Handelsspanningen tussen China en VS blijven financiële markten overheersen

De wereld in beeld - update juli en augustus 2019

In ‘De Wereld in Beeld’ geven we u elke maand een overzicht van de financiële en economische actualiteit. Welke marco-economische tendensen spotten we? Hoe evolueerden de belangrijkste financiële markten? En wat doen op het vlak van asset allocatie, oftewel de verdeling van uw vermogen in uw beleggingsportefeuille? U krijgt hieronder het antwoord op deze vragen.

Macro-economisch

1. Verenigde Staten

De zomer werd overheerst door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Einde juni kwam de G7-top samen in Osaka.  Er werd met spanning uitgekeken naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president en zijn Chinese collega.  Net voor de top waren de relaties tussen beide landen (heren) opnieuw verzuurd geraakt.  Uiteindelijk kwam er goed nieuws : er werden opnieuw besprekingen aangekondigd.  

Begin augustus vond de Amerikaanse president dat er onvoldoende vooruitgang werd geboekt.  Hij stuurde een tweet de wereld in dat hij begin september $ 300 mld aan Chinese goederen met 10% zou belasten.  China reageerde meteen met een verzwakking van de munt en het beperken van de invoer van Amerikaanse landbouwproducten (o.a. soja).  Trump noemde China nadien een ‘wisselkoers-manipulator’. 

De tweets van de Amerikaanse president aan het adres van China, soms positief, vaak negatief, blijven intussen de financiële wereld beroeren.

Wat de Amerikaanse economie betreft, was de reële groei van het Bruto Binnenlands Product in het tweede kwartaal (2,1% op jaarbasis) zwakker dan in het voorgaande kwartaal (3,1%).  Positief echter is dat de consumptie van de particulieren nog steeds sterk bijdraagt tot de groei  De arbeidsmarktcijfers tonen geen verzwakking zodat in de toekomst de privéconsumptie wellicht sterk zal blijven. Het handels-conflict weeg wel op de industrie in de VS.  De PMI-indicatoren tonen de verzwakking in de industrie aan. 

Zoals verwacht verlaagde de Federal Reserve voor het eerst in 10 jaar de rente. De beleidsrente daalde met 0,25% tot 2,00%-2,25%.   De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Powell verklaarde de rente te verlagen om de Amerikaanse economie op lange termijn te steunen.  Meteen kondigde hij aan dat deze eerste rentestap géén indicatie is dat er een reeks rentedalingen zitten aan te komen.  De Fed kondigde verder aan al deze maand i.p.v. in oktober, de afbouw van haar balans te zullen afronden.    

2. China

China is de grootste markt van Azië. Door de pogingen om de groei duurzamer en breder – consumptiegerichter – te maken, vertraagde de groei. Uiteraard weegt de handelsoorlog met de VS op de uitvoer uit China. Ook dit weegt op de Chinese groei. Daarom nam de regering maatregelen en verhoogde ze de kredietverlening. Een lagere wisselkoers, belastingverlaging en infrastructuurinvesteringen moeten de groei ondersteunen. Dat lijkt te werken, maar door dreigingen van extra invoertarieven van de VS zijn wellicht nog meer stimulerende maatregelen nodig. Waar sommige marktpartijen uitgaan van een harde landing voor de Chinese economie gaat KBC Asset Management nog steeds uit van een ‘zachte landing’. 

Als reactie op de verhoging van de tarieven op de Chinese export of nieuwe tarieven, reageerde China met een daling van Yuan (CNY) tot het laagste niveau in 10 jaar. Onze macro-economen achten het onwaarschijnlijk dat de Chinese regering een doorgedreven structurele devaluatie van de CNY als strategie zullen gebruiken in de handelsoorlog.  Het gevaar op een kapitaaluitstroom is immers te groot.  

Wanneer we kijken naar de indicatoren dan stond het PMI industrie net beneden de 50%-grens (een cijfer kleiner dan 50 betekent groeivertraging), nl. op 49,9.  Net als in de VS doen de diensten het veel beter en daar klokte het cijfer af op 51,6.  De industriële productie ging het meest achteruit : waar 6,0% verwachte werd (vorige cijfer was 6,3%) hadden we 4,8%.  Hieraan zien we meteen de impact van de handelsoorlog op de Chinese economie.

3. Eurozone

In de eurozone merken we een zwakke BBP-groei in het tweede kwartaal.  Voorlopige Eurostat-cijfers gaan uit van een groei met 0,2%.  Dit cijfer ligt lager dan de voorbije kwartalen. 

Het zwakke broertje in de eurozone is Duitsland.  Meer en meer komen negatieve signalen uit die hoek.  Duitsland flirt met een recessie.  De economische groei bedraagt voor het tweede kwartaal -0,1%. De industriële zwakte begint stilaan te wegen op de binnenlandse vraag.  Het consumentenvertrouwen daalde en de detailhandelsverkopen stonden onder druk.  De zwakke Duitse groei heeft gevolgen voor het groeicijfer in de eurozone.

Onze macro-economen gaan uit van een zwak herstel van de kwartaalgroeidynamiek.  De reden is dat de groei in Centraal- en Oost-Europa nog vrij stevig is gekoppeld aan sterke binnenlandse indicatoren.  Een andere mogelijke stimulans is het beleid van de ECB.  Om die reden werden de groeiverwachtingen aangepast : de reële BBP-groei werd verhoogd van 1,0% naar 1,1%.  Voor 2020 werd de groei dan weer verlaagd van 1,3% naar 1,1% omwille van een zwak Duitsland.

