Tijdelijke tax shelter-corona: investeer in bedrijven die lijden onder corona.

Natuurlijke personen die kapitaal verstrekken aan startende kleine vennootschappen, kunnen sedert de invoering van de tax shelter voor startende ondernemingen (vanaf aanslagjaar 2016) onder voorwaarden genieten van een belastingvermindering in de personenbelasting. Geïnspireerd op deze regeling, kunnen particulieren nu tijdelijk ook een fiscaal voordeel genieten, wanneer zij investeren in kleine vennootschappen die gebukt gaan onder de gevolgen van de coronacrisis. Deze tijdelijke ‘tax shelter-corona’ wijkt op een aantal punten wel af van zijn permanente ‘grote broer’.
 

Onder welke voorwaarden?

Deze belastingvermindering geldt alleen voor de rechtstreekse inschrijving op nieuwe aandelen op naam, naar aanleiding van een kapitaalverhoging tussen 14 maart en 31 december 2020. De inschrijving gaat gepaard met een inbreng in geld, en moet volledig volgestort zijn tegen 31 december 2020.

De inschrijving moet gebeuren in een kleine vennootschap, waarvan de omzet voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 ten gevolge van de coronacrisis met minstens 30% is gedaald ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Voor vennootschappen, opgericht na 14 maart 2019, wordt de gerealiseerde omzet in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020, vergeleken met de omzet die in het financieel plan voor diezelfde periode werd vooropgesteld.
Bijzonder – maar in het kader van de ruimere coronasteunmaatregelen niet geheel verbazend – is dat kleine vennootschappen die een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap gevestigd in een 'belastingparadijs' of die bepaalde betalingen verrichten aan vennootschappen in een belastingparadijs worden uitgesloten.
Een vennootschap die los van corona reeds als ‘onderneming in moeilijkheden’ kwalificeerde, komt evenmin in aanmerking.

Uitsluitingen

  • De permanente regeling bevat verder een aantal uitsluitingen, waarvan het merendeel zonder meer wordt overgenomen in de tijdelijke regeling. Een zeer belangrijk verschil is terug te vinden bij inbrengen door bedrijfsleiders. Waar de tax shelter voor startende ondernemingen niet kan worden genoten door bedrijfsleiders die kapitaal willen inbrengen in de vennootschap waarin zij (rechtstreeks of onrechtstreeks via een managementvennootschap) bedrijfsleider zijn, is deze uitsluiting niet van toepassing in de tax shelter-corona. Ook bedrijfsleiders kunnen dus het voordeel genieten, wanneer zij risicokapitaal beschikbaar stellen van hun noodlijdende vennootschap.
  • Twee andere uitsluitingen, met name deze voor vennootschappen die werden opgericht naar aanleiding van fusie of splitsing, en deze voor vennootschappen die reeds eerder een kapitaalvermindering of dividenduitkering doorvoerden, worden in de tijdelijke regeling – om logische redenen – niet weerhouden.

Belastingvermindering

Merk op dat aan het voordeel een houdplicht van de aandelen is gekoppeld: in de gewone regeling geldt deze houdplicht 48 maanden, in de tijdelijke regeling wordt de periode verlengd tot 60 maanden (behoudens overlijden). Wordt de houdperiode niet gerespecteerd, dan zal de belastingvermindering gecorrigeerd worden, pro rata het aantal nog niet verstreken maanden.

De belastingvermindering in hoofde van de particuliere investeerder bedraagt altijd 20%. Bij de permanente tax shelter loopt het voordeel op tot 30% (kleine vennootschappen) of zelfs 45% (microvennootschappen). Het maximale bedrag van de investering dat voor de vermindering in aanmerking komt bedraagt 100.000,00 euro per belastingplichtige per jaar. De belastingvermindering geldt niet voor het gedeelte van de investering waarmee de investeerder een belang van meer dan 30% zou verwerven in de vennootschap.

Een belastingvermindering in de personenbelasting kan niet hoger oplopen dan het bedrag van de belasting dat zonder de investering zou verschuldigd zijn. Anders dan bij de permanente regeling, is de belastingvermindering van de tax shelter-corona overdraagbaar in tijd. De vermindering die niet kan worden afgetrokken van de verschuldigde belasting over het jaar van de investering, kan tot de drie volgende belastbare tijdperken worden overgedragen.

Combinatie tax shelter-corona met permanente tax shelter?

  • Het mag duidelijk zijn dat éénzelfde investering in hoofde van de investeerder niet tegelijk in aanmerking komt voor de tijdelijke tax shelter-corona én voor de permanente tax shelter voor startende ondernemingen. Niets sluit echter uit dat een investeerder zowel aandelen verwerft in het kader van de tax shelter voor starters, als in het kader van de tijdelijke tax shelter-corona, binnen de beschikbare ruimte van maximaal 100.000,00 euro.
  • Een vennootschap kan op haar beurt via de regeling maximaal 250.000,00 euro aan kapitaal ophalen. Merk op dat in hoofde van de vennootschap een ‘cumul’ van beide regelingen mogelijk is. Ook vennootschappen die al eerder geld ophaalden via de tax shelter voor startende ondernemingen, kunnen dus een fiscaal gesteunde extra-kapitaalronde organiseren.

Bron: Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) - 15 JULI 2020.

Hebt u hierover nog vragen? Uw private banker of wealth officer is uw eerste aanspreekpunt. Zo nodig schakelt hij een expert Financiële Planning Ondernemen in die voor u klaarstaat voor het beantwoorden van al uw vragen.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.