Successieplanning

Omdat uw familie evenzeer een kapitaal is om te beschermen

Successieplanning

Omdat uw familie evenzeer een kapitaal is om te beschermen

Als u zelf niets onderneemt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en op welk deel ieder van hen recht heeft. Binnen de Europese Unie is dat het erfrecht van uw laatste gewone verblijfplaats1.

Wat is successieplanning?

Successieplanning houdt in dat u bij leven stappen onderneemt om uw vermogen over te dragen aan uw nabestaanden. Door vooraf actie te ondernemen, kunt u

  • Bepaalde nabestaanden beschermen of bevoordelen
  • (Een deel van) uw vermogen nalaten aan andere dan uw wettelijke erfgenamen
  • De successierechten of erfbelasting die uw erfgenamen moeten betalen, verlichten
  • De erfenis vervroegen door vermogensoverdrachten vóór uw overlijden

Successieplanning? Onze experts zijn er voor u

Onze experts houden u altijd op de hoogte van erfopvolging en erfbelasting binnen een veranderende wetgeving. Samen met u bekijken ze de mogelijkheden om uw vermogen volledig of gedeeltelijk over te dragen. Of uw erfenis zo te organiseren dat de successierechten beperkt blijven.

Daarbij lichten we telkens de voor- en nadelen toe, alsook de daarbij horende tarieven. Zo kiest u zelf wat voor u de beste oplossing is, maar we begeleiden u wel over het hele traject. Van de eerste letter op papier, tot het bezoek aan de notaris.

Successieplanning als ondernemer of als particulier

Uw successieplanning vlot regelen?

Maak een afspraak

Successieplanning, enkele mogelijkheden voor u uitgelicht

Gaat het over erfopvolging en -belasting? Dan komen daar heel wat vragen bij kijken. Wilt u uw vermogen overdragen? Uw bedrijf overlaten? Of kiest u voor een erfenis, maar wilt u de lasten van de successierechten verlichten voor uw erfgenamen? Meerdere opties zijn voorhanden. We lichten de belangrijkste mogelijkheden en de daarbij horende vragen voor u toe.

Uw samenlevingsvorm is bepalend

De samenlevingsvorm waarvoor u en uw partner kozen, is van groot belang om te bepalen wat de langstlevende erft.

  • Feitelijk samenwonenden erven juridisch gezien niet van elkaar
  • Bij wettelijk samenwonenden erft de langstlevende partner het vruchtgebruik van de woning en van de inboedel
  • Gehuwde partners zijn wettelijk reservataire erfgenamen2 van elkaar

Huwelijkscontract

Bij de overdracht van uw familiekapitaal speelt het huwelijkscontract een belangrijke rol. Door het te wijzigen, kunt u op termijn veel successierechten besparen. Maar mag u dat doen om zuiver fiscale redenen? En vooral, wat kost het u? Ook dat kunt u met ons bespreken. Met een huwelijkscontract kunt u uw partner bevoordelen. U kunt

  • Bepaalde eigen goederen inbrengen in het gemeenschappelijke vermogen
  • Bepalen dat de langstlevende meer dan de helft uit de gemeenschap ontvangt.U kunt zelfs laten vastleggen dat de langstlevende de hele gemeenschap ontvangt. Dat laatste wordt de 'langst leeft, al heeft'-clausule genoemd. Er hangt echter een hoog prijskaartje aan die clausule met betrekking tot de successierechten of erfbelasting.
  • Keuzemogelijkheden opnemen in uw huwelijkscontract. In zo’n keuzebeding kunt u bijvoorbeeld bepalen dat de langstlevende bij het overlijden van de partner kan kiezen om alle of een deel van de gemeenschappelijke goederen in volle eigendom te krijgen of alleen in vruchtgebruik. Dat heeft als voordeel dat de langstlevende die keuze kan maken op basis van de concrete omstandigheden op het ogenblik van het overlijden: zijn leeftijd en gezondheidstoestand, de relatie met de kinderen, ...

Met een huwelijkscontract kunt u ook kinderen uit een vorige relatie beschermen.

