Duurzaamheid is een belangrijke pijler van de KBC-strategie

We zien de aandacht voor duurzaamheid bij bedrijven sterk toenemen.’
Mathieu Neirinck, programmamanager duurzaamheid van KBC België

De financiële sector kan een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen de klimaatopwarming: ze kan de negatieve impact zoveel mogelijk helpen reduceren en de positieve impact maximaliseren. Meer bepaald door de selectie van kredieten en beleggingsfondsen die ze aanbiedt, en risico's die ze verzekert. Als 1 van de 38 banken wereldwijd ondertekende KBC het UN Collective Commitment to Climate Action (CCCA).

‘We verstevigen ons engagement voor duurzaamheid en tegen de klimaatopwarming. We nemen onze rol in de maatschappelijke transitie zeer ernstig,’ zegt Mathieu Neirinck, programmamanager duurzaamheid van KBC België.

Met de ondertekening van het CCCA engageert KBC zich om tegen september 2022 concrete klimaatdoelstellingen naar voren te brengen. Dat voor sectoren die een aanzienlijke milieu-impact hebben, en ook sterk vertegenwoordigd zijn in de kredietportefeuilles van de bank. Het gaat dan onder meer om vastgoed, mobiliteit en energie.

Met de doelstellingen zet KBC mee de schouders onder de verdere vergroening van die sectoren. Het kan er ook toe leiden dat KBC de financiering van bepaalde activa stopzet vanwege hun milieu-impact. Zo sloot ze recent nog de financiering van nieuwe olie- en gasvelden uit.

Drieledige strategie

Een rechtstreeks gevolg van het UN-commitment is de oprichting van een Internal Sustainability Board, voorgezeten door CEO Johan Thijs. Die raad bepaalt een intern beleid en waakt erover dat elk land van KBC Groep actie onderneemt om de klimaatdoelstellingen te bereiken. De focus van het CCCA ligt op kredietverlening. Maar KBC gaat resoluut voor een overkoepelende duurzaamheidsstrategie voor bankieren, verzekeren en vermogensbeheer.

Mathieu Neirinck: ‘De strategie is drieledig. We vertrekken vanuit een walk the talk-principe: onze eigen milieu-impact sterk reduceren en zo het goede voorbeeld geven.

Ten tweede willen we met onze financiële oplossingen een echte hefboom zijn voor de klimaattransitie. Bestaande producten gaan we aanpassen, bijvoorbeeld qua prijszetting. Maar we gaan ook ons acceptatiebeleid voor kredieten en verzekeringen herbekijken: wanneer willen we nog een specifiek actief financieren of verzekeren? Er zal ook productinnovatie nodig zijn om nieuwe circulaire businessmodellen te ondersteunen.

Ten derde willen we een partner zijn in de klimaattransitie. We gaan particuliere en ondernemersklanten begeleiden en ondersteunen met kwalitatieve partners en onze eigen innovatiekracht.'

Bewust van klimaatrisico’s

Wil je klanten bewustmaken van het belang van duurzaamheid? Dan moet je zelf het goede voorbeeld geven. Sinds 2007 heeft KBC een eigen duurzaamheidsteam.

De afgelopen 14 jaar is de uitstoot van broeikasgassen van de eigen gebouwen en het wagenpark met 70 procent afgenomen. Dat opent de deur om een duurzaamheidspartner te zijn voor klanten. In de eerste plaats voor ondernemingen, want bij hen valt de grootste klimaatwinst te rapen.

Mathieu Neirinck: ‘We zien de aandacht voor duurzaamheid bij bedrijven sterk toenemen, getriggerd door enkele simultane evoluties. Vooreerst wordt de milieuregelgeving voor grote bedrijven uitgebreider en strenger. Daardoor vragen ze steeds vaker aan hun toeleveranciers om aan bepaalde duurzaamheidseisen te voldoen.

Daarnaast neemt ook de eindconsument duurzaamheid steeds meer mee in zijn aankoopbeslissing. Uit een recente studie van KBC blijkt dat 85% van de particulieren zich bewust is van de klimaatverandering en de gevolgen ervan, en ook bereid is er iets aan te doen. Alleen ontbreekt het hen aan een duidelijk stappenplan.