De ECB gaf in de laatste vergadering aan bij de bespreking van haar toekomstig beleid, dat de rente kan worden verlaagd.  Draghi beklemtoonde nogmaals dat de ECB bereid is verdere actie te ondernemen indien nodig.  

De brexit blijft de eurozone beroeren. Premier Johnson besliste om het parlement op non-actief te zetten om op die manier een brexit-no deal te realiseren.  Pas na de speech van de koningin op 14 otkober komt het parlement samen.  Er resten dan amper 14 dagen om verdere stappen te zetten (o.a. een stemming over een wet, geïnitieerd door oppositieleider Corbyn dat het VK Europa niet mag verlaten zonder deal).

De gewijzigde voorspellingen voor het monetair beleid in de eurozone en de VS hebben gevolgen voor de wisselkoersvooruitzichten :  op korte termijn kan de euro nog onder druk staan t.o.v. de USD maar op lange termijn zullen de mogelijk renteverlagingen van de Fed in het voordeel spelen van de euro. 

De financiële markten

1. Beurzen

Na de dip in juni bereikte de Amerikaanse S&P500 in juli een nieuw record niettegenstaande een mindere winstgroei in de VS (groei daalde van 5% naar 2%), dankzij de positieve evolutie in de handelsoorlog tot… de tweet van Trump begin augustus.  Zoals hierboven aangegeven vond Trump dat alles veel te traag evolueerde. Die tweet zette de aandelenmarkten wereldwijd onder druk.  De daling in augustus bedroeg 6% à 8% op indexniveau. Door de daling van de beurzen kwam de koerswinstverhouding boven 17, wat de Amerikaanse markt relatief duur maakt.  Sedert begin augustus evolueren de Amerikaanse beurzen op de golven van de tweets van Trump.

In  Europa zien we eveneens de sterke terugval begin augustus.   We ontsnappen uiteraard niet aan de malaise op de financiële markten.  Ook in Europa bewegen we eerder zijwaarts in de markt maar met een hoge volatiliteit. De redenen van de zwakte zijn gekend : de brexit en de groeivertraging in Duitsland.    

Er lijkt geen einde te komen aan de stijging van de opkomende markten. Zoals reeds eerder neergeschreven betekent een rentendaling in de VS, een verzwakking van de USD op termijn. Dit is positief voor de schulden van de opkomende landen, veelal uitgerukt in USD.

Binnen de Emerging Markets zette de Chinese beurs een sterke prestatie neer : niettegenstaande de daling begin augustus staat de beurs zo’n 25% hoger dan het jaarbegin.

2. Obligatiemarkten

Oplopende handelsspanningen en een toegenomen kans op een ‘harde brexit’ zorgen al een tijdje voor een afkoeling van de economische activiteit.  Centrale banken reageren door het monetaire beleid opnieuw of verder te versoepelen. Het vooruitzicht op deze versoepeling zorgde er voor dat de rente op overheidsobligaties de afgelopen maand opnieuw fors daalde. Zo zakte de rente in de V.S. op 10 jaar met 35 basispunten. In Duitsland daalde deze met 20 basispunten. Ook in de zogenaamde Euro periferie ging de rente lager. Italië was de outperformer met rentedaling van bijna 60 basispunten.

De zoektocht naar extra rendement leidde eveneens tot lagere kredietspreads op bedrijfsobligaties. Zowel in de V.S. als in de Eurozone kenden vooral de meer risicovolle obligaties een erg goede maand . De kredietspread op dit type obligaties zakte met 35 basispunten.

Volgende week staan belangrijke monetaire vergaderingen gepland van zowel ECB als Federale Reserve. Benieuwd of de hooggespannen marktverwachtingen zullen kunnen ingelost worden.

De Europese kredietspreads daalden eveneens verder  Aan de basis van deze daling lag de mogelijkheid die de ECB voorzag om in geval van een verdere verslechtering van de economie een nieuwe ronde van ‘quantitative easing’ op te starten. De rente op Europese high yield obligaties daalde met een vol procent, de kredietwaardige obligaties met 15 basispunten.

Asset allocatie

Omwille van de sterke stijging van de financiële markten in het eerste kwartaal (zowel Europa als VS, waarbij de Europese beurzen in tegenstelling tot vroeger, niet achter bleven) en de zwakke Europese groei, blijven we 2.5% in de portefeuilles onderwogen t.o.v. de norm.     

De keuze in de aandelenselectie gaat uit naar :

  1. Bedrijven die eigen aandelen inkopen (zowel in Europa als in de Verenigde Staten)
  2. Investeringen in waterbedrijven die kunnen die inzetten op een verhoogd en milieuvriendelijker      wateraanbod en -infrastructuur 
     

Disclaimer

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de economische actualiteit en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten, noch wordt er enige beleggingsstrategie voorgesteld. In sommige gevallen kan deze publicatie evenwel verwijzen naar en samenvattingen bevatten van beleggingsaanbevelingen van andere entiteiten van de KBC-groep. 

De informatie opgenomen in deze publicatie mag worden hergebruikt, op voorwaarde dat dit wordt aangevraagd en dat KBC expliciet met dit hergebruik heeft ingestemd. Het hergebruik moet in ieder geval beperkt blijven tot de tekstuele informatie. KBC Bank heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen. 

KBC Groep NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelde) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie of op de websites www.kbc.be, www.kbcsecurities.be, www.kbcprivatebanking.be en www.kbceconomics.be/nl.html. KBC Groep NV – onder toezicht van de FSMA – www.kbc.com