Deze aanpassingen hebben betrekking op de verdeling van het vermogen bij overlijden. Sommige wijzigingen kunnen leiden tot een hogere erfbelasting of successierechten. Het is belangrijk om alle aspecten mee te nemen in uw beslissing en u te laten adviseren door een notaris.

Testament

Testament

Wat als uw jongste kind de omzet van het familiebedrijf hielp verdubbelen, terwijl uw oudste in het buitenland verblijft? Wat als u geen testament opstelt, en elk kind hetzelfde krijgt, los van de geleverde inspanningen? Wat op een faire verdeling lijkt, kan tot spanningen leiden. Met een testament kunt u een deel van uw vermogen nalaten aan een zelfgekozen begunstigde. U houdt er het best wel rekening mee dat er een voorbehouden gedeelte bestaat voor de reservataire erfgenamen. Bij een testament gaan de nagelaten goederen pas bij overlijden naar de begunstigde. Een testament kunt u altijd herroepen. De begunstigden zijn successierechten of erfbelasting verschuldigd op hetgeen ze bij testament ontvangen.

We diepen de mogelijkheden voor u uit, discreet en deskundig.

Schenking

Met een schenking kunt u bij leven goederen overdragen aan een dierbare naar keuze. De persoon die de schenking ontvangt, noemt men de begiftigde.

Ook bij een schenking houdt u er het best rekening mee dat er een voorbehouden gedeelte bestaat voor de reservataire erfgenamen2. Als u meer schenkt dan het beschikbare gedeelte, kunnen de reservataire erfgenamen eisen dat dit teveel terug in de nalatenschap wordt gebracht.

Als grootouder kunt u rechtstreeks schenken aan uw kleinkind. De schenking aan het kleinkind wordt dan aangerekend op het erfdeel van uw kind (mits akkoord schenker – kind – kleinkind). Dat noemt men de generatiesprong bij een schenking.

Met een globale erfovereenkomst kunt u onder bepaalde voorwaarden in beperkte mate afspraken vastleggen met uw kinderen over schenkingen. Dat kan nuttig zijn om evenwicht te bepalen tussen erfgenamen in rechte lijn. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat één van uw kinderen nog iets tegoed heeft van een ander kind. Zo’n erfovereenkomst kan alleen door een notaris worden opgemaakt.

In de praktijk wordt er vaak geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Zo behoudt u als schenker levenslang het vruchtgebruik (bijv. rente, huuropbrengsten) van het geschonken goed en behoudt u ook de controle over het goed (de begiftigde kan niet alleen over het goed beschikken).

U wilt tijdens uw leven al een deel van uw vermogen schenken. Op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig, maar het roept meteen vragen op. Kunt u ook onroerend goed schenken? En hoe en wanneer regelt u het best schenkingen aan uw kinderen? Samen met u zoeken we naar de meest voordelige oplossing. Voor uzelf én voor uw begunstigden.

Schenking van onroerende goederen

Als u een onroerend goed wilt schenken, moet u naar een notaris gaan. De schenkingsakte wordt dan geregistreerd en u betaalt schenkbelasting (Vlaams Gewest) of schenkingsrechten (Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest). In Vlaanderen is de schenkbelasting voor onroerende goederen sinds 1 juli 2015 verlaagd, zodat het schenken van onroerende goederen aantrekkelijker is geworden.

Schenking van roerende goederen

U kunt op verschillende manieren roerende goederen schenken

Via een Belgische of een buitenlandse notaris

U betaalt schenkbelasting. Er zijn geen successierechten of erfbelasting meer verschuldigd bij het overlijden van de schenker.

Via een bankgift

Bij een bankgift schrijft u geld of effecten over van uw bankrekening naar de rekening van de begiftigde. Om de bankgift te kunnen bewijzen, is een aangetekend 'pacte adjoint' nodig waarin vermeld staat dat het om een schenking gaat.

U betaalt geen schenkbelasting. Op de geschonken goederen zijn alleen successierechten of erfbelasting verschuldigd als de schenker overlijdt binnen de 3 jaar na de schenking.

