Nieuwigheden op het vlak van energiezuinig bouwen en verbouwen

1. Nieuwigheden voor nieuwbouwwoningen

S-peil wordt verstrengd

Het verplichte E-peil in woningen en appartementen blijft op maximaal E30, maar het verplichte S-peil zakt van S31 naar S28.

Er wordt wel in een tussenoplossing voorzien. In nieuw op te richten woningen waarvan het S-peil S29, S30 of S31 bedraagt, wordt ook voldaan aan het S-peil als het E-peil niet meer bedraagt dan:

 • E25, als u de melding doet of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvraagt tussen 1 januari en 31 december 2022
 • E20, als u de melding doet of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvraagt vanaf 1 januari 2023

Strengere eisen voor korting op onroerende voorheffing

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning.

 • aanvraag omgevingsvergunning 2021:
  - 5 jaar lang 50% korting bij een E-peil van E30
  - 5 jaar lang 100% korting bij een E-peil van E20
 • aanvraag omgevingsvergunning 2022:
  - 5 jaar lang 50% korting bij een E-peil van E20
  - 5 jaar lang 100% korting bij een E-peil van E10
 • aanvraag omgevingsvergunning vanaf 2023:
  - 5 jaar lang 50 % korting bij een E-peil van E20
  - 5 jaar lang 100 % korting bij een E-peil van E10
  - enkel nog van toepassing bij herbouw of gedeeltelijke herbouw

Vind hier meer informatie

Beperkingen op aansluitingen aardgas en stookolie

In nieuwbouw of gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt vanaf 1 januari 2022 mag u geen stookolieketel meer plaatsen, zelfs als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

Voor grote projecten zoals nieuwe grote verkavelingen, nieuwe grote appartementsgebouwen en nieuwe grote groepswoningbouwprojecten mag een aardgasdistributienetbeheerder niet meer in een aardgasaansluiting voorzien als de omgevingsvergunning is aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Het gaat hier om grote projecten vanaf 25 (woon)eenheden. Voor aanvragen vanaf 1 januari 2022 mag al vanaf 15 (woon)eenheden niet meer in een aardgasaansluiting worden voorzien.

2. Nieuwigheden voor renovatie van woningen vanaf midden 2022

De energiepremies voor energiebesparende investeringen die de Vlaamse overheid geeft via netbeheerder Fluvius, lopen volgend jaar verder.

 • De hoogte van de premie en de voorwaarden blijven behouden voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler
 • De geplande daling van de premie voor zonnepanelen gaat niet door en de premie blijft op het niveau van 2021

Op deze website vindt u een volledig overzicht van de energiepremies voor 2022.

Voor specifieke doelgroepen, zoals beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief, zijn er hogere premies van toepassing.

De inkomensgebonden renovatiepremie van het agentschap Wonen-Vlaanderen loopt verder in 2022.

De energiepremies van Fluvius (behalve zonnepanelen) en de renovatiepremie van het agentschap Wonen-Vlaanderen worden in de tweede helft van 2022 geïntegreerd in de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’. Meer info hierover vindt u op mijnverbouwpremie.be.

3. Verbod op vervanging stookolieketel als er aardgas beschikbaar is

Vanaf 1 januari 2022 is het in bestaande gebouwen (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) niet meer toegelaten om een stookolieketel te plaatsen als in de straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Denk dus eerder aan een alternatief. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen blijven wel mogelijk.

Vind hier meer informatie.

4. Wijzigingen voor thuisbatterijen

Daling van de premie voor de plaatsing van een thuisbatterij

Voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2022 daalt de premie voor de plaatsing van een thuisbatterij. Voor volledige aanvraagdossiers die uiterlijk op 31 december 2021 ingediend zijn, bedraagt de premie maximaal 2.550 euro. Vanaf 2022 daalt die premie tot maximaal 1.725 euro.

In 2022 bedraagt de premie 225 euro per kilowattuur voor de eerste 4 kWh, 187,5 euro per kWh voor 4 tot 6 kWh en 150 euro per kWh voor 6 tot 9 kWh werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. De premie bedraagt maximaal 1.725 euro en maximaal 40% van de factuur, inclusief btw. De Vlaamse Regering heeft ook al een tijdpad voor de afbouw van de premie vastgelegd.

Vind hier meer informatie

Invoering milieubijdrage

Op 1 januari 2022 is een milieubijdrage voor thuisbatterijen ingevoerd om de zorg voor het milieu te garanderen op het einde van de levensduur van de batterij.

Producenten, invoerders en installateurs die aangesloten zijn bij Bebat en die thuisbatterijen invoeren gekoppeld aan een decentrale energieproductie-installatie voor elektriciteit, betalen sinds 1 januari 2022 een milieubijdrage als ze de batterijen verkopen of verhuren op de Belgische markt. Bebat zorgt dan voor de volledige terugnameplicht voor de batterijen.

De bijdrage geldt alleen voor thuisbatterijen die na 1 januari 2022 op de markt zijn gebracht, en bedraagt 2,39 euro per kilogram voor thuisbatterijen op basis van lithium-ion en 1,27 euro per kilogram voor thuisbatterijen op basis van zoutwater.

5. Alleen recent EPC toegelaten bij de verkoop van woningen

Bij de verkoop van een woning of appartement (met een notariële akte) mag u alleen een EPC gebruiken dat vanaf 2019 opgemaakt is. Dat EPC herkent u aan het EPC-label van A+ tot F dat op het EPC staat. Voordien mocht het EPC maximaal 10 jaar oud zijn (voor verkoop).

