Sinds 1 juni 2018 is het Vlaamse verkooprecht hervormd.

Inleiding

Met ingang van 1 juni 2018 is het nieuwe Vlaamse verkooprecht van start gegaan. Hieronder geven we de belangrijkste krachtlijnen weer.

Voortaan zullen de registratierechten berekend worden op de aankoopprijs van de gezinswoning en stapt men over naar een nieuw verlaagd tarief van 7% (geldt niet voor aankoop van bouwgronden).
Bovenop het verlaagde tarief kan de koper onder bepaalde voorwaarden genieten van een éénmalige nieuwe vrijstelling op de eerste schijf van 80 000 euro voor woningen met een beperkte waarde van maximum 200 000* euro.  Dit betekent een korting van 5 600 euro.
Bij ingrijpende energetische renovatie bedraagt het verlaagde tarief 6% en kan men daarbovenop nog een rechtenvermindering van 4 800 euro verkrijgen als het een bescheiden woning betreft.

Voorwaarden nieuwe tarief van 7%

  • Het betreft een zuivere aankoop (dus geen ruil of andere transacties onderworpen aan kooprecht) van de geheelheid in volle eigendom van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed. Geldt dus niet voor vruchtgebruik of blote eigendom.
  • De woning is de enige woning van de koper. De koper mag nog niet voor de geheelheid in volle eigendom eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.

- Er wordt geen rekening gehouden met de woning of bouwgrond als de verkrijger zich ertoe verbindt om dit OG uiterlijk één jaar na de datum van de authentieke akte volledig en ten bezwarende titel zal vervreemden en aantoont dat er een causaal verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging tegen het verlaagd tarief.

- Evenmin houdt men rekening met onroerende goederen die uiterlijk een jaar na de datum van de authentieke akte van de verkrijging, al dan niet gedwongen, worden onteigend.

- Merk op dat de uitsluitingsregel m.b.t. het bezit van een onroerend beoordeeld wordt per koper individueel. Het is dus mogelijk dat koper A wel geniet van het tarief van 7% en dat koper B (die al een onroerend goed heeft) belast wordt aan 10%.

- Ook woningen/bouwgronden in het buitenland verhinderen de toepassing van het nieuwe tarief.

  • De koper moet zijn of haar hoofdverblijfplaats vestigen op dat adres binnen de twee jaar, te rekenen vanaf de datum van de notariële aankoopakte. Het is vereist dat men zich inschrijft in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van het aangekochte goed.
  • Alleen natuurlijke personen kunnen van dit nieuw tarief genieten, dus geen vennootschap of vzw.
  • De woning ligt in het Vlaams Gewest.

Voor elke volgende woning of ander vastgoed betaal je het gewone tarief van 10%.

Andere voordeeltarieven

Wie binnen de drie jaar na de aankoop een huurovereenkomst afsluit met een erkend sociaal verhuurkantoor voor een periode van minimum negen jaar, kan bij zijn aankoop genieten van een tarief van 7%, gelijk aan het tarief van de gezinswoning.

Als men investeert in onroerend erfgoed en deze als gezinswoning betrekt, wordt het tarief verlaagd tot 1%.

Andere verlaagde tarieven, zoals het tarief van 1,5% voor sociale woningen en 4% voor beroepspersonen blijven ongewijzigd.

Het principe van de meeneembaarheid van vroeger betaalde verkooprechten blijft overeind. Het kan gecombineerd worden met het nieuwe tarief van 7% (of 6%).


Voor meer informatie kan uw KBC-private banker u in contact brengen met een expert.
 

Bahar Sari, fiscaal adviseur KBC

* Voor de centrumsteden en de Vlaamse rand wordt het grensbedrag opgetrokken tot 220 000 euro.  

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies

Gerelateerde artikels

Voorafgaande schatting onroerend in de erfenis is door VLABEL uitgesteld.

Voorafgaande schatting onroerend in de erfenis is door VLABEL uitgesteld.

Wat met medegaande gronden bij meerwaarden op beroepsmatig gebruikte onroerende goederen?

Wat met medegaande gronden bij meerwaarden op beroepsmatig gebruikte onroerende goederen?

Geen ambtshalve ontheffing voor te hoge belasting op het voordeel van alle aard voor een gratis woonst

Geen ambtshalve ontheffing voor te hoge belasting op het voordeel van alle aard voor een gratis woonst

Bouwkosten stuwen prijzen woningen omhoog

Bouwkosten stuwen prijzen woningen omhoog