We Digitize Responsible Investing

Compartiment van Belgische Bevek KBC Equity Fund, beheerd door KBC Asset Management NV

We Digitize Responsible Investing

Compartiment van Belgische Bevek KBC Equity Fund, beheerd door KBC Asset Management NV

Dit fonds focust op de ongeziene mogelijkheden van de digitale evolutie

De digitale technologie evolueert razendsnel en zorgt voor een continue stroom aan nieuwe toepassingen. De belangrijkste trends zijn:

 • Transformerende technologieën: Technologische innovatie zit in een stroomversnelling en verandert ons dagelijks leven in al zijn aspecten.
 • Opmars van data: De groeiende massa aan ‘big data’ en de kracht om die te verwerken creëert ongeziene mogelijkheden.
 • Veranderende levensgewoonten: De manier waarop we communiceren en informatie vergaren verandert continu.
 • Schaarste aan de juiste vaardigheden: Toenemende digitalisering, robotisering en artificiële intelligentie vragen specifieke expertise en nieuwe competenties.
 • Toenemende wereldwijde rijkdom: Het aantal mensen met digitale communicatiemiddelen groeit wereldwijd, waardoor een hogere welvaart binnen handbereik ligt.  
Volgens ASML, de belangrijkste toeleverancier van de chipindustrie, zal de rekenkracht van een chip elke 2 jaar blijven verdubbelen tot minstens 2030.

Joris Franck, Fondsbeheerder, KBC Asset Management

U belegt in bedrijven die de digitale evolutie ondersteunen.

Ze zijn actief in domeinen zoals:

 • Elektronica: computers, smartphones, Virtual Reality, ‘Internet-of-Things’ apparaten, …
 • Halfgeleiders: sensoren, processoren (CPU), grafische chips (GPU), geheugenchips, …
 • Cloud-diensten en kunstmatige intelligentie
 • Software
 • IT-consultancy: begeleiding van bedrijven bij digitale transformatie, bij transitie naar de cloud, …
 • Communicatie-infrastructuur: web 3.0, 5G/6G, netwerkinfrastructuur, …
 • Cyberbeveiliging
 • Platformen: e-commerce, metaverse, …
 • Data: datacenters, dataproviders, …
 • Beloftevolle technologieën: technologie voor zelfrijdende voertuigen, quantum computing, blockchain, …

Verantwoord belegd

Met uw keuze voor dit verantwoord fonds oefent ueen positieve invloed uit op de wereld waarin we leven. Daartoe belegt het fonds in bedrijven en/of landen die bijdragen tot:

 • het behalen van specifieke doelen met betrekking tot milieu, sociale thema’s en goed ondernemingsbestuur (ESG) en een vermindering van de koolstofintensiteit (CO2).
 • de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Bedrijven die zich toespitsen op controversiële activiteiten zoals tabak, gokken en wapens worden uitgesloten.  

Wat mag u van dit product verwachten?

 • Actief beheerd aandelenfonds
 • Verantwoorde belegging
 • In euro
 • Geen eindvervaldag, noch kapitaalbescherming noch gewaarborgd rendement
 • Dagelijks opvraagbaar  

Risico's

 • De risico-indicator is 5 op een schaal van 1 (lager risico) tot 7 (hoger risico). De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. 5 duidt erop dat dit een aandelenfonds is dat erg marktgevoelig is. Doorgaans hebben aandelenfondsen een indicator van 4. Aandelen bieden geen gewaarborgde opbrengst en kunnen sterk schommelen in waarde. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 8 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
 • Hoog wisselkoersrisico
  Aangezien er wordt belegd in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een aanzienlijke kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen. Er is geen kapitaalbescherming.

Kosten

 • Instapvergoeding: 3%
 • Uitstapvergoeding: Geen, enkel 5% bij uitstap binnen de maand na instap
 • Lopende kosten: 1,98%, verrekend in de netto inventariswaarde
 • Anti dilution levy: In uitzonderlijke situaties*

* Bij uitzonderlijk grote bedragen aan netto toe- of uittredingen kan KBC Asset Management beslissen om aan de betrokken beleggers (die op die dag toe-/uittreden) bijkomende kosten aan te rekenen die de negatieve impact op de netto-inventariswaarde neutraliseren. De hoogte van die kosten is gebaseerd op de transactiekosten die de beheerder moet maken. Deze in zeer uitzonderlijke situaties aangerekende kosten zijn in het belang van de beleggers die in het fonds blijven.