Wanneer u de begeleidende documenten bij de bankgift ter registratie aanbiedt, is schenkbelasting verschuldigd. In dat geval betaal je geen successierechten of erfbelasting meer bij het overlijden van de schenker.

Samen met u zoeken we naar de meest voordelige oplossing. Voor uzelf én voor uw begunstigden.

Levensverzekering

Met een levensverzekering kunt u iemand begunstigen bij uw overlijden of tijdens uw leven. Zo kan het nuttig zijn uw kleinkinderen te begunstigen. Omdat ze tegen de tarieven rechte lijn en apart belast worden, zullen ze in totaal minder erfbelasting verschuldigd zijn. De belasting wordt immers gespreid over meer erfgenamen.

U houdt er best wel rekening mee dat er een voorbehouden gedeelte bestaat voor de reservataire erfgenamen2. Als u in uw levensverzekering beschikt over meer dan het beschikbare gedeelte, kunnen de reservataire erfgenamen eisen dat dit teveel terug in de nalatenschap wordt gebracht.

Wanneer de verzekerde gebeurtenis zich voordoet (uw overlijden of de einddatum van het verzekeringscontract), keert de verzekeringsmaatschappij een kapitaal uit aan wie in het contract als begunstigde is aangeduid. Zolang de verzekerde gebeurtenis zich niet voordoet, kunt u een levensverzekering in principe altijd afkopen of de begunstiging wijzigen.

De contractuele begunstiging met een levensverzekering heeft voorrang op de bepalingen van het huwelijkscontract en het testament. Op basis van de begunstigingsclausule wordt rechtstreeks, dus buiten de nalatenschap om, aan de begunstigde(n) uitgekeerd. De verzekeringnemer kan ook als begunstigde 'de nalatenschap' aanduiden. Dan krijgt de uitkering dezelfde bestemming als de rest van de nalatenschap van de overleden verzekeringnemer. Op de uitkering zijn successierechten of erfbelasting verschuldigd.

Successieplanning met levensverzekeringen gebeurt zowel met spaarverzekeringen met een gegarandeerde intrestopbrengst (tak 21) als met beleggingsverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23).

De verzekeringnemer3 van de polis is het best dezelfde persoon als de verzekerde4. Op die manier vermijdt u dat de verzekering bij overlijden van de verzekeringnemer geblokkeerd blijft zolang de verzekerde nog in leven is.

Successieverzekering, een alternatief voor de levensverzekering

Doordat enkel een overlijden ten gevolge van een ongeval onder de dekking valt, is deze verzekering goedkoper dan een klassieke levensverzekering. En dat is nuttig als u toch voorbereid wilt zijn op onverwachte gebeurtenissen, maar nog geen definitieve regeling getroffen hebt.

Meer info over de successieverzekering vindt u hier

Beleggingsverzekering

De beleggingsverzekering combineert twee mogelijkheden: enerzijds het beleggen van uw vermogen, anderzijds de overdracht ervan aan een begunstigde. Die begunstigde kunt u bovendien makkelijk wijzigen, zonder de tussenkomst van een notaris. Maar welke verzekering is nu de beste voor u? We helpen u graag bij het realiseren van uw wensen.

Tontine- of aanwasbeding

Als niet-gehuwde samenwonende partners kunt u elkaar ook bevoordelen met een tontine- of aanwasbeding. Vraag daarvoor zeker professioneel advies.

Interesse om uw successieplanning uit te klaren? We zijn er voor u.

Maak een afspraak

Deze regel geldt in alle landen van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

2 Reservataire erfgenamen zijn de kinderen en de langstlevende huwelijkspartner. Bij kinderen is het voorbehouden gedeelte de helft van de nalatenschap (ongeacht het aantal kinderen). De reserve van de langstlevende huwelijkspartner bestaat uit het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap of minstens het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel.

3 De persoon die de polis sluit en de premies betaalt.

4 Een levensverzekering wordt gesloten op het leven van de verzekerde. Zijn overlijden of 'in leven zijn' op de einddatum bepaalt of de verzekeraar moet uitkeren.