KBC-Beleggingsstrategie - update augustus: een volledig herstel zal tijd vragen.

De heropstart van de Europese en Amerikaanse economie ging relatief snel. Uit de publicatie van de eerste kwartaalresultaten blijkt dat de doemscenario’s niet altijd bewaarheid worden. Dit betekent natuurlijk niet dat de verdere toekomst zonder zorgen zal zijn. De eerste signalen van een heropflakkering van het coronavirus maken ons bewust dat deze strijd nog niet gestreden is. We geven de vernieuwde strategie van KBC Asset Management mee.
 

Actuele situatie

 • De heropstart van de Europese en Amerikaanse economie gaat relatief snel.
 • Frequent beschikbare indicatoren wijzen erop dat in verscheidene landen de economie weer op gang komt.
 • Het pad en de kracht van het herstel zijn echter nog erg onduidelijk en sterk verschillend per sector. Zo kwam de aankoop van consumptiegoederen vrij snel op dreef, terwijl het verbruik in heel wat dienstensectoren (onder andere restaurants en reizen) nog heel ver onder de précrisisniveaus blijft.
 • Het blijft erg waarschijnlijk dat een volledig herstel verscheidene kwartalen of zelfs jaren zal vergen.
 • Bovendien blijft het risico van nieuwe opflakkeringen van het Covid-19 virus groot.

 

De impact van Covid-19 op het BBP in Europa

 • De herziene cijfers van het bruto binnenlands product voor de eurozone over het eerste kwartaal van 2020 bevestigen dat de lockdownmaatregelen vanaf maart de economie ongezien zware schade hebben toegebracht, maar de terugval was toch een beetje kleiner dan wat door de eerste ramingen werd gesuggereerd.
 • Verder blijkt dat de economie in Zuid-Europa en Frankrijk zwaarder is getroffen dan in de noordelijke landen. België zit daar tussenin.
 • KBC Asset Management raamt de bbp-krimp in de eurozone op 9,6% voor 2020. In 2021 gaan we uit van een groei van 6,2%.

 

 

Hoe ziet Europa de toekomst?

 • Het herstel van de Europese economie wordt gesteund door drastische maatregelen van zowel het monetaire als van het begrotingsbeleid.
 • Begin juni verruimde en verlengde de Europese Centrale Bank haar noodprogramma voor de aankoop van obligaties en ook de Europese Commissie deed een voorstel voor het herstel en de versterking van de economie (Next Generation EU).
 • Deze beleidsmaatregelen zorgden voor een vernauwing van de renteverschillen in de EMU en een versteviging van de euro tegenover de Amerikaanse dollar.


Het Amerikaanse perspectief

 • De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie blijven sterk overschaduwd door de onzekerheid over het vervolg van de coronapandemie.
 • De staten starten hun economieën vroeger dan verwacht terug op en dat zal de economie in het derde kwartaal een boost geven in vergelijking met het uiterst sombere tweede kwartaal.
 • Gelijktijdig onderstreept de gevoelige stijging van het aantal bevestigde covid-19 gevallen in een aantal grote staten het risico dat deze heropstart veroorzaakt. In een aantal (vooral zuiderse) staten werd de heropening trouwens al deels teruggeschroefd.
 • KBC Asset Management verwacht een daling van het BBP met 6,5% in 2020 gevolgd door een groei met 4,4% in 2021.
 

Het zwarte goud herwint zijn glans

 • Op de oliemarkt zijn vraag en aanbod sneller dan verwacht naar een evenwicht geëvolueerd, met een krachtig herstel van de olieprijs uit het dieptepunt van april als gevolg.
 • De heropstart van de economieën in Europa, de VS en China zorgden voor meer vraag naar olie, terwijl OPEC+ de productie beperkte.
 • De hogere olieprijs heeft als gevolg dat de inflatievooruitzichten voor de eurozone en de VS zijn verhoogd tot 0,4%, respectievelijk 0,5%.
 • De olievoorraden blijven wel erg hoog en het lijkt weinig waarschijnlijk dat men de huidige productiediscipline lang aanhoudt. KBC Asset Management verwacht dan ook niet dat de olieprijzen ver zullen doorschieten vanaf de huidige niveaus.

 

Portefeuille 

In de beleggingsstrategie van KBC Asset Management blijven de aandelen nog licht onder de norm. Aandelen worden pas bijgekocht als er een marktcorrectie komt. Op vandaag gaat de marktwaardering uit van een heel gunstig scenario van heropstart (V-vormig herstel), maar dat is niet het scenario dat ze verwachten. Ze verwachten een “reality-check”. Deze kan voortkomen uit economische cijfers, bedrijfsresultaten en/of een toename van corona-besmettingen.
Door de extreem lage rentevoeten, in sommige gevallen zelfs negatief, blijven we voor obligaties onder de norm belegd. De overige middelen parkeren we zoals voorheen in liquiditeiten in euro.

