren voor de wereldwijde waterproblematiek zullen decennialang aantrekkelijke investeringsopportuniteiten bieden. Snel groeiende steden vormen een enorme uitdaging voor de watersector. Vraag naar waterdiensten - vooral voor afvalwaterzuivering - is booming en uitbreiding van de basisvoorzieningen voor sanitair vereist enorme investeringen. Maar ook investeringen in ontzilting zullen de komende jaren sterk groeien.

In industriële markten (VS en West-Europa) wordt over een termijn van 5 tot 10 jaar een gemiddelde groei van de investeringen in de watermarkt van 3 tot 5% verwacht, door een verbetering van de bestaande infrastructuur voor (afval)water; dit in vergelijking met een toename van 10% of meer in sterk groeiende markten (China en India), door de creatie van een nieuwe infrastructuur voor (afval)water. Globaal wordt de groei van de wateruitgaven geschat op 5 à 6% jaarlijks in de komende 5 jaar. De groei ligt dus hoger dan de onderliggende globale economie, waardoor ook de winstgroei van de watersector hoger ligt dan die van de brede markt. Dat was ook de voorbije 10 jaar al het geval, want beursgenoteerde waterbedrijven groeiden qua omzet en winst sneller dan de wereldwijde aandelenkorf.

Markt van 1.000 miljard dollar

De waarde van de globale markt voor water werd door de Global Water Intelligence in 2017 geschat op ca. 700 miljard dollar. Tegen 2025 zou de watermarkt al meer dan 1 000 miljard dollar waard zijn. Bedrijven die oplossingen kunnen leveren voor de wereldwijde waterproblematiek kunnen decennialang aantrekkelijke investeringsopportuniteiten bieden. Sowieso, de vraag naar water zal er altijd zijn, wat van waterbedrijven een tijdloos groeiverhaal maakt.

Alex Martens, Fund Manager & Sector Analist Industrials, KBC Asset Management vaate het voor u samen in een beeldverhaal.

Hoe investeren in water?

Spaarzamer met water omspringen moet het uitgangspunt zijn om zorgzaam met de schaarse voorraad om te springen. Bedrijven die spaardouchekoppen, spaarknoppen op wc’s en vele andere dingen ontwikkelen kunnen ons daarbij helpen. Ook nieuwe technologieën kunnen ervoor zorgen dat we geen druppel laten verloren gaan. Tijd voor een overzicht van wie waar mee bezig is en of ze naast een goede zaak voor het milieu ook een goede investering in de portefeuille kunnen zijn.

Onder de vlag “maatschappelijk verantwoord beleggen in water” lijstte KBC Asset Management meer dan 100 namen op. Daarnaast zijn er tal van indexen en fondsen die op dit thema inspelen. KBC concentreert zich op het kritieke deel van de watercyclus dat de behandeling en de distributiesector omvat. Deze submarkt wordt geschat op 550 miljard dollar per jaar en kan worden onderverdeeld in drie subcategorieën.

1. Waterbehandelingstechnologie

Regenwater moet goed opgevangen worden en afvalwater moet gezuiverd worden. Momenteel vloeit nog steeds ruim 93% van al het afvalwater dat wereldwijd ontstaat, rechtstreeks terug in het ecosysteem zonder te zijn gezuiverd of hergebruikt. Israël is het voorbeeld waar 86% van het afvalwater gerecycleerd wordt.

In China zijn grote delen van het grondwater en een derde van het oppervlaktewater ongeschikt voor contact met mensen door de beperkte toegang. Het is de Chinese overheid menens om deze situatie te verbeteren. Het “Watertienjarenplan” uit 2015 bevat ambitieuze milieubeschermingsdoelstellingen voor vervuilende industrieën. Nu bijna 90% van het industriële afvalwater in China wordt gezuiverd, legt China zich nu toe op het aanpakken van de toenemende hoeveelheid huishoudelijk afvalwater. Bedrijven die milieudiensten en oplossingen bieden voor het opvangen en zuiveren van afvalwater kunnen hiervan profiteren. Een kort overzicht van enkele technologieën:

