Hoe haalt u geld uit uw managementvennootschap?

Er bestaan verschillende klassieke en minder klassieke methoden om geld uit uw managementvennootschap te halen. De bekendste methode is wellicht de uitkering van een bezoldiging voor de prestaties die u levert voor de vennootschap met een periodieke bezoldiging of door de toekenning van een tantième. Let wel dat zowel op een gewone bezoldiging als op een tantième al snel een (para)fiscale druk van 50 tot 60% van toepassing is. 

1. Voordelen van alle aard toekennen

U kunt uw vennootschap voordelen van alle aard te laten toekennen, zoals de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen of de betaling van uw privékosten van elektriciteit en verwarming. Dit is fiscaal interessant als het forfaitair gewaardeerd voordeel van alle aard lager ligt dan het bedrag dat u zou moeten betalen als u het goed en de daaraan verbonden kosten persoonlijk moet betalen.

Weet dat een toekenning of verhoging van uw bezoldiging ook positieve effecten heeft op de mogelijke aftrekbare premies voor uw individuele pensioentoezegging.

2. Dividend uitkeren aan de aandeelhouders

Een andere methode: het uitkeren van een dividend aan de aandeelhouders. Wanneer de vennootschap een dividend uitkeert, zal zij daarop in principe roerende voorheffing inhouden. Het standaardtarief bedraagt 30%.

Eén van de mogelijke alternatieven om dividenden aan een lagere belastingdruk uit te keren, is met de liquidatiereserve. Een kleine vennootschap kiest er in dat geval voor om de winst van het boekjaar niet onmiddellijk uit te keren, maar te reserveren op een afzonderlijke rekening van het passief. Deze met betaling van een extra heffing van 10% op het gereserveerde bedrag. 

Bij een uitkering van deze ‘liquidatiereserve’ na een wachttermijn van minstens 5 jaar zal u van een voordelig tarief van 5% roerende voorheffing genieten. Naar aanleiding van de liquidatie van de vennootschap zal zelfs geen bijkomende belasting verschuldigd zijn op het bedrag van de liquidatiereserve (in principe ongeacht het moment van liquidatie).

3. Dividenden uit nieuwe aandelen

Daarnaast kunnen ook dividenden die voortkomen uit nieuwe aandelen, uitgegeven door een kleine vennootschap vanaf 1 juli 2013, onder bepaalde voorwaarden van het gunstregime 'VVPRbis' genieten. 

Het tarief van de roerende voorheffing van 30% daalt naar 15% voor dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar of voor het boekjaar dat volgt na die van de inbreng.

Let wel dat dividenden worden uitgekeerd uit winsten die reeds de vennootschapsbelasting ondergaan hebben. Om de totale fiscale druk te kennen, dien je dus zowel deze vennootschapsbelasting als de roerende voorheffing in rekening te brengen.

4. Kapitaalvermindering of terugbetaling

U kunt het kapitaal of de inbreng in uw vennootschap opnieuw overhevelen naar uw privévermogen. Een kapitaalvermindering of terugbetaling van inbreng ten gevolge van een fiscale fictie (waarbij de terugbetaling deels betrekking heeft op reserves) geeft in bepaalde gevallen wel aanleiding tot de inhouding van roerende voorheffing.

Door een tijdelijke maatregel van de interne vereffening kunnen verminderingen die betrekking hebben hierop, respectievelijk voor kleine en grote vennootschappen, nog altijd belastingvrij uitgekeerd worden. Dit wel na een wachttermijn van 4 of 8 jaar. Het gaat om de tijdelijke maatregel waarbij opgepotte reserves tussen 1 juli 2013 en 30 september 2014 vastgeklikt werden in het kapitaal.

5. Een lening geven

U kunt ook een lening geven aan uw vennootschap. Kent u interesten toe op deze zogenaamde rekening-courant passief, levert u dat roerende inkomsten op. Om misbruiken te vermijden, heeft de wetgever wel enkele grenzen vooropgesteld bij het toekennen van dergelijke interesten. Bovendien zijn interesten op een rekening-courant niet altijd een fiscaal wondermiddel om geld aan de vennootschap te onttrekken, maar hangt dit van geval tot geval af.

6. Een eigen onroerend goed verhuren

Wanneer uw vennootschap (een deel van) een onroerend goed nodig heeft om haar acitiviteit uit te oefenen, is het mogelijk om een eigen onroerend goed te verhuren aan uw vennootschap. Om misbruiken te vermijden, wordt de huurprijs vanaf een bepaalde grens omgezet in een bezoldiging voor de bedrijfsleider.

Conclusie

Elke methode heeft eigen fiscale implicaties. Bovendien zijn de opgesomde methoden niet de enige en bestaan er nog andere manieren om geld aan de vennootschap te onttrekken. Het is dan ook belangrijk om steeds de voor- en nadelen en de kostprijs van de gekozen methodes goed af te wegen. 

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

U hebt een stevig vermogen opgebouwd in uw managementvennootschap en zoekt naar een oplossing voor uw privé? De KBC Private Banking experts bieden u een oplossingsgerichte fiscale en juridische begeleiding aan.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.