Aandelen

Op korte termijn leggen ze volgende accenten:

 1. Regionaal gaat de voorkeur naar de Aziatische opkomende markten, die vooral blootstelling geven op China. Deze regio werd als eerste getroffen door het coronavirus, maar wist dit via doortastende maatregelen vrij snel in te dijken. Hierdoor ligt China voor op de rest van de wereld. De economie is er grotendeels heropend, met een vrij lage herbesmettingsgraad. In bepaalde ontwikkelde landen lijkt het virus nu ook grotendeels onder controle en kan de focus verplaatst worden richting heropening van de economie. Het blijft wel opletten voor heropflakkeringen die mogelijks tot een lokale lockdown kunnen zorgen.

 2. Europese small & mid caps: kleinere bedrijven, waarvan er heel wat doorgroeien naar het segment van grotere bedrijven, vertonen op middellange termijn een sterkere groei dan hun grotere collega’s. Omdat ze meer gericht zijn op de lokale (Europese) markt zijn kleinere bedrijven minder kwetsbaar voor handelsspanningen en het afsluiten van grenzen. Door de coronacrisis hebben deze bedrijven het moeilijker, maar dankzij de maatregelen van de overheid zouden ze zich snel moeten kunnen herpakken wanneer de groei terug aantrekt.


Thematische investeringen

 1. Beleg in water
   Er is een grote schaarste aan drinkwater, veroorzaakt door verouderde en ontoereikende waterinfrastructuur, klimaatverandering en de problematiek van waterkwaliteit en afvalwaterverwerking. Dit biedt waterbedrijven een kans op sterke omzetgroei op lange termijn. De klassieke premie voor waterbedrijven ligt bovendien beneden het gemiddelde van de laatste 8 jaar.

 2. Medische technologie
  De belangrijkste deelsector in dit marktsegment is medische uitrusting; een heel divers gamma aan producten die van een sterke omzetgroei genieten, onder meer door voortdurende innovatie en geografische expansie. Dit deelsegment van de gezondheidssector wordt gekenmerkt door robuuste kasstromen en doet het op lange termijn beter dan de markt. Hier zitten vele innovatieve bedrijven met hoge marges.

 3. Globale trends:
  deze portefeuille bestaat uit bedrijven die deel uitmaken van thema's waar de komende jaren een snellere groei wordt verwacht. Denken we aan digitalisering, demografische evoluties, medische technologie of innovatie. Enkele voorbeelden zijn de digitale wereld, automatisering, cloud, e-commerce, alternatieve energie, gentherapie of dierenwelzijn.

  Heel wat van deze trends hebben dankzij de Covid-crisis extra wind in de zeilen. Zo is de digitale omwenteling zowel voor bedrijven als voor particulieren in een stroomversnelling terecht gekomen onder meer door een sterke groei van e-commerce, innovatieve communicatietoepassingen en nieuwe vormen van gezondheidszorg.

Obligaties

Door de extreem lage rentevoeten, in sommige gevallen zelfs negatief, is KBC Asset Management voor obligaties licht onder de norm belegd. De obligatierente op overheidsobligaties is onaantrekkelijk en zal nog lang laag blijven. Gezien deze niveaus is er een asymmetrisch risico. Overheidsobligaties die de eerstvolgende maanden of jaren vervallen, bieden vaak negatieve rendementen. Ook bij langere looptijden blijft de rente zo laag dat de minste rentestijging voldoende is om de opbrengst ook in het rood te duwen.

 • Overheidsobligaties uit de eurozone met relatief korte looptijden genieten de voorkeur. De uitbraak van de coronapandemie heeft de hele wereld hard getroffen. De ziekte en de quarantainemaatregelen om de verspreiding tegen te gaan, hebben de globale economie in een recessie gebracht. De overheden trachten de ergste gevolgen te beperken met ongeziene fiscale stimulering en waarborgen.
 • Voor bedrijfsobligaties heeft KBC Asset Management een neutrale houding. Deze beleggingen zijn risicovoller dan overheidsobligaties. Ze bieden daarom een aantrekkelijke premie, momenteel zo'n 1.4%, voor de lagere kredietkwaliteit tegenover overheidsobligaties. De paniekreactie van beleggers na de uitbraak van het coronavirus deed deze kredietpremie oplopen van 0,8% tot 2,4% eind maart. Dit verdisconteert reeds een sterke economische terugval en het oplopen van het aantal faillissementen. De bedrijven in de eurozone, vooral de banken, zijn de crisis financieel gezonder ingegaan dan in 2008. De overheden en centrale banken hebben ook ongeziene maatregelen genomen om de effecten voor de bedrijfssector te verzachten en in de nood aan kredieten te voorzien. De ECB ondersteunt ook de markt van bedrijfsobligaties door haar aankopen. Daardoor is de kredietpremie terug gezakt tot 1,4%, maar dit blijft een aantrekkelijk niveau.


KBC Asset Management heeft tot slot een neutrale visie op meer risicovolle thema's, in obligaties met lagere kredietwaardigheid of in munten van groeilanden, die ook een hogere rentevergoeding geven.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Of vraag een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.