Voordelen van alle aard bij de terbeschikkingstelling van een woning.

Het voordeel van alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning wordt forfaitair berekend. De formule hiervoor is echter verschillend in functie van het statuut van de werkgever die de woning gratis ter beschikking stelt. Is de werkgever een:

- natuurlijk persoon: dan is de formule gelijk aan het geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60;

- rechtspersoon: dan is de formule gelijk aan het geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 3,8 (of 1,25 wanneer het niet geïndexeerd kadastraal inkomen ≤ 745,00 EUR).

Recente rechtspraak

Recente rechtspraak (Gent, 24-05-2016; 20-02-2018 en Antwerpen 24-01-2017) heeft geoordeeld dat dit onderscheid in functie van de persoon die het voordeel toekent ongrondwettelijk is.

Ministerieel ingrijpen

Hierover ondervraagd in de Commissievergadering Financiën (dd. 25-04-2018) antwoordde minister Van Overtveldt dat ‘in afwachting van een aangepaste regelgeving het voordeel van alle aard bij de terbeschikkingstelling van een woning op dit moment in alle gevallen alleen maar kan worden berekend op basis van 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen’.
Ook de Administratie maakt haar standpunt nu bekend door middel van een circulaire (dd. 15-05-2018). Zolang er geen definitieve reglementaire wijziging is, zal het voordeel van alle aard wanneer een rechtspersoon een woning ter beschikking stelt aan een werknemer of bedrijfsleider berekend worden op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen van die woning. Merk op dat wanneer de woning gemeubeld wordt ter beschikking gesteld dat dit forfaitair berekend voordeel verhoogd wordt met 2/3.

Bezwaarschriften, ambtshalve ontheffing

Voor wat bezwaarschriften en hangende rechtsgeschillen betreft kan de Administratie akkoord gaan dat voor iedereen, ongeacht de persoon die ter beschikking stelt, voor de berekening van het voordeel van alle aard de formule toegepast wordt gelijk aan het geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60. Bezwaarschriften dienen ingediend te worden binnen een termijn van 6 maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Overbelastingen kunnen ook terug gevraagd worden via een ambtshalve ontheffing. Deze aanvraag dient te gebeuren binnen de 5 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd.
Echter, cf. de Administratie zullen vragen tot ambtshalve ontheffing die buiten de bezwaartermijn (van 6 maand) worden ingediend afgewezen worden bij gebrek aan een ‘nieuw gegeven’. Merk op dat in de rechtsleer discussie bestaat of deze ongrondwettelijkheid, vastgesteld door Hoven van Beroep, niet als een ‘nieuw gegeven’ zou kunnen beschouwd worden. Mogelijks zal de Administratie dus op dit standpunt moeten terugkomen.

Fiches

Reeds ingediende fiches voor inkomstenjaar 2017 kunnen nog steeds verbeterd worden (evt. geannuleerd worden om een nieuwe fiche in te dienen). Het lijkt ons verstandig deze fiches asap te corrigeren zodat een juiste aangifte in de personenbelasting wordt ingediend. Mocht de aangifte in de personenbelasting toch al ingediend zijn, dan heeft de belastingplichtige nog altijd de mogelijkheid deze te wijzigen tot 29-06-2018 (indiening op papier, maar kan alleen na contact te hebben genomen met de Administratie), tot 12-07-2018 (indiening via tax-on-web) of tot 25-10-2018 (indiening via mandataris).

Besluit

De administratieve circulaire biedt een voordelige oplossing zij het tijdelijk tot wanneer het wetboek aangepast wordt. Een bezwaar indienen tegen een reeds gevestigde aanslag is mogelijk. Een ambtshalve ontheffing vragen ingediend buiten een termijn van 6 maanden na de verzendingsdatum plus 3 werkdagen zal door de Administratie niet aanvaard worden. Reeds opgemaakte fiches worden best gecontroleerd en eventueel verbeterd.

Dries Rubens, adviseur Financiële Planning KBC Private Banking

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.

Gerelateerde artikels

Vastgoedverkoop per (op)bod doet prijzen sterker stijgen

Vastgoedverkoop per (op)bod doet prijzen sterker stijgen

Vlaamse registratiebelastingen: lager én hoger - update 11 oktober 2021

Vlaamse registratiebelastingen: lager én hoger - update 11 oktober 2021

Sinds 1 juni 2018 is het Vlaamse verkooprecht hervormd.

Sinds 1 juni 2018 is het Vlaamse verkooprecht hervormd.

Vlaamse registratiebelastingen: lager én hoger

Vlaamse registratiebelastingen: lager én hoger