Blokkering van rekeningen na overlijden

Van zodra de bank op de hoogte wordt gebracht van een overlijden, worden de rekeningen – van zowel de overledene zelf als de langstlevende partner – geblokkeerd. U kunt vanaf die rekening(en) geen overschrijving meer doen of geld afhalen. Maar er kunnen wel nog op die rekening(en) gelden worden gestort of overgeschreven. Daarnaast worden ook de kluis, betaal- en kredietkaarten op naam van de overledene geblokkeerd. Domicilieringen gekoppeld aan een lopende rekening waarvan de overledene (mede-)titularis is, worden eveneens stopgezet.
Dit zijn wettelijke verplichtingen die ervoor zorgen dat het vermogen maar kan worden vrijgegeven vanaf het moment dat er zicht is op de juiste erfgenamen. Het gaat hierbij wel om tijdelijke maatregelen. En in afwachting van deblokkering zijn er wel een aantal mogelijkheden om alsnog (een deel van) uw kosten te kunnen betalen.

Bevoorrechte facturen worden wel betaald

Opdat de erfgenamen niet alle kosten met eigen middelen zouden moeten voorschieten, mag de bank wel bepaalde – de zogenaamde “bevoorrechte”- facturen betalen met de geblokkeerde gelden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de factuur van de begrafenisondernemer of de facturen van het ziekenhuis.

Eenmalig 5 000 euro leefgeld voor de langstlevende

De bank kan ook éénmalig aan de langstlevende de helft van de gemeenschappelijke en/of onverdeelde zicht- en spaarrekening(en) vrijgeven op een niet-geblokkeerde rekening met een maximum van 5 000 euro in totaal . Dat geldt als wettelijk maximumbedrag voor alle banken samen. Dit bedrag kan als soort van “leefgeld” worden gebruikt.
Let wel: als er meer dan 5 000 euro wordt uitgekeerd aan de langstlevende, dan kan er van uitgegaan worden dat de langstlevende de nalatenschap aanvaardt. Met andere woorden u kunt de nalatenschap dan niet meer verwerpen.

Meer comfort voor de langstlevende?

Wilt u uw partner meer comfort geven na uw overlijden, dan kunt u overwegen om tijdens uw leven een beleggingsverzekering op te bouwen waarin u uw partner als begunstigde aanduidt. Door uw partner als rechtstreekse begunstigde van uw verzekering(en) aan te duiden, beschikt hij/zij snel over extra kapitaal in volle eigendom boven op het leefgeld. Deze uitkering wordt namelijk niet geblokkeerd.

Wanneer worden de rekeningen wel vrijgegeven?

De bank mag de rekeningen maar terug vrijgeven van zodra de erfgenamen hun instructies voor verdeling samen met een attest of akte van erfopvolging bezorgen. Hieruit blijkt wie de erfgenamen van de overledene zijn en ook dat er geen (opstaande) (niet-) fiscale/sociale schulden meer zijn. U kunt zo’n attest/akte opvragen bij uw notaris of zelfs gratis bij de FOD Financiën (kantoor Rechtszekerheid) als het om een zogenaamd eenvoudig dossier gaat (bv. geen huwelijkscontract of andere akte wijziging huwelijksvoorwaarden, geen testament of andere wilsbeschikking, geen onbekwame erfgenamen …)

Let wel: bent u gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, dan kunnen de rekeningen van de langstlevende, mits voorlegging van een notarieel attest waaruit dit blijkt, al eerder worden vrijgegeven.


Nuttige informatie vindt u ook in het artikel: Een overlijden, wat nu?

Hebt u hierover nog vragen?

Uw private banker of wealth manager beantwoordt ze graag.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief