Investeer in productiehuizen via Tax Shelter

Even terug in de tijd.

2003: met de creatie van Tax Shelter zette de Belgische federale overheid een fiscale maatregel op die de productie van audiovisuele werken en podiumkunsten (sinds 2017) moet aanmoedigen. Met de oprichting van Tax Shelter bood de overheid niet enkel een oplossing voor de financieringsbehoeften van productiehuizen, ze zorgde terzelfdertijd voor een investeringsopportuniteit met aantrekkelijke rendementsvooruitzichten voor Belgische winstgevende vennootschappen. Om onze klanten verder te helpen in hun zoektocht naar een gepaste Tax Shelter investering zochten we naar een partner met een ruime kennis en ervaring in de Tax Shelter sector, zijnde Gallop Tax Shelter, verbonden aan het productiehuis De Mensen. We nemen u mee in de wereld van Tax Shelter.

Voor wie van toepassing?

Elke winstgevende vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting (of een Belgische inrichting van een buitenlandse moedervennootschap) komt voor Tax Shelter in aanmerking, op voorwaarde dat ze zelf geen producent of een vennootschap, die verbonden is met een productievennootschap die deelneemt aan de betrokken productie, of televisieomroep is.
Wel gelden er enkele beperkingen: zo kan de investeerder maximaal 50% van haar belastbare gereserveerde winst vrijstellen en bovendien is dit bedrag geplafonneerd tot 750.000 euro per boekjaar en per vennootschap, wat neerkomt op een maximaal investeringsbedrag van 210.674 euro.

Welke rendementsvooruitzichten biedt Tax Shelter?

Annik: ‘Het rendement dat de investeerder krijgt dankzij Tax Shelter bestaat uit twee luiken. Enerzijds is er een fiscaal rendement. De investeerder investeert een bedrag in een audiovisueel werk of podiumwerk. 356% van deze investering is meteen voorlopig vrijgesteld van belastingen. Een Tax Shelter investering onderscheidt zich zo van een ‘traditionele investering’: waar je bij een traditionele investering investeert in de verwachting je kapitaal plus winst terug te krijgen, zit de winst er bij Tax Shelter in verbonden dat je belastbare winst lager komt uit te vallen. Anderzijds is er een financieel rendement gedurende maximaal 18 maanden, gelinkt aan het EURIBOR-tarief op 12 maanden, dat elk kalenderhalfjaar geactualiseerd moet worden. Hierop mogen we nog een bijkomend rendement geven van maximaal 4,5%. Dit krijgt de investeerder als vergoeding voor de prefinanciering van het audiovisueel werk of podiumwerk. In totaal komt dit neer op 9,86% netto op 18 maanden.'

(*) Voorbeeld geldig vanaf aanslagjaar 2019 voor vennootschappen met een belastbaar tijdperk dat aanvangt ten vroegste 1 januari 2018. Indien een investeerder geniet van aan ander belastingtarief (o.a. het verlaagd tarief), dan kan het potentieel rendement hoger, lager of zelfs negatief zijn. Elke situatie is apart en dient zodanig geanalyseerd te worden, desnoods met behulp van uw fiscaal adviseur.
(**) Berekening gebaseerd op de maximale periode van 18 maanden. In sommige gevallen kan deze periode korter zijn waardoor het totale
potentieel rendement lager kan uitvallen. Tarief geldig voor een storting tijdens de periode 1 juli 2018 en 31 december 2018 (wordt elk kalenderhalfjaar aangepast).
 

Zonder meer aantrekkelijke rendementsvooruitzichten. Wat zijn de risico’s?

Annik: ‘Onmiddellijk na de Tax Shelter investering verkrijgt de investerende vennootschap een voorlopige vrijstelling van belastingen. Deze vrijstelling wordt pas definitief verworven als er voor de audiovisuele productie of podiumkunst in kwestie een Tax Shelter attest wordt verkregen. Om dit risico in te perken worden tal van maatregelen genomen:

  • Er is een erkenning nodig van de Tax Shelter aanbieder en dit zowel van de producent als van de tussenpersoon. Dit gebeurt onder strikte controle van de Tax Shelter cel van de FOD Financiën.
  • De producties zijn telkens vooraf gescreend aan de hand van een aantal selectiecriteria vooraleer we deze in onze catalogus opnemen.
  • Mocht er onverwacht toch iets misgaan met de productie, dan is de investeerder in eerste instantie beschermd door de juridische dekking van de raamovereenkomst en in tweede instantie door een automatische verzekering. Deze verzekering dekt naast het fiscaal rendement ook de verwijlinteresten en de brutering, zelfs bij het eventuele faillissement van de producent.

Voor het financieel rendement kan de investeerder ook een bankgarantie aanvragen, maar de kostprijs van dit laatste is wel ten laste van de investeerder.’

Hoe verloopt een investering in de praktijk?

Annik: ‘De investeerder tekent een raamovereenkomst voor een specifieke productie, die binnen de maand door Gallop Tax Shelter aangemeld wordt bij de Tax Shelter cel van de FOD Financiën. Al vanaf de datum van de ondertekening van de overeenkomst heeft de investeerder de fiscale vrijstelling voorlopig verworven. Uiterlijk binnen drie maanden dient de investeerder het investeringsbedrag te storten en bij de volgende belastingaangifte dient hij de raamovereenkomst mee te sturen. Ondertussen stort Gallop Tax Shelter de investeringen door naar de producent in kwestie, zodat deze gebruikt kunnen worden voor het gekozen audiovisueel en/of podiumwerk. Maximaal 18 maanden na de storting door de investeerder betaalt Gallop Tax Shelter een prefinancieringsvergoeding. Vervolgens gaat de federale Tax Shelter cel na of alle wettelijke voorwaarden werden nageleefd en levert ze uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst werd ondertekend, het Tax Shelter-attest af. Hierdoor wordt de voorlopige vrijstelling omgezet in een definitieve vrijstelling voor de investeerder.
 

Wie is Gallop Tax Shelter?

Annik: ‘Gallop Tax Shelter is een onafhankelijke erkende tussenpersoon en onderdeel van het consortium De Mensen, de grootste onafhankelijke producentengroep in België. Dankzij ons eigen Tax Shelter departement hebben we investeringen kunnen ophalen voor o.a. de topreeksen Spitsbroers, Beau Séjour, Chaussée d’Amour, Professor T., Salamander,… en films zoals SVEN, het laatste jaar, FC De Kampioenen 1: Kampioen zijn blijft plezant, FC De Kampioenen 2: Jubilee General, de Hel Van Tanger, Groenten uit Balen enz. Dankzij deze link kunnen we teren op jarenlange ervaring met het Tax Shelter systeem, zowel aan de kant van de investeerder als aan de kant van de producent. Op deze manier zijn we bekend met de vragen en wensen van investeerders zodat we hen optimaal kunnen begeleiden tijdens hun Tax Shelter investering. Ook begrijpen we de noden van producenten en kunnen we vanuit onze expertise duurzame relaties uitbouwen.’
 

Disclaimer
Dit bericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.