 • Ontzilting
  Ondrinkbaar, brak water (een natuurlijke mengeling van zoet en zout water), maar ook zeewater wordt behandeld tot zoet water dat kan worden gebruikt voor olie- en gasboringen, irrigatie, industrieel gebruik, koeling van elektriciteitscentrales en als drinkwater.
 • Geavanceerde meetinfrastructuur
  Slimme meters vormen samen een intelligent netwerk. Deze geavanceerde meetinfrastructuur (AMI – ‘Advanced Metering Infrastructure’) bestaat uit elektronische sensoren en software die op de water- en elektriciteitsmeters van klanten wordt geïnstalleerd. AMI toont de klanten in realtime hoeveel water ze verbruiken, maar levert de nutsbedrijven ook voortdurend gegevens over het waterverbruik via data-analysepakketten.
 • Lekdetectietechnologieën
  Akoestische bewaking is een technologie die waternutsbedrijven kan helpen dure lekken in pijpleidingen en waterverlies op te sporen.
 • Irrigatie
  Slimme irrigatiesystemen gebruiken gegevens van sensoren, plantendatabases en weersvoorspellingen om te bepalen wanneer en hoeveel er gewaterd dient te worden. Op die manier kan ook nog eens tot 30% water bespaard worden.
 • Droge koeling
  Droge koeling kan het waterverbruik drastisch verlagen, maar die besparing kan gepaard gaan met efficiëntieverliezen.

2. Waterinfrastructuur

Deze activiteiten omvatten hoofdzakelijk diverse uitrustingen (pompen, kleppen, flow control, pijpleidingen, instrumentatie, watertanks, materiaal voor druppelirrigatie), ingenieurs- en adviesbureaus (grondstoffenbeheer) en irrigatiemateriaal.
Bedrijven die waterinfrastructuur uitbaten, vinden we vooral in de nutssector. De gereguleerde waterdistributiebedrijven, die hun kosten met een winstmarge mogen doorrekenen, zijn een veilige belegging die nog interessanter wordt bij stijgende inflatie. Een stijgende rente is wel een risico voor de defensieve nutssector.
De bouwers van waterinfrastructuur zien hun omzet stijgen door de groeiende industriële productie en de toename in de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen. Dit is vooral zo in de VS, waar veel van de waterinfrastructuur verouderd is.

3. Water- en afvalwaternutsbedrijven

Deze bedrijven spitsen zich toe op wateropname en -distributie, opslag en distributie van drinkwater, waterzuiveringscentra, woning- en commerciële voorzieningen, verwerking en hergebruik van afvalwater, put- en rioolwater, stormwater, opvangtanks, behandeling, hergebruik/aanvulling grondwater, recyclage, dammen (worden voor 50% gebruikt voor irrigatie) en dambouwers, infrastructuur inclusief bruggen en sluisdeuren, hydromechanische uitrusting & bouw en onderhoud van pijpleidingen.

Beleggen in water is deels cyclisch, deels niet-cyclisch

 • Waterinfrastructuur bijvoorbeeld is heel cyclisch. Als de economie goed draait, dan worden er meer huizen gebouwd, zien we meer openbare investeringen en doen ook bedrijven een extra inspanning naar onderhoud enuitbreidingen. Een verwachte heropleving van de economische groei na de coronacrisis en extraoverheidsinvesteringen zouden voor deze bedrijven een stimulans moeten zijn.
 • Bedrijven die actief zijn in bijvoorbeeld het testen van de waterkwaliteit of het zuiveren van water zijn minderafhankelijk van de economische cyclus. Deze bedrijven zijn vaak actief in nichemarkten, met sterke balansen en hoge liquiditeit.

Correcte waardering

Het groeiverhaal van water komt met een kanttekening. De koers-winstverhouding ligt traditioneel hoger dan die van de brede markt. De waardering van deze kwalitatieve bedrijven viel echter sterk terug met de marktcorrectie, ingegeven door de coronacrisis.
Dit biedt opnieuw opportuniteiten. Wanneer de economie herstelt en de overheidsinvesteringen hun weg vinden naar nieuwe infrastructuurwerken, zullen waterbedrijven hiervan profiteren. Dat deden ze trouwens al in het verleden, getuige daarvan de grafiek hiernaast. Die toont aan dat de wereldwijde waterindex het beter deed dan de overkoepelende MSCI World Index.

Ontdek het thema 'Water' in de KBC-Beleggingsstragie. Wenst u hier meer informatie over, dan kunt u terecht bij uw private banker of wealth officer.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.