Wereldwaterdag: drinkwater blijft onze zorg

Het risico op een tekort aan drinkbaar water is een blijvend probleem. Meer nog, het is één van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Ook KBC blijft zich bewust van het belang van het blauwe goud en van de focus op duurzaamheid in het algemeen.

1. Aanbod is beperkt en krimpt

Er is heel veel water op aarde. De wereldzeeën en oceanen beslaan 70% van het totale aardoppervlak. Maar van al het water op aarde is slechts 3% zoetwater. Daarvan bevindt 78% zich in gletsjers of in een permanente sneeuwlaag, de overige 22% is grondwater. Met andere woorden: van al het water op aarde is slechts 3% drinkbaar waarvan ongeveer 2,5% onbereikbaar wegens bevroren. Daarnaast neemt de beschikbaarheid van vers water af door vervuiling, dalende grondwaterniveaus, opgedroogde bronnen en klimaatverandering. En er worden dagelijks miljoenen liters water verkwist door verouderde en slecht beheerde netwerken, metingsonnauwkeurigheden of niet-toegestane geautoriseerde consumptie zoals water dat gebruikt wordt via brandkranen.

2. Vraag groeit structureel

De vraag naar schoon water neemt door een groeiende wereldbevolking gestaag toe en de economische groei vergroot het tekort aan water verder. Niet alleen wijst onderzoek uit dat de werelbevolking met 2 miljard zal toenemen, ook de gemiddelde levensverwachting zal toenemen. De VN schat dat de wereldpopulatie tegen 2050 aangroeit tot 9.6 miljard mensen.

Een toenemende middenklasse met een stijgende persoonlijke rijkdom leidt tot een hogere consumptie van producten waarvoor meer water nodig is.

In combinatie met een snelle bevolkingsgroei vindt ook verstedelijking plaats. Wanneer water in contact komt met stedelijke oppervlakten zoals daken, wegen en voetpaden, raakt het vervuild met olie, metalen, afval en andere verontreinigende stoffen. Daarbovenop komt het water terecht in ons afvoernetwerk, dit terwijl het normaal in de grond zou terecht komen.

3. Een investeringsopportuniteit

Bedrijven die actief zijn in de waterwinning, -zuivering of –recyclage en in watertechnologie en irrigatie bieden mooie groeikansen op langere termijn en op de koop toe zijn ze duurzaam en investeren ze in een betere leefomgeving.

Water is een essentiële grondstof.

Verschillende factoren ondersteunen een aanhoudende groei in de watermarkt. Waterschaarste en toenemende druk op de beperkte mondiale watervoorraden blijven de seculiere groeimotoren in de watersector.

In veel landen is de prijs van water te laag in verhouding tot de werkelijke kosten die aan de bereiding van dat water ten grondslag liggen. Bij een toenemende waterschaarste zal de prijs in veel landen waarschijnlijk meer in overeenstemming met de werkelijke waarde worden gebracht. Dit zal een stimulans betekenen voor het efficiënter omgaan met water, het zuiveren van water en het introduceren van gescheiden afvalwatersystemen in huishoudens, landbouw en industrie. Tegelijkertijd zullen privébedrijven een steeds belangrijkere rol spelen doorheen de hele watercyclus, wat ook de groei ondersteunt.

Het verzekeren van de huidige watervoorziening en de verhoging van het aanbod met nieuwe technologie en diensten worden de komende jaren thema‘s waarin miljarden dollars zal worden geïnvesteerd. Snel groeiende steden vormen een enorme uitdaging voor de watersector. Vraag naar waterdiensten - vooral voor afvalwaterzuivering - is booming en uitbreiding van de basisvoorzieningen voor sanitair vereist enorme investeringen. Maar ook investeringen in ontzilting zullen de komende jaren sterk groeien. Volgens consultancybedrijf McKinsey hebben we 11,7 triljard USD investeringen in waterinfrastructuur nodig tegen 2030.

In industriële markten (VS en West-Europa) wordt over een termijn van 5 tot 10 jaar een gemiddelde groei van 3 tot 5% verwacht, door een verbetering van de bestaande infrastructuur voor (afval)water; dit in vergelijking met een toename van 10% of meer in sterk groeiende markten (China en India), door de creatie van een nieuwe infrastructuur voor (afval)water. Globaal wordt de jaarlijkse groei van de wateruitgaven geschat op 5 à 6% in de komende 5 jaar. De groei ligt dus hoger dan de onderliggende globale economie, waardoor ook de winstgroei van de watersector hoger ligt dan die van de brede markt. Dat was ook de voorbije 10 jaar al het geval, want beursgenoteerde waterbedrijven groeiden qua omzet en winst sneller dan de wereldwijde aandelenkorf.

