We Care Responsible Investing

Compartiment van Belgische Bevek KBC Equity Fund, beheerd door KBC Asset Management NV

We Care Responsible Investing

Compartiment van Belgische Bevek KBC Equity Fund, beheerd door KBC Asset Management NV

Dit fonds focust op wat voor iedereen belangrijk is: zorg en gezondheid

Zorg dragen voor uzelf en voor elkaar staat meer dan ooit centraal en wordt in de toekomst nog belangrijker. Dit fonds speelt in op de volgende wereldwijde trends:

 • Vergrijzing: de wereldbevolking neemt toe en wordt ouder
 • Groeiende focus op gezondheid: medische zorg en bijhorende uitgaven nemen wereldwijd toe
 • Transformerende technologieën: innovatie en digitalisering brengen een revolutie in alle aspecten van de gezondheidszorg
 • Opmars van data: de inzichten uit big data stellen de medische sector in staat om snel en gefundeerd beslissingen te nemen
 • Schaarste aan de juiste vaardigheden: er is meer technische expertise nodig en de toenemende digitalisering vraagt nieuwe vaardigheden
 • Groeiende ongelijkheid: de toenemende welvaart is niet gelijk verdeeld. De kloof tussen arm en rijk wordt groter
Het Institute for Health Metrics and Evaluation verwacht dat de uitgaven voor gezondheidszorg tegen 2050 wereldwijd zullen oplopen tot 15 biljoen dollar of 9,4% van de wereldeconomie.

Liesbeth Van Rompay, analist gezondheidszorg bij KBC Asset Management

 

U belegt in bedrijven die inspelen op de groeiende markt voor zorg en gezondheid

Ze zijn actief in domeinen zoals:

 • Medicatie en biotech: gentherapie, regeneratieve geneeskunde, gepersonaliseerde medicijnen, …
 • Diagnostiek: zelftests, radiografie, scans, …
 • Digitale gezondheidszorg: online apotheken, health apps, consultaties op afstand, …
 • Medische technologie: robotchirurgie, glucosesensoren, pacemakers, 3D-protheses, …
 • Ouderen- en ziekenzorg: ziekenhuizen, woonzorg- en dialysecentra, …
 • Ziekte- en levensverzekeringen
 • Uitbesteden van medische activiteiten: productie en testen van geneesmiddelen
 • Logistiek van medische benodigdheden: gespecialiseerde opslag en transport van medicijnen, …

Verantwoord belegd

Met uw keuze voor dit maatschappelijk verantwoorde fonds oefent u een positieve invloed uit op de wereld waarin we leven. Daartoe belegt het fonds in bedrijven en/of landen die bijdragen tot:

 • Het behalen van specifieke doelen met betrekking tot milieu, sociale thema’s en goed ondernemingsbestuur (ESG) en een vermindering van de koolstofintensiteit (CO2).
 • De verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Bedrijven die zich toespitsen op controversiële activiteiten zoals tabak, gokken en wapens worden uitgesloten.

Wat mag u van dit product verwachten?

 • Actief beheerd aandelenfonds
 • Maatschappelijk verantwoorde belegging
 • In euro
 • Geen eindvervaldag, noch kapitaalbescherming noch gewaarborgd rendement
 • Dagelijks opvraagbaar

Risico's

 • De risico-indicator is 4 op een schaal van 1 (lager risico) tot 7 (hoger risico). De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. 4 is typisch voor een aandelenfonds en duidt op de hoge marktgevoeligheid. Aandelen bieden immers geen gewaarborgde opbrengst en kunnen sterk schommelen in waarde. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 8 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen

 • Hoog wisselkoersrisico: aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.

 • Gemiddeld concentratierisico: er is een concentratie van de beleggingen in aandelen van bedrijven uit de farmaceutische en de gezondheidsverzorgende sector.

Kosten

 • Instapvergoeding: 3%
 • Uitstapvergoeding: geen, enkel 5% bij uitstap binnen de maand na instap
 • Lopende kosten maximaal 1,87%, verrekend in de netto-inventariswaarde
 • Anti dilution levy: in uitzonderlijke situaties*

* Bij uitzonderlijk grote bedragen aan netto toe- of -uittredingen kan KBC Asset Management beslissen om aan de betrokken beleggers (die op die dag toe-/uittreden) bijkomende kosten aan te rekenen die de negatieve impact op de netto-inventariswaarde neutraliseren. De hoogte van die kosten is gebaseerd op de transactiekosten die de beheerder moet maken. Deze in zeer uitzonderlijke situaties aangerekende kosten zijn in het belang van de beleggers die in het fonds blijven.

