DBI-bevek: een aantrekkelijk alternatief om te beleggen met uw vennootschap

DBI-bevek: een aantrekkelijk alternatief om te beleggen met uw vennootschap

Een vennootschap kan haar liquiditeitsoverschotten beleggen. Daarbij moet ze rekening houden met de fiscale gevolgen van die belegging. Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting (wet 25 december 2017) is beleggen in individuele aandelen fiscaal minder interessant. Een goed alternatief kan de DBI-bevek zijn. Waarop u moet letten als u met uw vennootschap wilt beleggen in een DBI-bevek, leest u hierna.

Beleggen in (individuele) aandelen minder interessant

De hervorming van de vennootschapsbelasting bracht een gevoelige verstrenging van de voorwaarden om te kunnen genieten van een vrijstelling van meerwaarde op aandelen. Vóór de hervorming van de vennootschapsbelasting waren de voorwaarden als volgt:

 • Permanentievoorwaarde: de vennootschap moet de aandelen minstens 1 jaar ononderbroken in volle eigendom aanhouden.
 • Taxatievoorwaarde: dit betekent kort dat de winsten van de vennootschap waarin men belegt, belast moet worden onder het normale regime van vennootschapsbelasting.

Met de hervorming volgde een bijkomende voorwaarde:

 • Participatievoorwaarde: op het moment van vervreemding moet de participatie in de onderliggende vennootschap minstens 10% bedragen of moet ze ten minste een aanschaffingswaarde hebben van 2.500.000 euro.

De voorwaarden om te kunnen genieten van vrijstelling op meerwaarden op aandelen zijn daarmee nu volledig dezelfde als die voor de zogenaamde DBI-aftrek. Door de DBI-aftrek worden ontvangen dividenden die aan de bovenvermelde 3 voorwaarden voldoen, niet belast bij de verkrijgende vennootschap.
Natuurlijk zal de participatievoorwaarde in zeer veel gevallen de vrijstelling van meerwaarden op aandelen in het gedrang brengen. Als aan deze voorwaarde niet voldaan is, zal de meerwaarde bijgevolg aan de normale tarieven van de vennootschapsbelasting worden belast.

De fiscale gevolgen voor het beleggen in beveks (buiten het stelsel van DBI-bevek) zijn niet veranderd. Meerwaarden op beveks werden ook vóór de hervorming van de vennootschapsbelasting belast, minwaarden zijn daarentegen fiscaal niet aftrekbaar.

Waarom kan de DBI-bevek interessant zijn?

Een DBI-bevek is een beleggingsvennootschap die aan verschillende voorwaarden moet voldoen. Zo moet een DBI-bevek bijvoorbeeld minstens 90% van bepaalde door haar verkregen netto-inkomsten uitkeren.
Beleggen in een DBI-bevek is een fiscaal interessant alternatief, omdat een vennootschap daarbij niet moet voldoen aan de permanentie- en de participatievoorwaarde om de ontvangen dividenden in verhouding tot de DBI-coëfficiënt vrij te stellen van vennootschapsbelasting.

Een DBI-bevek kan zowel kwalificerende als niet-kwalificerende inkomsten ontvangen. Kwalificerende inkomsten zijn inkomsten uit aandelen die aan de taxatievoorwaarde voldoen. De verhouding tussen deze inkomsten wordt permanent berekend en vertaald in een zogenaamde ‘DBI-coëfficiënt’. Concreet kan de vennootschap-belegger:

 • de DBI-aftrek genieten op de ontvangen dividenden die worden uitgekeerd door de DBI-bevek in verhouding tot de DBI-coëfficiënt.
 • als ze aandelen van de DBI-bevek aan een derde verkoopt met een meerwaarde, die meerwaarde vrijstellen in verhouding tot de DBI-coëfficiënt. In de praktijk zal een verkoop aan derden zich zelden of nooit voordoen. De DBI-bevek zal quasi altijd haar eigen aandelen inkopen (en onmiddellijk vernietigen). De vennootschap-belegger realiseert in dat geval een inkoopbonus (= dividend), waarop ze de DBI-aftrek zal kunnen toepassen.

Het onderstaande voorbeeld illustreert het verschil in rendement tussen enerzijds beleggen in een individueel aandeel (meerwaarde volledig belastbaar) en anderzijds in een 100% aandelenfonds met DBI-aftrek op basis van een DBI-coëfficiënt van bijvoorbeeld 97%. We gaan uit van hetzij een meerwaarde op aandelen, hetzij een inkoopbonus m.b.t. de DBI-bevek van telkens 10.000 euro.

 

Individueel aandeel

DBI-bevek (97%)

Aankoop

100.000,00

100.000,00

Waarde bij realisatie

110.000,00

110.000,00

Meerwaarde/inkoopbonus

10.000,00

10.000,00

DBI-aftrek

0,00

9.700,00

Belastbare basis

10.000,00

300,00

Vennootschapsbelasting*

-2.500,00

-75,00

Nettorendement in vennootschap

7.500,00

9.925,00

(*) ervan uitgaande dat de betrokken vennootschap wordt belast aan de normale tarieven in de vennootschapsbelasting (25%)

Verdere aandachtspunten

 • Minderwaarden op DBI-beveks zijn fiscaal niet aftrekbaar. Dat geldt echter ook voor minderwaarden op individuele aandelen of op andere beveks.
 • Als de vennootschap-belegger onvoldoende winst maakt in een bepaald belastbaar tijdperk om de ontvangen dividenden of inkoopboni in mindering te brengen van de belastbare basis, is de DBI-aftrek onbeperkt in de tijd overdraagbaar.
 • De DBI-bevek moet de passende roerende voorheffing inhouden als ze een dividend betaalt of toekent. De ingehouden roerende voorheffing is voor de vennootschap-belegger verrekenbaar en terugbetaalbaar (net zoals bij individuele aandelen en beveks).
 • Kmo-vennootschappen kunnen onder bepaalde voorwaarden het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting van 20% op de eerste 100.000 euro aan belastbare grondslag toepassen. Eén van de voorwaarden stelt dat de vennootschap niet overmatig in aandelen mag beleggen (meer dan 50% van een specifiek eigen vermogen). Daarbij moet ze, naast individuele aandelen, ook rekening houden met beleggingen in beveks en DBI-beveks.
 • Beleggen in een DBI-bevek heeft invloed op de berekeningsbasis van de notionele interestaftrek. Dat heeft in de praktijk doorgaans zeer weinig belang, gezien het huidige zeer lage tarief en de gewijzigde berekeningsbasis (op basis van het incrementeel eigen vermogen).
 • De belegging in een DBI-bevek moet overeenstemmen met het beleggersprofiel van de betrokken vennootschap.
 • Als de vennootschap permanent over liquiditeitsoverschotten beschikt, kan ze overwegen om de liquiditeiten eerst aan de vennootschap te onttrekken om ze daarna te beleggen in de privésfeer.

Fiscale behandeling

Het stelsel van definitief belaste inkomsten (DBI) is van toepassing voor vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting voor niet-inwoners. De werkelijke fiscale behandeling zal afhankelijk zijn van bepaalde elementen van de DBI-bevek zelf en van de inidividuele situatie van de betrokken vennootschap. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Wat zijn de risico's?

 • DBI-beveks beleggen in aandelen. Dat betekent doorgaans meer schommelingen in de waarde van het fonds, maar ook mogelijk betere rendementsvooruitzichten op langere termijn.
 • Houd er ook rekening mee dat deze DBI-beveks geen vast rendement, geen kapitaalbescherming en geen vervaldag hebben.

Beleggen in een DBI-bevek?

Maak een afspraak