Taksen

 • Roerende voorheffing op dividenden: 30%. Enkel voor distributiedeelbewijzen.
 • Roerende voorheffing bij uitstap: Nee
 • Beurstaks bij uitstap: 1,32% (maximaal 4.000 euro). Enkel voor kapitalisatiedeelbewijzen.

Deze fiscaliteit is van toepassing op particuliere beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting en kan in de toekomst wijzigen.

Beleggingsbeleid

KBC Equity Fund We Digitize Reponsible Investing streeft naar een rendement door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van bedrijven die met hun producten en diensten de digitale evolutie ondersteunen, zoals:

 • Elektronica;
 • Big data en artificiële intelligentie;
 • Quantum computing;
 • Cloud services and cloud computing;
 • Cyberbeveiliging;
 • Halfgeleiders;
 • Datadiensten naar bedrijven;
 • Software voor professionele doeleinden;
 • IT consultancy;
 • Netwerkinfrastructuur;
 • Digitale marktplaatsen;

Een actueel overzicht is te vinden op www.kbc.be/thematische-fondsen.

Een actueel overzicht is te vinden op www.kbc.be/thematische-fondsen.

Het fonds streeft doelstellingen voor verantwoord beleggen na op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie.

De negatieve screening houdt in dat het fonds niet mag beleggen in activa uitgegeven door emittenten die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o. m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan u terugvinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De positieve selectiemethodologie is een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling.  Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in broeikasgasintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken ten opzichte van de benchmark. Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 

Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen van het fonds is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen en in de bijlage bij het prospectus voor dit fonds.

Meer duurzaamheidsinformatie is terug te vinden op www.kbc.be/SRD

KBC Equity Fund We Digitize Reponsible Investing wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende benchmark: MSCI All Countries World - Net Return Index (www.MSCI.com).

Het doel van het fonds is echter niet om de benchmark te repliceren. De samenstelling van de benchmark wordt in aanmerking genomen bij de samenstelling van de portefeuille. Rekening houdend met het beleggingsbeleid mag het fonds daarbij niet in alle instrumenten die deel uitmaken van de benchmark beleggen.

Bij de invulling van de portefeuille kan de beheerder ook beslissen om te beleggen in instrumenten die geen deel uitmaken van de benchmark, of om niet te beleggen in instrumenten die wel deel uitmaken van de benchmark. Omwille van voormelde methodologie voor verantwoord beleggen zal de samenstelling van de portefeuille afwijken van deze van de benchmark.
De benchmark wordt ook gebruikt bij het bepalen van de interne risicobeperkingen van het fonds. Hierdoor wordt de mate waarin het rendement van het fonds kan afwijken van de benchmark beperkt.
De lange termijn verwachte tracking error voor dit fonds is hoger dan 4,00%. De tracking error is een maatstaf voor de schommelingen van het rendement van het fonds ten opzichte van de benchmark. Hoe hoger de tracking error, hoe meer het rendement van het fonds schommelt ten opzichte van de benchmark. De werkelijke tracking error kan afwijken van de verwachte, afhankelijk van de marktomstandigheden.

KBC Equity Fund We Digitize Reponsible Investing kan in beperkte mate afgeleide producten* gebruiken. Enerzijds houdt deze beperking in dat afgeleide producten kunnen gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen afgeleide producten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico).

De uitdrukkingsmunt van het fonds is euro.

Bovenstaande doelstellingen en beleggingsbeleid werden integraal overgenomen uit het essentiële-informatiedocument. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Wat u nog moet weten

Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht. Lees eerst het essentiële-informatiedocument en het prospectus voor u intekent. Beide documenten kunt u gratis verkrijgen in het Nederlands en Engels (en in het Frans voor het essentiële-informatiedocument) via uw KBC- of CBC-kantoor of op www.kbc.be/documentatie-beleggen of www.cbc.be/documentation-investissements. Daar vind u ook een samenvatting van uw rechten als belegger in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

De netto-inventariswaarde staat op www.beama.be, op KBC Mobile of CBC Mobile.

Hebt u een klacht, wend u voor KBC tot klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 of ombudsman@ombudsfin.be en voor CBC tot gestiondesplaintes@cbc.be, 081 803 163 of ombudsman@ombudsfin.be .

* Kijk op www.kbc.be/lexicon of www.cbc.be/lexique voor het volledige overzicht van financieel-economische termen.

Wilt u graag beleggen in dit fonds?

Maak een afspraak

Documenten