Geen corona-uitstel voor uw belastingaangifte

Uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is sinds deze week online beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web).
Als u uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte per post ontvangt, zal die in de loop van de maand mei naar u worden verstuurd.

 

In 2020 zullen meer dan 3.920.000 belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen. Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt en dit voorstel is correct, dan moet u niets doen. Eventuele wijzigingen moeten binnen de hieronder voormelde aangiftetermijnen worden doorgegeven.

Ontvangt u geen voorstel van vereenvoudigde aangifte, dan moet u zelf uw aangifte indienen. Als u uw aangifte op papier indient, hebt u hiervoor tijd tot 30 juni. Doet u uw aangifte via Tax-on-web, dan moet u dat ten laatste op 16 juli doen. Als u een beroep doet op een boekhouder, dan heeft die tot 22 oktober 2020 de tijd om uw aangifte in te dienen.

Gelet op de coronapandemie,  zullen de belastingdiensten geen zitdagen houden, maar u kunt in bepaalde gevallen wel beroep doen op telefonische ondersteuning bij het invullen van uw belastingaangifte, zie https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/invulsessies

Het argument om vast te houden aan de gebruikelijke indiendata, is dat meer dan de helft van de belastingplichtigen een terugbetaling van belastingen krijgen. Een verlenging van de aangifteperiode zou ertoe leiden dat die belastingplichtigen hun terugbetaling later ontvangen.

Enkele aandachtspunten uit deze aangifte.

Vak III – Onroerende inkomsten

Bovenaan dit vak wordt nu duidelijk vermeld dat vrijgestelde onroerende inkomsten, zoals het inkomen van de eigen woning, niet moeten vermeld worden. Hebt u nog een lening heeft lopen van vóór 2005, dan kan het wel nuttig zijn om het KI van uw eigen woning in vak IX (code 3100/4100) te vermelden. We merken ook op dat er vanaf aanslagjaar 2020 een vrijstelling is voorzien van bedragen die verkregen worden bij de 'overdracht' van een recht van erfpacht of van opstal op bepaalde gebouwen.

Vak IV – Bezoldigingen

De code voor de vrijstelling van het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel (‘loonbonus’) is geschrapt. De vrijstelling van maximum  2.942,00 euro wordt vanaf nu automatisch door de fiscus toegepast.

Vak VII – Roerende inkomsten

U kunt dit jaar via uw aangifte maximaal 240,00 euro roerende voorheffing recupereren. Dat komt neer op 800,00 euro aan kwalificerende bruto dividenden, als ze onderworpen zijn aan het RV-tarief van 30%. Voor meer info over deze maatregel: zie https://www.kbc.be/particulieren/nl/juridische-info/documentatie-beleggen/vrijstelling-roerende-voorheffing-dividenden-aandelen.html

U moet de ingehouden roerende voorheffing die u wil terugvorderen, vermelden onder code 1437/2437. Het dividendbedrag dat u ontving, hoeft u niet te vermelden in de aangifte.
Opgelet, als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, zal u moeten reageren op dit voorstel als u roerende voorheffing wil terugvorderen. Dit staat ook duidelijk vermeld op het antwoordformulier.

Vak IX – Interesten, kapitaalaflossingen & premies die recht geven op belastingvoordeel

Belangrijk bij het invullen van vak IX blijft de beoordeling of het krediet betrekking heeft op de eigen woning (van dag tot dag te beoordelen) en in welk jaar het krediet werd afgesloten. Met betrekking tot herfinancieringsleningen herinneren we eraan dat een herfinanciering in principe fiscaal neutraal is. Als u bijvoorbeeld in 2009 een krediet hebt afgesloten voor de verwerving van uw enige en eigen woning te Gent, dat in aanmerking kwam voor de ‘oude’ woonbonus en u dit krediet in 2019 zou geherfinancierd hebben, dan valt dit krediet (in de veronderstelling dat u nog altijd in deze woning te Gent woont) nog steeds onder de ‘oude’ Vlaamse woonbonus, m.n. codes 3370/4370 e.v. Deze lening zal echter vanaf dit aanslagjaar geen recht meer geven op toeslag en men kan dus enkel nog recht hebben op basiskorf van 2.280,00 euro. Enkel leningen gesloten vanaf 1 januari 2010 kunnen dit jaar immers nog recht geven op de toeslag van 760,00 euro (als het nog steeds om uw enige woning gaat).

