PB-tekortschatting-hero.jpg
PB-tekortschatting-hero.jpg

Hoe gebeurt de waardering van vastgoed na een overlijden?

Als u een onroerend goed erft, wordt het successierecht berekend op de marktwaarde ervan. Deze waarde moet u als erfgenaam zelf vermelden in de aangifte van de nalatenschap van de overledene. Waardeert u te laag, dan riskeert u een sanctie.

Eén van de zaken waarmee u als erfgenaam geconfronteerd wordt als een naaste overlijdt, is de indiening van de aangifte van de nalatenschap. Daarin moeten alle goederen worden opgenomen die naar aanleiding van het overlijden overgaan naar andere personen. En eventueel zelfs andere goederen die ooit van de overledene waren.

De opmaak van deze aangifte moet met grote nauwkeurigheid gebeuren. De erfbelasting die u als erfgenaam moet betalen op het vastgoed dat u erft, wordt immers berekend op basis van de marktwaarde van deze goederen op de dag van het overlijden. De belastingdienst gaat daarbij uit van de marktwaarde die u zelf opgeeft.

Voor vastgoed is het echter niet altijd eenvoudig om de marktwaarde te bepalen. Deze hangt immers af van vele factoren zoals de geografische ligging, de staat van het onroerend goed...

Welke methodes kunt u gebruiken om de waarde van een onroerend goed te bepalen?

Vlaams gewest

U kunt zelf de waarde trachten in te schatten. Voor een richtinggevende waarde zou u een notaris of vastgoedmakelaar kunnen contacteren.

De Vlaamse Belastingdienst controleert de waarde aan de hand van vergelijkingspunten. Dit houdt in dat men de opgegeven waarde gaat vergelijken met de prijzen van gelijkaardige goederen.

Bij een verschil van minstens 10% grijpt de Vlaamse fiscus in. Tot twee jaar na de indiening van de aangifte van nalatenschap kan de Vlaamse Belastingdienst u melden dat er bijkomende erfbelasting en in bepaalde gevallen ook een belastingverhoging (tot 20% van de bijkomende erfbelasting, afhankelijk van de omvang van het tekort) wordt opgelegd. De kans bestaat echter dat er zelfs tot vijf jaar na de aangifte van de nalatenschap een bijkomende heffing gebeurt.

Om dit risico te vermijden, hebt u als erfgenaam de mogelijkheid om vóór de indiening van de aangifte een beroep te doen op een schatter die door de Vlaamse Belastingdienst erkend is en een kwaliteitscharter heeft ondertekend (zie lijst erkende schatters: belastingen.vlaanderen.be/publicaties). De Vlaamse Belastingdienst stelt de waardering door deze erkende schatters in principe niet in vraag. Voor een raming van de schattingskosten neemt u best contact op met een schatter.

Een laatste optie is om een bindende schatting aan te vragen bij de Vlaamse Belastingdienst zelf. Deze dienst is gratis, maar de waardebepaling is wel bindend. U bent met andere woorden verplicht deze waarde te gebruiken voor de aangifte van nalatenschap en u kunt deze niet betwisten. Wel bekomt u op deze manier dat de waarde niet zal betwist worden en loopt u dus geen risico op een belastingverhoging.

Waals en Brussels gewest

Als de overledene in het Waals of Brussels Gewest woont en er valt vastgoed in zijn nalatenschap, dan zijn er twee manieren om de waarde daarvan te bepalen.

  1. U maakt als erfgenaam zelf een schatting op basis van recente gegevens
    Bijvoorbeeld op basis van de door u gekende verkoopprijs van vergelijkbare goederen in dezelfde omgeving. Als de administratie vindt dat een goed in de aangifte van nalatenschap te laag geschat werd, bezorgt zij haar eigen schatting aan de erfgenamen.
  2. Een andere optie is dat de erfgenamen op hun kosten de verkoopwaarde van de goederen door een of drie deskundigen laten schatten
    Die methode wordt ‘voorafgaande schatting’ genoemd. De schatting moet tijdig aangevraagd worden: voor de indiening van de aangifte en voor het verstrijken van de indieningstermijn. De waarde die de deskundigen vaststellen, is bindend voor de aangevers en de administratie. De belastingdienst kan dus geen meerwaarde meer vaststellen op goederen die volgens deze procedure geschat zijn.

Goed om te weten

De meerwaarde die het gevolg is van de evolutie van de marktprijzen en van eigen inspanningen (als u daarvan het bewijs kunt leveren) leiden er bij een latere verkoop van het onroerend goed in principe niet toe dat er door de belastingdienst een te lage waardering wordt vastgesteld.

Nog vragen?

Neem dan zeker contact op met uw private banker of wealth manager. Indien nodig schakelt die een expert financiële planning van KBC in.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.