De waarde van de globale markt voor water werd door de Global Water Intelligence in 2017 geschat op ca. 700 miljard USD. Tegen 2025 zou de watermarkt al meer dan 1 000 miljard USD waard zijn. Bedrijven die oplossingen kunnen leveren voor de wereldwijde waterproblematiek kunnen decennialang aantrekkelijke investeringsopportuniteiten bieden.

4. Drie grote investeringsthema’s

a. Waterbehandeling

Regenwater moet goed opgevangen worden en afvalwater moet gezuiverd worden. Momenteel vloeit nog steeds ruim 93% van al het afvalwater dat wereldwijd ontstaat, rechtstreeks terug in het ecosysteem zonder te zijn gezuiverd of hergebruikt. Israël is het voorbeeld waar 86% van het afvalwater gerecycleerd wordt.

In China zijn grote delen van het grondwater en een derde van het oppervlaktewater ongeschikt voor contact met mensen door de beperkte toegang. Het is de Chinese overheid menens om deze situatie te verbeteren. Het “Watertienjarenplan” uit 2015 bevat ambitieuze milieubeschermingsdoelstellingen voor vervuilende industrieën. Nu bijna 90% van het industriële afvalwater in China wordt gezuiverd, legt China zich nu toe op het aanpakken van de toenemende hoeveelheid huishoudelijk afvalwater. Bedrijven die milieudiensten en oplossingen bieden voor het opvangen en zuiveren van afvalwater kunnen hiervan profiteren.

b. Waterinfrastructuur

Deze activiteiten omvatten hoofdzakelijk diverse uitrusting (pompen, kleppen, flow control, pijpleidingen, instrumentatie, watertanks, materiaal voor druppelirrigatie), ingenieurs- en adviesbureaus (grondstoffenbeheer) & irrigatiemateriaal.

Bedrijven die waterinfrastructuur uitbaten, vinden we vooral in de nutssector. De gereguleerde waterdistributiebedrijven, die hun kosten met een winstmarge mogen doorrekenen, zijn een veilige belegging die nog interessanter wordt bij stijgende inflatie. De stijgende rente is wel een risico voor de defensieve nutssector.

c. Watertechnologie

De watertechnologiesector bestaat uit ondernemingen die de instrumenten en systemen ontwikkelen om water efficiënter te gebruiken. Overheden kunnen maatregelen nemen om waterbronnen tegen vervuiling te beschermen.

Bedrijven die milieudiensten en oplossingen bieden voor het opvangen en zuiveren van afvalwater kunnen hiervan profiteren. Meer focus op hergebruik van water en grondstoffen betekent ook meer behoefte aan monitoring van de waterkwaliteit voor de optimalisatie van processen. Dit biedt meer marktkansen voor sensortechnologie.

Spaarzamer met water omspringen is ook ten zeerste aangeraden aangezien de voorraad aan beschikbaar drinkwater steeds kleiner wordt. Bedrijven die spaardouchekoppen, spaarknoppen op wc’s en vele andere zaken ontwikkelen kunnen ons daarbij helpen.

Laten we nog even dieper ingaan op vijf technologieën die kunnen helpen waterverspilling tegen te gaan of kunnen helpen om het aanbod terug te vergroten.

  1. Ontzilting: Ondrinkbaar, brak water (een natuurlijke mengeling van zoet en zout water), maar ook zeewater wordt behandeld tot zoet water dat kan worden gebruikt voor olie- en gasboringen, irrigatie, industrieel gebruik, koeling van elektriciteitscentrales en als drinkwater.
  2. Geavanceerde meetinfrastructuur: Slimme meters vormen samen een intelligent netwerk. Deze geavanceerde meetinfrastructuur (AMI – ‘Advanced Metering Infrastructure’) bestaat uit elektronische sensoren en software die op de water- en elektriciteitsmeters van klanten wordt geïnstalleerd. AMI toont de klanten in realtime hoeveel water ze verbruiken, maar levert de nutsbedrijven ook voortdurend gegevens over het waterverbruik via data-analysepakketten.
  3. Lekdetectietechnologieën: Akoestische bewaking is een technologie die waternutsbedrijven kan helpen dure lekken in pijpleidingen en waterverlies op te sporen.
  4. Irrigatie: Slimme irrigatiesystemen gebruiken gegevens van sensoren, plantendatabases en weersvoorspellingen om te bepalen wanneer en hoeveel er gewaterd dient te worden. Op die manier kan ook nog eens tot 30% water bespaard worden.
  5. Droge koeling: Droge koeling kan het waterverbruik drastisch verlagen, maar die besparing kan gepaard gaan met efficiëntieverliezen.

 

Samengevat:

  • Het aanbod van drinkwater krimpt terwijl de vraag groeit.
  • Bedrijven actief in de waterbehandeling, infrastructuur en technologie bieden ook in de toekomst interessante investeringsmogelijkheden.


 

Bent u geïnteresseerd om te investeren in dit thema? Uw private banker vertelt er u graag meer over. Of vraag een afspraak aan voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

 

 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.