Aangifteformulier voor bepaling KI buitenlands vastgoed gepubliceerd

Het Europees Hof van Justitie heeft België op 12 november 2020 veroordeeld omdat ons land de belastbare basis van buitenlands vastgoed op een andere manier bepaalde dan voor binnenlands vastgoed. In navolging van dit arrest, werd een nieuwe belastingregeling uitgewerkt. Deze regeling houdt in dat vanaf aanslagjaar 2022 ook aan buitenlands vastgoed een 'kadastraal inkomen' wordt toegekend. Zie het nieuwsartikel over 'Meer details over de berekening van het kadastrale inkomen voor buitenlands vastgoed'.

Modelformulier

Om het kadastraal inkomen te kunnen bepalen van buitenlands vastgoed, is de Administratie genoodzaakt bepaalde gegevens op te vragen. Het model van aangifteformulier voor vaststelling van een KI voor buitenlands vastgoed (en bijkomende info) kunt u terugvinden op de website van de FOD Financiën: Kadastraal inkomen van in het buitenland gelegen onroerende goederen - Wat en hoe | FOD Financiën (belgium.be).

De aangifte indienen

U kunt deze aangifte indienen:

  • online via MyMinfin (Mijn woning -> Mijn onroerende gegevens raadplegen -> Een goed in het buitenland aangeven).
    Dat is de snelste en eenvoudigste manier.
  • Door het aangifteformulier in te vullen en per e-mail te sturen naar foreigncad@minfin.fed.be of het via de post op te sturen.

Wie deze aangifteverplichting niet respecteert, stelt zich bloot aan administratieve geldboetes van 250,00 tot 3.000,00 euro.

Werkwijze

De Administratie Opmetingen & Waarderingen (vroegere ‘kadaster’) heeft in de week van 14 juni het aangifteformulier naar ongeveer 170.000 betrokken belastingplichtigen (die in voorgaande aanslagjaren in de aangifte personenbelasting de huur(waarde) van hun buitenlands vastgoed hebben vermeld) verstuurd.

Als u buitenlands vastgoed hebt verworven in 2020, dan moet u dit aanslagjaar voor de eerste keer de (pro rata) huur(waarde) van dit vastgoed in uw aangifte personenbelasting vermelden. In dat geval zou u in september/oktober een aangifteformulier ontvangen.

Als u uw eBox hebt geactiveerd, dan ontvangt u daarin het digitale formulier.  Zo niet, dan ontvangt u het per post.

Hebt u het buitenlandse vastgoed in 2020 of eerder verworven, dan hebt u tot 31 december 2021 de tijd om deze aangifte te doen.

Hebt u in januari of februari 2021 buitenlands vastgoed verworven, dan had u in principe tot einde juni de tijd om de aangifte te doen. Voor latere aankopen, zult u spontaan een aangifte moeten doen binnen de 4 maanden na de aankoop.

Na ontvangst van uw aangifte(n) zal de Administratie voor elk onroerend goed een KI vaststellen en u dit per aangetekend schrijven meedelen. U hebt de mogelijkheid om binnen een termijn van 2 maanden bezwaar in te dienen tegen het betekend kadastraal inkomen.

Het nieuwe kadastraal inkomen van uw onroerend goed gelegen in het buitenland zal vanaf de aangifte in de personenbelasting die u in 2022 moet indienen, gebruikt worden om uw buitenlandse onroerende inkomsten vast te stellen.

Voor de huidige aangifte in de personenbelasting (aanslagjaar 2021) verandert er dus niets en moet in principe nog steeds de huur(waarde) worden aangegeven.

Mocht u zich toch al willen baseren op de nieuwe wetgeving, hou er dan rekening mee dat u het zelf bepaalde KI van gebouwen zal moeten bruteren met 100/60ste, indexeren (index 2020 = 1,8492) en verhogen met 40%.

 

Meer informatie over de KBC-Vastgoedservice.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.