Met het ‘afkopen’ van studiejaren kunt u bepaalde jaren laten meetellen voor uw pensioenbedrag

Vanaf 1 december 2017 is de nieuwe regeling inzake het afkopen van studiejaren van kracht. In de praktijk betekent dit dat men bepaalde studieperioden geheel of gedeeltelijk kan afkopen en op deze manier kan laten meetellen voor de berekening van uw toekomstig pensioenbedrag.
Een mogelijke afkoop of regularisatie zal geen invloed hebben op het tijdstip waarop men op pensioen kan gaan.
We beperken ons in deze bijdrage tot werknemers en zelfstandigen, gezien er voor ambtenaren licht afwijkende regels van toepassing zijn.
 

Kenmerken nieuwe regeling

Wij zetten hierna de belangrijkste kenmerken even op een rij:
- de nieuwe regeling geldt enkel voor pensioenen die ten vroegste op 1 december 2018 zullen ingaan;
- de regularisatie zal op elk ogenblik mogelijk zijn (in tegenstelling tot het huidige stelsel), maar uiteraard wel voor het ingaan
  van het wettelijk pensioen;
- personen die op 1 december 2017 al meer dan tien jaar zijn afgestudeerd en tijdens de overgangsperiode van drie jaar,
  studiejaren zou wensen te regulariseren, kunnen alleen de periode vanaf 1 januari van het jaar waarin men 20 jaar werd,
  regulariseren;
- er kunnen verschillende types van studieperiode worden afgekocht (volledige studieperiode die geleid heeft tot behalen van
  einddiploma, voorbereidingstijd tot doctoraatsthesis, stageperioden, bepaalde periode van een leerovereenkomst, periode
  van voortgezet secundair onderwijs). Elk type moet wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen;
- er kunnen alleen studiejaren met betrekking tot één diploma worden geregulariseerd;
- bisjaren komen niet in aanmerking.

Kostprijs

De kostprijs van deze regularisatie bedraagt 1.500 EUR per studiejaar. Dit is alleen geldig als men regulariseert binnen de overgangsperiode van drie jaar (dus tot 30 november 2020) of als men regulariseert binnen de tien jaar na het behalen van het diploma. Tijdens de overgangsperiode kan men zowel voor de oude regeling of als voor de nieuwe regeling kiezen.
De regularisatiebijdrage kan worden opgenomen in de aangifte personenbelasting. Men zal hiervoor een belastingbesparing aan het marginaal tarief realiseren. Dit betekent dat alleen als men zich in de hoogste schijf van 50% zou bevinden, men een belastingbesparing van 750 EUR realiseert (bijkomend de aanvullende gemeentebelasting op dit bedrag). Voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) bevindt men zich in de hoogste schijf van de personenbelasting vanaf een belastbaar inkomen van 39.660 EUR.
Vanaf 1 december 2020 zal de pensioendienst (of de RSVZ) een actuariële berekening maken om de kostprijs te berekenen in geval men meer dan 10 jaar zijn diploma heeft behaald. De kostprijs zal in dit geval dus niet langer 1.500 EUR bedragen. De regularisatiebijdrage zal duurder worden naarmate uw pensioen nadert.

Bijkomend pensioen

Een alleenstaande zal op jaarbasis een bijkomend bruto pensioen ontvangen van 266,67 EUR per afgekocht studiejaar, een gezinspensioen zal met 333,33 EUR per afgekocht studiejaar stijgen.
In de media werd al meermaals melding gemaakt van de zogenaamde pensioenval. Kort gesteld komt dit neer op de situatie waarbij een bijkomend bruto pensioen, (quasi) geen bijkomend netto pensioen zou opleveren. Dit kan zich voordoen wanneer men recht heeft op een bruto pensioen tussen de 15.500 EUR en 17.000 EUR op jaarbasis, gezien men dan niet langer kan genieten van bepaalde belastingverminderingen. In februari/maart 2018 zou er via mypension.be een tool ter beschikking worden gesteld waarmee men een netto-inschatting kan maken van de brutoverhoging van het pensioen. Het lijkt ons dan ook opportuun om een eventuele regularisatie nog even uit te stellen (mogelijk zal de pensioenval in de toekomst worden weggewerkt). Bovendien is er nog even tijd om actie te ondernemen, gezien men tot 30 november 2020 studiejaren kan afkopen in het kader van de overgangsregeling.

Voortaan moet de aanvraag worden ingediend worden in het stelsel waarin de aanvrager op dat moment actief is. Voor meer gedetailleerde informatie hierover kunt u terecht op de volgende websites:
• Voor werknemers en ambtenaren: http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/paginas/regul.aspx
• Voor zelfstandigen: http://www.rsvz.be/nl/news/studiejaren-afkopen-voor-het-pensioen-wijzigingen

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als beleggingsaanbeveling of advies