Bij verhuur mag u het bestaande EPC (maximaal 10 jaar oud) blijven gebruiken.

6. Uitbreiding verplichting EPC voor gemeenschappelijke delen

Op 1 januari 2022 moeten alle grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken. Vanaf 1 januari 2023 geldt dat ook voor alle middelgrote appartementsgebouwen (5 tot 14 gebouweenheden), en vanaf 1 januari 2024 ook voor de kleinere appartementsgebouwen (2 wooneenheden tot 4 gebouweenheden).

Gebouweenheden zijn zowel wooneenheden (appartementen) als kleine niet-residentiële eenheden (winkeltjes, kantoortjes, kappers, medische praktijken, kinderopvangverblijven, apotheken, horeca, B&B …) die aanwezig zijn in het appartementsgebouw.

Vind hier meer informatie

7. Renovatieverplichting niet-residentiële gebouwen

4 energiebesparende maatregelen

Sinds 1 januari moet elke niet-residentiële gebouweenheid binnen de 5 jaar na de datum van het verlijden van de authentieke akte bij een notariële overdracht in volle eigendom, bij het vestigen van een opstalrecht of bij het vestigen van een erfpacht aan de volgende 4 energiebesparende maatregelen voldoen:

 • Haalt de dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet, dan moet u dakisolatie met een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K plaatsen
 • Enkel glas moet u vervangen door beglazing met een maximale U-waarde van 1 W/m²K
 • Alle centrale opwekkers voor ruimteverwarming die ouder zijn dan 15 jaar, moet u vervangen, tenzij u kunt aantonen dat de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Als er aardgas beschikbaar is in de straat, mag u een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet vervangen door een nieuwe stookolieketel
 • Alle koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en koelmiddelen gebruiken op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of koelmiddelen met een GWP-waarde* van minstens 2.500, moet u vervangen door koelinstallaties die geen gebruik maken van die schadelijke koelmiddelen (*global warming potential).

Energielabel

Niet-residentiële gebouwen moeten binnen de 5 jaar na de overdracht ook een welbepaald energielabel behalen.

 • Overdrachten vanaf 1 januari 2022: een klein niet-residentieel gebouw moet binnen de 5 jaar na de overdracht een energielabel C of beter behalen.
 • Overdrachten vanaf 1 januari 2023: een groot niet-residentieel gebouw moet binnen de 5 jaar na de overdracht een minimumaandeel hernieuwbare energie van 5% behalen. Vanaf 1 januari 2025 wordt dat minimumaandeel hernieuwbare energie vertaald naar een minimaal energielabel.

Nieuwe eigenaars van een gebouw, opstalhouders en erfpachters zullen met een EPC kunnen aantonen dat ze aan de eisen van de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen voldoen.

Vind hier meer informatie

8. Stopzetting premie microwarmtekrachtkoppeling (of micro-wkk)

De premie voor een microwarmtekrachtkoppeling kleiner dan 10 kW wordt afgeschaft vanaf 2022 als u een fossiele brandstof gebruikt.

Vind hier meer informatie

9. Grotere korting op registratierechten enige eigen woning bij ingrijpende energetische renovatie (IER)

Bij de aankoop van de enige eigen woning wordt de registratiebelasting voor natuurlijke personen verlaagd van 6% naar 3%. Dat nieuwe tarief is van toepassing op alle koopovereenkomsten waarvan de authentieke akte wordt verleden vanaf 1 januari 2022 (ook als de verkoopovereenkomst nog in 2021 is ondertekend).

Voor natuurlijke personen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) of een gedeeltelijke herbouw uitvoeren, geldt een aanvullend verlaagd tarief. Ze betalen vanaf 2022 nog maar 1% registratiebelasting in plaats van 3% (ten opzichte van 1% korting tot eind 2021 (5% in plaats van 6%).

De EPB-eisen voor een ingrijpende energetische renovatie worden vanaf 2022 ook wat strenger. Voor aanvragen van een omgevingsvergunning vanaf 2022 moet u een E-peil van maximaal E60 behalen (in plaats van E70).

Vind hier meer informatie

10. Tijdelijke premie verwijdering en vervanging asbesthoudend dak en plaatsing zonnepanelen op niet-verwarmde niet-woongebouwen

Fluvius voorziet in 2022 voor niet-verwarmde niet-woongebouwen in een tijdelijke premie van 12 euro per m² dakoppervlakte waarvan u het asbest verwijdert.

Voorwaarden

 • U plaatst op dezelfde site een nieuwe PV-installatie
 • U verwijdert alle asbesthoudende materialen in het onderdak of de dakbedekking en vernieuwt het volledige asbesthoudende dakdeel
 • U plaatst de nieuwe PV-installatie op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op dezelfde site
 • De oppervlakte van de nieuw geplaatste fotovoltaïsche zonnepanelen bedraagt in verhouding tot de gesaneerde dakoppervlakte minstens 10%

De premie geldt alleen voor niet-verwarmde niet-woongebouwen, zoals loodsen en stallen. Er zijn geen isolatie-eisen van toepassing.

11. Btw-verlaging zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

De btw-verlaging voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers geldt van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak.

Europa staat evenwel enkel een tariefverlaging toe voor de levering en installatie. De aankoop van een nieuwe woning in zijn geheel inclusief een warmtepomp en/of zonneboiler en/of zonnepanelen moet namelijk onderworpen worden aan het oorspronkelijke btw-tarief van 21%. De btw-verlaging naar 6% geldt dus helaas niet bij aankoop op plan.

Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.