Belastingen

 • Roerende voorheffing op dividenden: 30%. Enkel voor distributiedeelbewijzen.
 • Roerende voorheffing bij uitstap: nee
 • Beurstaks bij uitstap: 1,32% (maximaal 4.000 euro). Enkel voor kapitalisatiedeelbewijzen.

Deze fiscaliteit is van toepassing op particuliere beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting en kan in de toekomst wijzigen.

Beleggingsbeleid

KBC Equity Fund We Care Responsible Investing streeft naar een rendement door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van bedrijven die met hun producten en diensten bijdragen aan het medische welzijn van de samenleving, zoals:

 • Productie en ontwikkeling van medicijnen
 • Biotech
 • Medische technologie
 • Diagnostiek, symptoomherkenning en tests
 • Digitale gezondheidszorg
 • Ouderen- en ziekenzorg
 • Uitbesteden van medische activiteiten
 • Distributie van medische benodigdheden
 • Ziekte- en levensverzekeringen

Een actueel overzicht vindt u op kbc.be/thematische-fondsen.

Het fonds streeft doelstellingen voor verantwoord beleggen na op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie. Deze benadering zal vanaf 12 oktober 2022 gradueel geïmplementeerd worden in de portefeuille. 

De negatieve screening houdt in dat het fonds niet mag beleggen in activa uitgegeven door emittenten die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o. m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan u terugvinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De positieve selectiemethodologie is een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling.  Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in koolstofintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken ten opzichte van de benchmark. Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 

Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen van het fonds is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

Meer duurzaamheidsinformatie is terug te vinden op www.kbc.be/SRD

KBC Equity Fund We Care Responsible Investing wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende benchmark: MSCI All Countries World - Net Return (www.MSCI.com).

Het doel van het fonds is echter niet om de benchmark te repliceren. De samenstelling van de benchmark wordt in aanmerking genomen bij de samenstelling van de portefeuille. Rekening houdend met het beleggingsbeleid mag het fonds daarbij niet in alle instrumenten die deel uitmaken van de benchmark beleggen. Bij de invulling van de portefeuille kan de beheerder ook beslissen om te beleggen in instrumenten die geen deel uitmaken van de benchmark, of om niet te beleggen in instrumenten die wel deel uitmaken van de benchmark. Omwille van voormelde methodologie voor verantwoord beleggen zal de samenstelling van de portefeuille afwijken van deze van de benchmark.

De benchmark wordt ook gebruikt bij het bepalen van de interne risicobeperkingen van het fonds. Hierdoor wordt de mate waarin het rendement van het fonds kan afwijken van de benchmark beperkt. De lange termijn verwachte tracking error voor dit fonds hoger dan 4,00%. De tracking error is een maatstaf voor de schommelingen van het rendement van het fonds ten opzichte van de benchmark. Hoe hoger de tracking error, hoe meer het rendement van het fonds schommelt ten opzichte van de benchmark. De werkelijke tracking error kan afwijken van de verwachte, afhankelijk van de marktomstandigheden.KBC Equity Fund We Care Responsible Investing kan in beperkte mate gebruik maken van derivaten*. Dat betekent dat derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om de blootstelling aan een of meer marktsegmenten te verhogen of te verlagen in overeenstemming met de beleggingsstrategie), of om de gevoeligheid van de portefeuille voor marktfactoren te neutraliseren (door bijvoorbeeld een wisselkoersrisico af te dekken).

De uitdrukkingsmunt van het fonds is euro.

Bovenstaande doelstellingen en beleggingsbeleid werden integraal overgenomen uit het essentiële-informatiedocument (KID). Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Wat u nog moet weten

Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht. Lees eerst het essentiële-informatiedocument en het prospectus voor u intekent. Beide documenten kunt u gratis verkrijgen in het Nederlands en Engels (en in het Frans voor het essentiële-informatiedocument) via uw KBC- of CBC-kantoor of op www.kbc.be/documentatie-beleggen of www.cbc.be/documentation-investissements. Daar vind u ook een samenvatting van uw rechten als belegger in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

De netto-inventariswaarde staat op www.beama.be, op KBC Mobile of CBC Mobile.

Hebt u een klacht, wend u dan tot KBC voor klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 of ombudsman@ombudsfin.be en voor CBC tot gestiondesplaintes@cbc.be, 081 803 163 of ombudsman@ombudsfin.be .

* Kijk op www.kbc.be/lexicon of www.cbc.be/lexique voor het volledige overzicht van financieel-economische termen.

Wilt u graag beleggen in dit fonds?

Maak een afspraak