Familiebedrijven: kunnen uw erfgenamen de successiefactuur betalen met de beschikbare middelen?

Bij uw overlijden betalen uw erfgenamen erfbelasting op het vermogen dat ze van u erven.

Voor de aandelen van uw familiale vennootschap bestaat een vlak gunsttarief van 3% in rechte lijn en tussen partners. Tussen broers en zussen of andere personen is dat 7%. En dit ongeacht hun waarde. Er moeten wel bepaalde voorwaarden vervuld zijn, zowel op datum van uw overlijden, als in de periode van 3 jaar na uw overlijden.

Zijn de voorwaarden voor het vlak gunsttarief niet vervuld? Dan gelden de algemene tarieven. Dat zal ook zo zijn voor de andere goederen die tot uw nalatenschap behoren. Denk bijvoorbeeld aan:

• uw vorderingen via rekening-courant
• uw onroerende goederen
• uw beleggingsportefeuille
• de kapitalen van verzekeringen die worden uitgekeerd enz.

De successiefactuur kan dan al snel hoog oplopen.

De algemene tarieven zijn progressief. Hoe meer uw erfgenamen erven, hoe hoger de tarieven. En hoe verder de verwantschap, hoe meer ze ook zullen betalen.

We geven u graag meer uitleg over deze algemene tarieven. Maakt u zich zorgen over de successiefactuur voor uw erfgenamen? En of zij deze met de beschikbare middelen zullen kunnen betalen? Contacteer dan gerust uw relatiebeheerder. Blijkt de factuur te hoog te zijn? Dan kunnen onze KBC-experts bekijken of via een aanpassing van de vennootschapsstructuur het vlakke gunsttarief toch nog van toepassing kan zijn. Lukt dat niet? Dan kunnen andere planningsmogelijkheden een oplossing bieden. Ook met een successieverzekering maakt u de successiefactuur betaalbaar voor uw erfgenamen.

We bespreken hier de tarieven en berekeningswijze van de erfbelasting in het Vlaams Gewest. Voor het Brussels en Waals Gewest kunt u een beroep doen op onze KBC-experts.

Rechte lijn en partners

Erfgenamen in rechte lijn zijn uw kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders.

De tarieven in rechte lijn gelden onder bepaalde voorwaarden ook tussen stiefkinderen en stiefouders, adoptiekinderen en adoptieouders en zorgkinderen en zorgouders.

Uw partner is de persoon met wie u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont. Woont u feitelijk samen? Dan moet u wel minstens één jaar ononderbroken samenwonen op hetzelfde adres en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Een uittreksel uit het bevolkingsregister vormt hiervan een weerlegbaar vermoeden. Woont u minder lang feitelijk samen? Dan gelden de tarieven tussen andere personen. Ook uw ex-partner geniet van de tarieven tussen partners als u gemeenschappelijke kinderen hebt.

Tarieven

0 - 50.000 euro: 3%
50.000 - 250.000 euro: 9%
> 250.000 euro: 27%

Berekeningswijze

De erfbelasting wordt berekend per erfgenaam. Het onroerend en roerend vermogen wordt afzonderlijk belast.

Vrijstellingen en verminderingen

Uw erfgenamen in rechte lijn en uw partner krijgen een vermindering van de erfbelasting als hun netto erfdeel minder dan 50.000 euro bedraagt. Bedraagt hun netto erfdeel max. 12.500 euro? Dan betalen ze geen erfbelasting.

Uw huwelijkspartner en wettelijke samenwonende partner betalen geen erfbelasting op de gezinswoning en op de eerste schijf van 50.000 euro roerend vermogen. Dat is ook zo voor uw feitelijk samenwonende partner. Maar dan geldt de vrijstelling voor de gezinswoning alleen als u minstens 3 jaar (in plaats van 1 jaar voor de eerste schijf van 50.000 euro roerend vermogen) ononderbroken samenwoont en een gemeenschappelijke huishouding voert.

Hebt u kinderen jonger dan 21 jaar? Dan gelden er nog een aantal specifieke vrijstellingen en verminderingen.

Broers en zussen

Voor broers en zussen gelden andere tarieven. Deze tarieven zijn ook van toepassing voor halfbroers en halfzussen.

Tarieven

0 - 35.000 euro: 25%
35.000 - 75.000 euro: 30%
> 75.000 euro: 55%

Vanaf 1 juli 2021 kunt u met de vriendenerfenis 15.000 euro nalaten aan 3%. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. U leest er meer over in het artikel over successieplanning .

Berekeningswijze

De erfbelasting wordt berekend per erfgenaam. Maar uw onroerend en roerend vermogen wordt samengeteld.

Vrijstellingen en verminderingen

Erft uw (half)broer of (half)zus minder dan 75.000 euro? Dan heeft hij of zij recht op een vermindering.

Andere personen

Andere personen zijn verdere familie zoals ooms, tantes, neven, nichten, vrienden of buren, …

Tarieven

0 - 35.000 euro: 25%
35.000 - 75.000 euro: 45%
> 75.000 euro: 55%

Vanaf 1 juli 2021 kunt u met de vriendenerfenis 15.000 euro nalaten aan 3%. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. U leest er meer over in het artikel.

Berekeningswijze

De erfbelasting wordt niet berekend per erfgenaam, maar op de som van de netto erfdelen van al deze erfgenamen samen. Daarna wordt de verschuldigde erfbelasting verdeeld over de erfgenamen in verhouding tot hun erfdeel. Uw onroerend en roerend vermogen wordt ook samengeteld.

Vrijstellingen en verminderingen

Wie minder dan 75.000 euro erft, heeft recht op een vermindering.

Tips

De erfbelasting bij uw overlijden kan al snel hoog oplopen. Is een groot deel van uw vermogen geïnvesteerd in uw familiale vennootschap of in onroerende goederen? Dan kan dat al eens tot problemen leiden.

Maakt u zich zorgen over de successiefactuur voor uw erfgenamen? En of die wel met de beschikbare middelen kan betaald worden? Contacteer dan gerust uw relatiebeheerder. Blijkt de factuur te hoog te zijn? Dan bekijken onze KBC-experts of uw vennootschapsstructuur in orde kan gebracht worden voor het vlakke gunsttarief van 3% (in rechte lijn en tussen partners) of 7% (tussen broers en zussen of tussen andere personen) voor aandelen in familiale vennootschappen.

Lukt dit niet of hebt u naast uw vennootschap nog ander belastbaar vermogen waarop de hoge tarieven voor erfbelasting van toepassing zijn? Dan bekijken we welke planningsmogelijkheden voor u een oplossing kunnen bieden. Ook met een successieverzekering maakt u de successiefactuur betaalbaar voor uw erfgenamen. Onze KBC-experts bespreken dat graag verder met u.

Woont u in Brussel of Wallonië en wilt u hierover meer informatie? Dan kunt u hiervoor ook terecht bij onze KBC-experts.
 

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.