We merken op dat leningen gesloten vanaf 1 januari 2020 met betrekking tot de eigen woning, alleen nog bij Waalse inwoners recht kunnen geven op de chèque habitat. Nieuwe leningen kunnen geen recht meer kunnen geven op de Vlaamse geïntegreerde woonbonus, noch op een ander Vlaams voordeel. Bij verkoop van uw huidige woning en aankoop/bouw van een nieuwe woning, kunt u mogelijk wel de Vlaamse woonbonus behouden (Vlaamse fictie hypotheekruil).

Leningen met betrekking tot de niet-eigen woning gelegen in de Europese Economische Ruimte kunnen in de drie gewesten nog altijd recht geven op federaal langetermijnsparen (code 1358/2358) en gewone interestaftrek (code 1146/2146).


Vak X. Uitgaven die recht geven op belastingvermindering

 • Belastingvermindering renovatieovereenkomsten & vernieuwing ‘sociale woning’

  In de 'Vlaamse' versie van de aangifte wordt verduidelijkt dat de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten die werden afgesloten na 31 december 2018 en de belastingvermindering voor uitgaven die een belastingplichtige na 31 december 2018 heeft betaald voor de vernieuwing van een woning die hij via een sociaal verhuurkantoor verhuurt, werden geschrapt.
 • Belastingvermindering groeibedrijven

  Vanaf 2018 komen investeringen in het risicokapitaal van groeibedrijven tot een bedrag van 100.000,00 euro in aanmerking voor een belastingvermindering van 25%.

  De belastingvermindering wordt toegekend voor de verwerving van nieuwe aandelen op naam, die door het groeibedrijf zijn uitgegeven in het kader van een kapitaalverhoging tijdens het vijfde, zesde, zevende, achtste, negende of tiende jaar na oprichting.

  Onder een groeibedrijf verstaat men een kleine vennootschap die minstens tien voltijdse werknemers tewerkstelt, en waarvan de jaaromzet over de laatste twee aanslagjaren met gemiddeld ten minste 10 % per aanslagjaar gestegen is of waarvan het aantal voltijdse equivalenten aan personeel met gemiddeld ten minste 10 % per aanslagjaar gestegen is. Voor meer info hierover, zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-voor-scale-ups-groeibedrijven.

  De aandelen moeten echter minstens 48 maanden in uw bezit blijven. Stel dat u op 1 juni 2018 inschreef op de kapitaalverhoging van een scale-up, maar u die aandelen terug verkocht hebt op 15 december 2019, dan moet u de genoten belastingvermindering voor 29/48ste ‘terugnemen’ in aanslagjaar 2020. U moet dan zelf het terug te geven bedrag van de vermindering berekenen en vermelden in de nieuwe codes 1343/2343.

 •  Belastingvermindering voor premies van een rechtsbijstandverzekering

  Vanaf aanslagjaar 2020 wordt er een belastingvermindering verleend voor maximaal 310,00 euro aan premies die betaald werden voor een rechtsbijstandverzekering die voldoet aan enkele strikte voorwaarden inzake gedekte risico’s, minimale dekking & wachttermijnen. Voor meer info, zie https://www.kbc.be/particulieren/nl/product/verzekeren/gezin/rechtsbijstand-familiale-verzekering.html.
  De belastingvermindering bedraagt 40 procent (maximale belastingvermindering bedraagt dus 124,00 eur in aj. 2020).

  De verzekeraar moet een attest 281.63 uitreiken waarop de premies die recht geven op belastingvermindering vermeld staan, en waarin hij bevestigt dat het contract voldoet aan alle wettelijke voorwaarden.

Vak XIII – Effectenrekening

U moet code 1072/2072 aankruisen als u vanaf 1 januari 2019 tot 30 september 2019 titularis bent geweest van meer dan één binnenlandse of buitenlandse effectenrekening zoals bedoeld in de TER-wetgeving.
Deze verplichting staat los van het feit of u al dan niet onderworpen was aan de taks effectenrekeningen (TER).
In een arrest van 17 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet betreffende de taks op de effectenrekeningen voor de toekomst. Alle verplichtingen blijven echter gelden voor de referentieperiodes t.e.m. 30 september 2019. Voor meer info over TER, zie https://www.kbc.be/particulieren/nl/juridische-info/documentatie-beleggen/taks-op-effectenrekeningen.html

Hebt u hier nog vragen over? Uw private banker of wealth officer is uw eerste aanspreekpunt. 

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u hierover vragen hebt.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Hebt u vragen over uw successieplanning? We helpen u graag.

→ Stel hier uw vraag

KBC Private Banking & Wealth blijft bereikbaar

Neem contact op met uw private banker of wealth officer. Ze staan voor u klaar.

→ Zo bereikt u ons


 

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.