Een vernieuwde methodologie als hoeksteen voor verantwoord beleggen

De huidige sociale, ecologische en economische uitdagingen vragen een doordacht en gepast antwoord van de financiële sector. Met verantwoord beleggen willen vermogensbeheerders de evolutie naar een duurzamere wereld ondersteunen. Gezien de snelheid waarmee het vakgebied verandert, streeft KBC Asset Management er voortdurend naar om haar methodologie voor verantwoord beleggen verder te ontwikkelen. 

Verantwoord beleggen eerst

Verantwoord beleggen komt als eerste propositie op tafel. Als financiële instelling hebben we daar immers een voorbeeldrol te vervullen. Dat zijn we aan de wereld en aan zowel de huidige als de toekomstige maatschappij verschuldigd.

Ismail Fouda, expert verantwoord beleggen KBC Asset Management

Persoonlijke waarden sturen de beleggingsvoorkeuren van klanten. Eenmaal uitgesproken, is er een grotere neiging tot verantwoord beleggen. In België is bijna 50% van het door KBC beheerde vermogen verantwoord belegd. “We bereiken een kantelpunt waarop verantwoord beleggen of ‘responsible investing’ (RI) sterker groeit en waarschijnlijk dit jaar nog de dominante propositie wordt. Als vermogensbeheerder moet je daarop voorbereid zijn”, zegt Ismail Fouda, expert verantwoord beleggen bij KBC Asset Management. “KBC vervult al decennia lang een pioniersrol in verantwoord beleggen. Intussen gaan we nog een stap verder door RI als eerste propositie naar voor te schuiven via onze ‘RI-first’ aanpak. Zo krijgt het de plek die het verdient, zowel in het belegd vermogen, als in onze digitale en persoonlijke communicatie”.

Klanten ervaren een persoonlijk gesprek en de parametrisatie van hun voorkeuren als iets wat cruciaal is binnen de context van verantwoord beleggen. Mifid(1)-vragenlijsten komen hieraan tegemoet en registreren de ESG(2)-voorkeuren van klanten. “We merken dat de meerderheid van onze klanten niet noodzakelijk specifieke duurzaamheidsvoorkeuren heeft. Ze waarderen verantwoord beleggen eerder in het algemeen. De meerderheid gaat akkoord met de aanpak van KBC bij het samenstellen van de RI-modelportefeuille. Dan is een RI-propositie zeker gepast”.

“Toch willen we benadrukken dat onze beleggingsproducten niet RI-only zijn, maar RI-first”, verduidelijkt Fouda. RI is onze eerste propositie, maar dat betekent niet dat we aan andere klantenvoorkeuren niet kunnen voldoen. Ons klantenbestand is divers. Sommigen willen nog meer verantwoord beleggen. Anderen willen liever traditioneel beleggen. Met het gevarieerde beleggingsaanbod van KBC kunnen we aan deze verschillende voorkeuren voldoen”.  

Trouw aan wat juist en goed is

Voor KBC is ‘RI-first’ een unieke aanpak die onder geen beding mag aangetast worden. Daarom is het gevestigd op de stevige fundamenten van onze RI-methodologie die we in de voorbije jaren hebben verbeterd en zullen blijven verbeteren. Tegelijkertijd hebben we een aanzienlijke expertise in verantwoord beleggen opgebouwd.

Ismail Fouda, expert verantwoord beleggen bij KBC Asset Management

“Wat goed is moet u niet veranderen. Maar we mogen ook niet ten prooi vallen aan de illusie van stabiliteit door louter te vertrouwen op ons huidige proces als indicator van succes", beseft Fouda. “Nu we onze RI-methodologie naar een hoger niveau tillen, blijft KBC Asset Management vasthouden aan haar drie types van fondsen die verantwoord beleggen”:

  • Verantwoorde fondsen (artikel 8): fondsen die beleggen in bedrijven en landen die duurzaamheidskenmerken promoten en die inspanningen leveren om de klimaatverandering te beperken.  
  • ECO-thematische fondsen (artikel 9): fondsen die beleggen in bedrijven die een oplossing bieden voor een specifieke duurzaamheidsuitdaging, zoals waterschaarste, klimaatverandering of alternatieve energie. 
  • Impact Investing-fondsen (artikel 9): fondsen die beleggen in bedrijven die met hun producten en/of diensten een positieve impact hebben op maatschappij of milieu.   

