Asbestattest vanaf 23 november 2022 verplicht in Vlaanderen

Bij de verkoop van alle gebouwen die gebouwd werden vóór 2001 in het Vlaams Gewest moet de verkoper vanaf 23 november 2022 een asbestattest voorleggen aan de koper en bovendien bepaalde vermeldingen uit het asbestattest opnemen in het compromis. Wordt het compromis nog vóór 23 november 2022 gesloten, dan geldt die verplichting niet, ook al wordt de akte pas nadien verleden.

Wat is een asbest(inventaris)attest?

In een asbestattest geeft een gecertificeerd asbestdeskundige uitleg over welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat daarvan is en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden.

Vanaf 23 november 2022 verplicht bij verkoop

Door de publicatie van een recent Vlaams besluit (MB 01.04.2022, BS 22.04.2022) is een asbestattest in Vlaanderen verplicht voor elke verkoop van een gebouw dat gebouwd is vóór 2001, en dat vanaf 23 november 2022.

De verplichting geldt dus enkel voor een verkoop van een gebouw dat gelegen is in Vlaanderen. Voor Brussel en Wallonië is een dergelijke verplichting niet voorzien.

Ruimer dan enkel verkoop

Deze verplichting geldt niet enkel voor verkoop, maar voor elke overdracht van een eigendomsrecht (bijvoorbeeld een schenking), of een vestiging of overdracht van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstal of een zakelijk recht van gebruik. Een erfenis valt buiten de verplichting.  

Wat houdt de verplichting juist in?

Ten laatste bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst (of ook wederzijdse koop-verkoopbelofte) deelt u met de koper volgende gegevens:

  • Vermelding dat de inhoud van het geldige asbestattest voorafgaand meegedeeld is aan de koper
  • Datum
  • Unieke code 
  • Samenvattende conclusie

Strikt genomen volstaat het als u die informatie geeft en het attest overhandigt bij de ondertekening van de notariële akte.

Wanneer houdt u rekening met deze verplichting?

U hoeft geen rekening te houden met de verplichting voor een compromis getekend vóór 23 november 2022. Is het compromis voordien ondertekend, dan hebt u geen asbestattest nodig, ook al wordt de authentieke akte pas nadien verleden. Het compromis nog voordien sluiten, kan voor de verkoper dus wel een besparing zijn. Het attest kent immers zijn kostprijs.

Of een gebouw dateert van vóór 2001 kunt u nagaan in de kadastrale legger of u kunt dat opmaken uit documenten over de uitvoering of oplevering van de werken.

Voor alle gebouwen

De verplichting geldt voor woningen, industriegebouwen, kantoren, winkels, horeca, overheidsgebouwen, agrarische gebouwen, waarvan de (som van de) grondoppervlakte(s) groter is of gelijk is aan 20 m², of wanneer de grondoppervlakte kleiner is dan 20 m², maar het gebouw deel uitmaakt van een grotere constructie.

Niet nodig als verhuurder

Nu toch nog niet. Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw, dat dateert van vóór 2001, een asbestattest hebben. Voorlopig moet u als verhuurder dus nog geen asbestattest laten opmaken. Hebt u als verhuurder toch een asbestattest, dan bent u wel verplicht om een kopie van dat attest te overhandigen aan de huurder.

Wat met appartementsgebouwen?

Voor de private delen geldt de algemene regel dat u vanaf 23 november 2022 een asbestattest nodig hebt. Voor de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw moet er een apart asbestattest opgesteld worden. Die verplichting geldt wel pas vanaf 1 mei 2025.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.