Heeft de IT-revolutie het grootste deel van haar impact op arbeidsproductiviteit bereikt of is er nog groeimarge?

”Je ziet het computertijdperk overal, maar niet in de productiviteitsstatistieken”. Deze kwinkslag van econoom Robert Solow uit 1987 is relevanter dan ooit. Het BLS US Productivity and Costs K2 rapport leverde opnieuw ontnuchterend nieuws op. De arbeidsproductiviteit daalde met 1,10% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 2,50% op jaarbasis.

De sinds 2011 waargenomen groei van de arbeidsproductiviteit is uitzonderlijk laag (zie grafiek). Deze lage productiviteitsgroei is des te verrassender gezien de vooruitgang van de IT-technologie in de afgelopen decennia.

Grafiek gemiddelde jaargroei arbeidsproductiviteit

Is het laaghangend fruit van innovatie al geplukt?

Over het belang van de IT-revolutie in de productiviteitsstatistieken wordt onder economen hevig gedebatteerd. Techno-pessimisten zoals Harvard-professor Robert Gordon stellen dat de hoge Amerikaanse productiviteitsgroei van de 19e en 20e eeuw zich in deze eeuw waarschijnlijk niet zal herhalen.

Hij beweert dat het laaghangend fruit van innovatie al geplukt is en dat nieuwe technologie minder impact zal hebben. Zo zal de uitvinding van zelfrijdende auto’s bijvoorbeeld de Amerikaanse productiviteit zeker verhogen, maar het effect ervan zal milder zijn dan de uitvinding van de auto zelf.

Bovendien is, volgens Gordon, het effect dat de IT-revolutie op de Amerikaanse productiviteit in de jaren ‘90 had, uitgewerkt. Hij stelt dat we binnenkort het einde zullen zien van de wet van Moore, de observatie dat het aantal transistors op een microchip elke twee jaar verdubbelt. Gordon schat dat de productiegroei per uur in de jaren 2015 tot 2040 zal afnemen tot gemiddeld 1,2%, tegen gemiddeld 2,26% tussen 1920 en 2014.

Computers verantwoordelijk voor 30% van de productiviteitsdaling

Econome Seda Basihos gaat zelfs nog een stap verder. Volgens haar onderscheidt IT-innovatie zich van andere soorten innovatie doordat de levenscyclus ervan veel korter is dan die van andere producten. Zij beweert dat de tijd die nodig is om zich aan te passen aan nieuwe IT-technologie korter is dan de levenscyclus ervan.

Deze constante update van technologie zou dus leiden tot erosie van vaardigheden op de arbeidsmarkt. Volgens haar schattingen zijn computers verantwoordelijk voor 30% van de productiviteitsdaling in de VS in de afgelopen decennia.

Techno-optimisten vs. techno-pessimisten

Volgens techno-optimisten onderschat de huidige methode voor de berekening van het bbp de welvaart die door nieuwe technologie wordt gegenereerd. Dankzij de IT-revolutie zijn veel producten zoals encyclopedieën, woordenboeken, krantenartikelen, muziekclips en online cursussen vrij beschikbaar op het internet. Daardoor worden ze niet in de bbp-cijfers opgenomen, maar men kan moeilijk beweren dat ze geen waarde of welvaart genereren.

Zo wordt ook een smartphone als een afzonderlijk product in de bbp-cijfers opgenomen en niet als een optelsom van een mobiele telefoon, een mp3, een gps, een rekenmachine, een horloge, een timer, een spelcomputer enz.

De economen Hulten en Nakamura berekenen op basis van de economische literatuur dat het voordeel van innovatie voor de consumenten in de VS met een biljoen of meer USD (ongeveer 4% van het huidige bbp) wordt onderschat.

Verscheidene techno-optimisten betwisten ook de bewering dat de IT-gerelateerde productiviteit al het grootste deel van haar potentieel heeft bereikt. Breed opgezette technologische innovaties hebben doorgaans tientallen jaren nodig om hun volledige potentieel te bereiken. Voordat elektriciteit werd uitgevonden, waren fabrieken gebouwen met meerdere verdiepingen die vertrouwden op een enkele stoommachine. Toen elektriciteit werd uitgevonden, vervingen de meeste bedrijven gewoon hun stoommachines door elektrische motoren zonder hun fabrieksindeling aan te passen.

Pas decennia later maakten ondernemers zoals Henri Ford gebruik van het ware potentieel van elektriciteit door hun productieprocessen te optimaliseren. Ook vandaag hebben veel bedrijven IT-oplossingen gewoon in hun huidige processen geïntegreerd, in plaats van hun hele manier van werken te herzien. De bedrijven die erin geslaagd zijn hun processen opnieuw te ontwerpen, hebben beter gepresteerd dan hun concurrenten.

Wat zegt de OESO?

Volgens de OESO hebben grensverleggende bedrijven in het eerste decennium van deze eeuw een gemiddeld 3% hogere jaarlijkse productiviteitsgroei gegenereerd dan hun niet-grensverleggende collega’s. Als de creatieve vernietiging versnelt, zou de totale productiviteit wel eens kunnen stijgen.

Bovendien moeten veel op IT gebaseerde innovaties hun volledige potentieel nog bereiken. AI, quantumcomputing, blockchain, robotica, 3D-printing en zelfrijdende auto’s staan allemaal nog in de kinderschoenen en elk van hen heeft het potentieel om belangrijke industrieën te ontwrichten.

In een studie uit 2013 concludeerden Frey en Osborne (2013) dat 47% van de totale werkgelegenheid in de Verenigde Staten een 'hoog risico' loopt op automatisering (d.w.z. beroepen met ten minste 70% kans op automatisering) in de komende tien of twintig jaar. In dezelfde trend schat een studie van het McKinsey Global Institute uit 2017 dat 51% van de Amerikaanse werkzaamheden vatbaar is voor automatisering. McKinsey identificeerde een potentiële productiviteitsgroei van ten minste 2% per jaar in de komende 10 jaar, waarbij ongeveer 60% afkomstig is van digitalisering.

Groei van de arbeidsproductiviteit de belangrijkste motor van de economische groei

In 1994 stelde Paul Krugman: “Productiviteit is niet alles, maar op de lange termijn wel bijna alles”. Hij heeft helemaal gelijk. Aangezien de afhankelijkheidsratio’s als gevolg van onze vergrijzende bevolking gestaag toenemen (zie grafiek), zal de groei van de arbeidsproductiviteit de belangrijkste motor van de economische groei zijn.

In een scenario van lage productiviteit zullen de socialezekerheidsstelsels onder druk komen te staan en zullen de regeringen geconfronteerd worden met zware budgettaire afwegingen, terwijl de reële nettolonen waarschijnlijk zullen blijven stagneren. In een scenario met hoge productiviteit zal de stijgende economische groei de schuldratio omlaag duwen en voldoende begrotingsruimte bieden om uitdagingen zoals de klimaatverandering aan te pakken. Laten we hopen dat de techno-optimisten gelijk krijgen!

Grafiek wereldwijde stijging afhankelijkheidsratio's
Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.