Elk van deze fondsen moet voldoen aan vier kernprincipes die ook ongewijzigd blijven:

  • Negatieve blootstelling vermijden door het toepassen van een degelijke negatieve screening
  • Behalen van specifieke ESG-doelstellingen
  • Bijdragen aan duurzame ontwikkeling
  • De belangen van onze beleggers verdedigen en duurzaam gedrag bevorderen via Proxy Voting en Engagement 

Een vernieuwde RI-methodologie maakt mee het verschil

Om mee te zijn met marktevoluties inzake verantwoord beleggen en om ervoor te zorgen dat de gehanteerde methodologie solide blijft, wordt ze jaarlijks geëvalueerd. Dat kan ertoe leiden dat er bepaalde zaken worden gewijzigd. En dat is nu gebeurd.

Ismail Fouda, expert verantwoord beleggen KBC Asset Management

De belangrijkste wijziging binnen de vernieuwde RI-methodologie betreft het aanscherpen van het kader om bedrijven te labelen als duurzaam. Bedrijven worden niet langer algemeen beoordeeld op hun beleid, producten en diensten. Ze worden pas als duurzaam bestempeld wanneer minimaal 20% van hun omzet aan duurzame activiteiten kan worden gekoppeld. Het kader wordt tastbaarder en strenger waardoor er minder ondernemingen als duurzaam worden gelabeld. "Omdat we de lat hoger leggen voor bedrijven die wij als duurzaam beschouwen, zullen onze verantwoorde fondsen (artikel 8) uiteindelijk lagere minimumdoelen hebben voor duurzame beleggingen volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit mag niet worden gezien als een versoepeling van de doelstellingen. Integendeel, onze strenge beoordeling van bedrijven zorgt ervoor dat alleen bedrijven die wij echt als duurzaam beschouwen dat label krijgen. Voor ECO-thematische- en Impact Investing fondsen (beide artikel 9 fondsen) blijven de doelstellingen onveranderd op 95%", vult Fouda aan.  
 
Een andere beduidende wijziging situeert zich binnen het uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. Daar zorgt een nieuw biodiversiteitsbeleid ervoor dat ondernemingen met ernstige controverses rond landgebruik en biodiversiteit vanaf nu uitgesloten worden. Hetzelfde geldt voor ondernemingen met activiteiten die een negatieve impact hebben op de biodiversiteit en die onvoldoende maatregelen nemen om hun impact te verminderen. 
"Het beschermen van biodiversiteit is essentieel op ons pad naar de duurzame revolutie die we bij KBC nastreven. De eerste stap is om met biodiversiteit rekening te houden bij onze investeringsbeslissingen," aldus Fouda.

Ook specifieke ESG-doelstellingen voor verantwoorde fondsen worden onder de loep genomen. Het bevorderen van de integratie van duurzaamheid in beleidsbeslissingen van bedrijven - door de voorkeur te geven aan bedrijven met een betere ESG-score - wordt verlaagd van ‘minstens 10% beter dan de referentiewaarde van het fonds’ naar ‘beter dan de referentiewaarde van het fonds’. Deze aanpassing geldt niet voor ECO-thematische fondsen en Impact Investing-fondsen.

De doelstelling voor de broeikasgasintensiteit wordt ook opnieuw verbeterd. Naast het toepassen van een reductietraject van 50% tegen 2030 (ten opzichte van eind 2019 referentiewaarde van het fonds), wordt een tweede broeikasgasintensiteit-doelstelling voor ondernemingen toegevoegd. Zo moet de broeikasgasintensiteit van een verantwoord fonds altijd 15% lager liggen dan de huidige referentiewaarde. "De uitdaging van decarbonisatie is een complex, maar een essentieel stukje van de puzzel voor ons om een duurzame transitie te bereiken," voegt Fouda toe. 
 
“Tot slot hebben we staatsobligaties van landen die de doodstraf toepassen uitgesloten uit onze verantwoorde fondsen”, besluit Fouda. 

Een boeiende omslag

Verantwoord beleggen is een manier om uw financiële doelstellingen te combineren met uw bezorgdheden over het milieu, de samenleving en deugdelijk bestuur. De vernieuwde RI-methodologie is volledig in lijn met dit idee en goed geplaatst om de duurzame transitie mee te ondersteunen door ecologische en sociale kenmerken te promoten. 

De combinatie van het RI-first concept en de aangescherpte RI-methodologie kan helpen bij het identificeren van zowel risico’s als kansen op de lange termijn. Tegelijk wordt beleggen op één lijn gebracht met persoonlijke waarden. Dit zorgt voor een boeiende omslag waarmee we het verschil kunnen proberen maken voor onze klanten, het milieu en de maatschappij.

Ismail Fouda, expert verantwoord beleggen KBC Asset Management

(1) 'Markets in Financial Instruments Directive' is een Europese beleggingsrichtlijn
(2) Environmental (Milieu), Social (Sociale zaken) & Governance (Goed bestuur) 

Hebt u hierover vragen?

Contacteer uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.