We Care

Compartiment van Belgische Bevek KBC Equity Fund, beheerd door KBC Asset Management NV

Lees verder onder de foto

Dit fonds focust op wat voor iedereen belangrijk is: zorg en gezondheid

Zorg dragen voor jezelf en voor elkaar staat meer dan ooit centraal en wordt in de toekomst nog belangrijker. Dit fonds speelt in op volgende wereldwijde trends:

 • Vergrijzing: De wereldbevolking neemt toe en wordt ouder.
 • Groeiende focus op gezondheid: Medische zorg en bijhorende uitgaven nemen wereldwijd toe.
 • Transformerende technologieën: Innovatie en digitalisering brengen een revolutie in alle aspecten van de gezondheidszorg.
 • Opmars van data: De inzichten uit big data stellen de medische sector in staat om snel en gefundeerd beslissingen te nemen.
 • Schaarste aan de juiste vaardigheden: Er is meer technische expertise nodig en de toenemende digitalisering vraagt nieuwe vaardigheden.
 • Groeiende ongelijkheid: De toenemende welvaart is niet gelijk verdeeld. De kloof tussen arm en rijk wordt groter.
information-expr-quote--glyph
Het Institute for Health Metrics and Evaluation verwacht dat de uitgaven voor gezondheidszorg tegen 2050 wereldwijd zullen oplopen tot 15 biljoen dollar of 9,4% van de wereldeconomie.

Liesbeth Van Rompay, Analist gezondheidszorg bij KBC Asset Management

Je belegt in bedrijven die inspelen op de groeiende markt voor zorg en gezondheid

Ze zijn actief in domeinen zoals:

 • Medicatie en biotech: gentherapie, regeneratieve geneeskunde, gepersonaliseerde medicijnen, …
 • Diagnostiek: zelftests, radiografie, scans, …
 • Digitale gezondheidszorg: online apotheken, health apps, consultaties op afstand, …
 • Medische technologie: robotchirurgie, glucosesensoren, pacemakers, 3D-protheses, …
 • Ouderen- en ziekenhuiszorg: ziekenhuizen, woonzorg- en dialysecentra, …
 • Ziekte- en levensverzekeringen
 • Uitbesteden van medische activiteiten: productie en testen van geneesmiddelen
 • Logistiek van medische benodigdheden: gespecialiseerde opslag en transport van medicijnen, …

Verantwoord belegd

Met je keuze voor dit maatschappelijk verantwoord fonds oefen je een positieve invloed uit op de wereld waarin we leven. Dit fonds belegt enkel in bedrijven die voldoen aan strenge criteria met betrekking tot:

 • Milieu: bijvoorbeeld het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.
 • Sociaal beleid: bijvoorbeeld werkomstandigheden van de werknemers.
 • Goed bestuur: bijvoorbeeld onafhankelijkheid en diversiteit van de raad van bestuur.

Wat mag je van dit product verwachten?

 • Actief beheerd aandelenfonds
 • Maatschappelijk verantwoorde belegging
 • In euro
 • Geen eindvervaldag, noch kapitaalbescherming noch gewaarborgd rendement
 • Dagelijks opvraagbaar

Risico's

 • Risico-opbrengstindicator: 6 op een schaal van 1 (laag risico en potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoog risico en potentieel hogere opbrengst).

 • Hoog wisselkoersrisico: Aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.

 • Gemiddeld concentratierisico: Er is een concentratie van de beleggingen in aandelen van bedrijven uit de farmaceutische en de gezondheidsverzorgende sector.

Kosten

 • Instapvergoeding: 3%
 • Uitstapvergoeding: Geen, enkel 5% bij uitstap binnen de maand na instap
 • Lopende kosten: 1,75%, verrekend in de netto-inventariswaarde
 • Anti dilution levy: In uitzonderlijke situaties*

* Bij uitzonderlijk grote bedragen aan netto toe- of -uittredingen kan KBC Asset Management beslissen om aan de betrokken beleggers (die op die dag toe-/uittreden) bijkomende kosten aan te rekenen die de negatieve impact op de netto-inventariswaarde neutraliseren. De hoogte van die kosten is gebaseerd op de transactiekosten die de beheerder moet maken. Deze in zeer uitzonderlijke situaties aangerekende kosten zijn in het belang van de beleggers die in het fonds blijven.

Taksen

 • Roerende voorheffing op dividenden: 30%. Enkel voor distributiedeelbewijzen.
 • Roerende voorheffing bij uitstap: Nee
 • Beurstaks bij uitstap: 1,32% (maximaal 4.000 euro). Enkel voor kapitalisatiedeelbewijzen.

Deze fiscaliteit is van toepassing op particuliere beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting en kan in de toekomst wijzigen.