Tot slot wordt regelmatig het politieke ballonnetje van een koolstoftaks opgelaten, waardoor de milieu-impact van bedrijven een financiële vertaalslag kan krijgen. De klimaatopwarming heeft grote gevolgen, en bedrijven die daar geen rekening mee houden lopen op termijn grote risico’s. Wie anticipeert, kan risico’s ombuigen naar opportuniteiten.

Daarom is KBC begin 2020 met haar corporate klanten in debat gegaan over de mogelijke impact van de klimaatverandering op hun bedrijf. Door de rampzalige overstromingen in Wallonië en Limburg afgelopen zomer verloopt die bewustmaking een stuk vlotter.’

Nu deze klanten zich ontegensprekelijk bewust zijn van de impact, zet KBC de volgende stap door hen een carbon footprint calculator aan te bieden. Die geeft een concreet beeld van hun milieu-impact. Wil het bedrijf daarna de broeikasgasuitstoot verkleinen, dan schakelt KBC partners in. Ze begeleiden het bedrijf, tekenen een plan uit, implementeren het en verzorgen de communicatie. Veel Vlaamse bedrijven hebben intussen mooie stappen vooruitgezet. Die positieve milieu-impact rendeert ook op financieel vlak: 1 + 1 = 3.

Leningen en verzekeringen

De inspanningen beperken zich niet tot de bedrijfswereld. KBC wil ook particulieren in de goede richting sturen via haar krediet- en verzekeringsbeleid. Bijvoorbeeld wanneer ze een woning aankopen of auto verzekeren.

‘Tot voor kort was kredietverstrekking een louter financiële oefening: we keken naar de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemer,’ zegt Mathieu Neirinck. ‘Maar daarnaast zal ook de aandacht voor duurzaamheid in kredietbeslissingen sterk toenemen. Toekomstgericht moet je als bank niet alleen de financiële situatie van de kredietnemer kennen, maar ook het duurzame karakter van wat je financiert of verzekert. Dat vergt meer informatie in het beslissingsproces.’

Zo vraagt KBC sinds begin 2021 het EPC-peil op bij een aanvraag voor een woningkrediet. Dat EPC-peil zal in de toekomst ook het tarief van woningkredieten beïnvloeden: wie een energiezuinige woning aankoopt zal een tariefverlaging kunnen genieten. Dat wil KBC ook doortrekken voor wie een minder energiezuinige woning aankoopt maar plannen heeft om die energetisch te renoveren. Op termijn zullen kredieten of verzekeringen voor woningen of auto’s die een bepaalde norm niet halen duurder worden.

Mathieu Neirinck: ‘We maken particulieren bewust met onze succesvolle KBC Mobile-app en de digitale assistent Kate. KBC wil haar klanten nieuwe inzichten aanreiken en hen begeleiden. Zo kunnen ze actie ondernemen om hun klimaatimpact te verminderen, bijvoorbeeld via data over hun energieverbruik.’

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Ook maatschappelijk verantwoord beleggen zit duidelijk in de lift. KBC moest klanten 3, 4 jaar geleden vaak nog overtuigen van het belang van klimaat, sociale duurzaamheid en deugdelijk bestuur. Intussen zijn maatschappelijk verantwoorde fondsen goed voor meer dan de helft van de transacties in fondsen.

‘Vanuit onze strategie om de negatieve klimaatimpact te minimaliseren, willen we de klanten nog meer overtuigen dat maatschappelijk verantwoord beleggen de norm moet worden. Bedrijven die niet bezig zijn met duurzaamheid en sociale aspecten zoals kinderarbeid, en die geen beleid hebben rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, vormen op termijn een risico. Klanten kunnen afhaken, net als bedrijven waaraan ze leveren of investeerders.’

Alle fondsen die KBC aanbiedt ondergaan een screening. Bedrijven die linken hebben met wapenhandel of energie opwekken uit steenkool, worden uit alle KBC-fondsen geweerd. Bij de maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen zijn de criteria nog een stuk strenger. Financieel maakt het voor de belegger weinig verschil. Academisch onderzoek bewijst dat het rendement van duurzame en klassieke fondsen zeer vergelijkbaar is. In beide gevallen hangt de opbrengst vooral af van het risico dat de belegger wil nemen. 

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.