De wetgever en de fiscus staan niet stil …. Of toch wel? Een overzicht.

Recent is er heel wat in beweging gezet op het vlak van successieplanningstechnieken. Maar wat is de laatste stand van zaken? In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en van de aanpassingen die nog op til zijn.

1. Afschaffing kaasroute

Zoals we in ons eerdere nieuwsberichten al schreven, is de ‘kaasroute’ geen lang leven meer beschoren. Vandaag is er geen verplichting om de schenking van roerende goederen,  die in het buitenland verleden is, in België te laten registreren. Een schenking van bijvoorbeeld een effectenportefeuille kan dus voorlopig nog zonder schenkbelasting in Nederland gebeuren (en zonder erfbelasting als u niet overlijdt in de verdachte periode - zie verder).

Op basis van het hangende wetsvoorstel zal het vanaf 1 december 2020 wel verplicht worden om een buitenlandse notariële akte in België te registeren (en dus schenkbelasting te betalen). Dit wetsvoorstel is nog niet gestemd in de plenaire vergadering waardoor de datum van 1 december momenteel nog niet met zekerheid vaststaat.
 

2. Verlenging van de ‘verdachte periode’

Wanneer u vandaag een gift doet zonder deze te registeren en dus zonder schenkbelasting te betalen in België, moet u nog drie jaar in leven blijven, opdat  de schenking niet zal belast worden in de erfbelasting. Concreet gaat het dan over hand- of bankgiften die niet geregistreerd zijn of schenkingen in het buitenland.

In het regeerakkoord kondigde de Vlaamse Regering vorig jaar aan dat deze termijn vanaf 2021 vier jaar zal bedragen. In het recente voorontwerp van decreet van de Vlaams regering is voorzien in deze verlenging van drie jaar naar vier jaar voor giften vanaf 1 juli 2021. Hetzelfde zou ook gelden voor de uitkering uit verzekeringen.
Let op, een voorontwerp van wet legt nog een lange (parlementaire) weg af eer het definitieve wetgeving wordt.

De Vlaamse minister van Financiën zou bevestigd hebben dat wanneer op federaal niveau de kaasroute daadwerkelijk is afgeschaft, de Vlaamse regering deze (geplande) verlenging van de verdachte periode op dat moment opnieuw zal intrekken.

 

3. Duolegaat

Tot vandaag wordt de techniek van het duolegaat gebruikt om iets na te laten aan verre familieleden of vrienden en dit op een fiscaalvriendelijke manier. In een testament begunstigt de erflater een goed doel, onder de last om een legaat uit te keren aan de verre verwanten én de erfbelasting van beiden te betalen. Win-win voor de erfgenamen én voor het goede doel dus.

Het voorontwerp van decreet schaft de techniek van het duolegaat niet af, maar maakt het niet langer fiscaal interessant voor de erfgenamen. Door het wegvallen van het voordeel voor de erfgenamen, lopen de goede doelen uiteraard het risico minder geschonken of gelegateerd te krijgen. Het voorontwerp tracht dit te compenseren door te bepalen dat voor schenkingen en legaten aan goede doelen 0% schenkbelasting en erfbelasting verschuldigd is.

Wie een duolegaat heeft opgenomen in een testament, wordt best aangeraden het testament te laten herbekijken en - indien nodig - te laten aanpassen

4. Vriendenerfenis

De laatste maatregel die vorig jaar werd aangekondigd in het Vlaamse regeerakkoord is de invoering van de vriendenerfenis. Het zou mogelijk worden dat u een vriend voor een beperkt bedrag aan lagere tarieven kunt laten erven. De invoering van de vriendenerfenis zou op die manier een compensatie vormen voor de afschaffing van het duolegaat.

Ook op dit punt brengt het vermelde voorontwerp van decreet meer duidelijkheid: vanaf 1 juli 2021 zal u een bedrag van 15.000,00 euro aan een vriend (of meerdere vrienden) kunnen nalaten aan het laagste tarief van erfbelasting, nl. 3% in de plaats van 25%.
 

5. Gesplitste aankoop

Ook op het vlak van de gesplitste aankoop (dit is een aankoop van een onroerend goed waarbij u het vruchtgebruik aankoopt en uw toekomstige erfgenaam de blote eigendom krijgt) is er evolutie in het standpunt van de fiscus.

In de meeste gevallen wordt er voorafgaand aan de effectieve aankoop een bedrag geschonken door de (toekomstige) vruchtgebruiker aan de (toekomstige) blote eigenaar voor de financiering van hun deel in de aankoopprijs.

Sinds 1 augustus 2020 is er in dat geval een belangrijk aandachtspunt wanneer u (vruchtgebruiker) uw fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië heeft. De fiscus heeft namelijk het standpunt ingenomen dat de voorafgaande schenking vanaf 1 augustus moet gebeuren voor de datum waarop de compromis wordt ondertekend, als er in de compromis al enige vorm van betaling is voorzien (bv. een voorschot, waarborg …).
Doet u dit niet, dan zal de fiscus er bij het overlijden van de vruchtgebruiker vanuit gaan dat het vastgoed nog volledig in zijn vermogen aanwezig is en bijgevolg ook belasten in de successierechten.

Bovenstaande voorwaarde is enkel van toepassing als u uw fiscale woonplaats heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië. In Vlaanderen is er hieromtrent niets gewijzigd. Woont u vandaag in Vlaanderen en bent u van plan om in de toekomst naar het Brussel of Wallonië te verhuizen, is dit wel een aandachtspunt.
 

Besluit
Zoals u in dit artikel kunt lezen zal er naar alle waarschijnlijkheid in de nabije toekomst een en ander wijzigen.  Wij houden u op de hoogte van de verdere evolutie in deze en ook andere aspecten van vermogensplanning. 

Hebt u hier nog vragen over? Uw private banker of wealth officer is uw eerste aanspreekpunt. Indien gewenst schakelt hij een expert Financiële Planning in die voor u klaarstaat voor het beantwoorden van al uw successievragen.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u hierover vragen hebt.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Hebt u vragen over uw successieplanning? We helpen u graag.

→  Stel hier uw vraag

KBC Private Banking & Wealth blijft bereikbaar

Neem contact op met uw private banker of wealth officer. Ze staan voor u klaar.

→ Zo bereikt u ons

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.