Beleggingsbeleid

KBC Equity Fund We Care streeft naar een rendement door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van bedrijven die met hun producten en diensten bijdragen aan het medische welzijn van de samenleving, zoals:

 • Productie en ontwikkeling van medicijnen
 • Biotech
 • Medische technologie
 • Diagnostiek, symptoomherkenning en tests
 • Digitale gezondheidszorg
 • Ouderen- en ziekenzorg
 • Uitbesteden van medische activiteiten
 • Distributie van medische benodigdheden
 • Ziekte- en levensverzekeringen...

Een actueel overzicht is te vinden op kbc.be/thematische-fondsen.

Binnen bovenstaande beperkingen belegt het fonds in maatschappelijk verantwoorde activa. Om het maatschappelijk verantwoord karakter* van dit fonds te verzekeren ondergaan de bedrijven een dubbele screening. Daartoe werkt een gespecialiseerd onderzoeksteam van KBC Asset Management samen met onafhankelijke experts.

Enerzijds mag het fonds niet beleggen in activa die uitgesloten worden op basis van een aantal uitsluitingscriteria die verband houden met onder meer tabak, gokactiviteiten, wapens, bont & speciaalleer en adult entertainment.

Anderzijds worden bedrijven binnen dezelfde industriegroep met elkaar vergeleken op basis van een aantal SRI-criteria (waarbij “SRI” staat voor “Socially and Responsible Investing”). De criteria houden onder meer verband met milieu, samenleving en deugdelijk bestuur. Het fonds zal beleggen in activa die op basis van deze criteria bij de besten van hun groep (“Best in Class”) behoren. Om te bepalen welke bedrijven tot het “best-in-class” universum van het fonds behoren, komen enkel de beste 80% van de bedrijven binnen elke subsector in aanmerking voor belegging. U kan meer informatie vinden in de "Bepaalde strategie" in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus en op
www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die maatschappelijk verantwoord beleggen.

KBC Equity Fund We Care wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende benchmark: MSCI All Countries World - Net Return Index (www.MSCI.com).
Het doel van het fonds is echter niet om de benchmark te repliceren. De samenstelling van de benchmark wordt in aanmerking genomen bij de samenstelling van de portefeuille. Rekening houdend met het beleggingsbeleid mag het fonds daarbij niet in alle instrumenten die deel uitmaken van de benchmark beleggen. Bij de invulling van de portefeuille kan de beheerder ook beslissen om te beleggen in instrumenten die geen deel uitmaken van de benchmark, of om niet te beleggen in instrumenten die wel deel uitmaken van de benchmark. Omwille van voormelde SRI-screening zal de samenstelling van de portefeuille afwijken van deze van de benchmark.

De benchmark wordt ook gebruikt bij het bepalen van de interne risicobeperkingen van het fonds. Hierdoor wordt de mate waarin het rendement van het fonds kan afwijken van de benchmark beperkt.

De lange termijn verwachte tracking error voor dit fonds is hoger dan 4,00%. De tracking error is een maatstaf voor de schommelingen van het rendement van het fonds ten opzichte van de benchmark. Hoe hoger de tracking error, hoe meer het rendement van het fonds schommelt ten opzichte van de benchmark.
De werkelijke tracking error kan afwijken van de verwachte, afhankelijk van de marktomstandigheden.

KBC Equity Fund We Care kan in beperkte mate gebruik maken van derivaten*. Dat betekent dat derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om de blootstelling aan een of meer marktsegmenten te verhogen of te verlagen in overeenstemming met de beleggingsstrategie), of om de gevoeligheid van de portefeuille voor marktfactoren te neutraliseren (door bijvoorbeeld een wisselkoersrisico af te dekken).

De uitdrukkingsmunt van het fonds is euro.

Bovenstaande doelstellingen en beleggingsbeleid werden integraal overgenomen uit de Essentiële Beleggersinformatie (KIID). Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Wat je nog moet weten

Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht. Lees eerst de essentiële beleggersinformatie en het prospectus voor je intekent. Beide documenten kun je gratis verkrijgen in het Nederlands en Engels via je KBC- of CBC-kantoor of op kbc.be/documentatie-beleggen of www.cbc.be/documentation-investissements. Daar vind je ook een samenvatting van jouw rechten als belegger in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

De netto-inventariswaarde staat op www.beama.be of op KBC-Mobile.

Heb je een klacht, wend je tot klachten@kbc.be, 016 43 25 94 of ombudsman@ombfin.be.

* Kijk op www.kbc.be/lexicon voor het volledige overzicht van financieel-economische termen.

Wil je graag beleggen in dit fonds?

Maak een afspraak

Documenten