Hervorming registratierechten Vlaams Gewest.

De Vlaamse Regering heeft een principeakkoord bereikt op 22 december 2017 over de hervorming van de registratierechten. De Regering beoogt met de hervorming een vereenvoudiging van de bestaande wetgeving rond registratierechten door de bestaande gunstmaatregelen (klein beschrijf en abattementen) te vervangen door een
vast tarief van 7% voor de gezinswoningen. Hierbij speelt het verouderde kadastraal inkomen geen rol meer. Effectieve ingang van de maatregelen is nog niet gekend, maar zal wellicht van kracht gaan voor de zomer van 2018 onder voorbehoud van gunstig advies van de Woonraad, de SERV en de Raad van State.

Wie vandaag een gezinswoning koopt, betaalt naast de aankoopprijs ook registratierechten. Deze rechten worden op vandaag bepaald door het kadastraal inkomen. Dit is echter geen actuele waardemeter meer gezien deze gebaseerd is op huurprijzen van 1975.

Voortaan zullen de registratierechten berekend worden op de aankoopprijs van de gezinswoning en stapt men over naar een nieuw verlaagd tarief van 7% (geldt niet voor aankoop van bouwgronden) met een nieuwe vrijstelling op
de eerste schijf van 80 000 EUR voor woningen met een beperkte waarde van maximum 200 000 EUR. Dit betekent een korting van 5 600 EUR.

Bij ingrijpende energetische renovatie bedraagt het verlaagd tarief 6% en kan men daarbovenop nog een rechtenvermindering van 4 800 EUR verkrijgen inden het een bescheiden woning betreft. Naast het klein beschrijf worden ook de bestaande abattementen opgeheven. De voorwaarden zijn dezelfde als die die vandaag gelden voor
de toepassing van het abattement.

Voorwaarden nieuw tarief van 7%

- Het betreft een zuivere aankoop (dus geen ruil of andere transacties onderworpen aan kooprecht) van de geheelheid in volle eigendom van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed. Geldt dus niet voor vruchtgebruik
of blote eigendom.

- De woning is de enige woning van de koper(s). Dat betekent dat de kopers noch afzonderlijk, noch gezamenlijk eigenaar van een andere woning of bouwgrond voor de ‘geheelheid’ in ‘volle eigendom’ in België mogen zijn op datum van de authentieke aankoopakte.

- Er wordt geen rekening gehouden met de woning of bouwgrond als de verkrijger zich ertoe verbindt om dit OG uiterlijk één jaar na de datum van de authentieke akte volledig en ten bezwarende titel zal vervreemden en aantoont dat er een causaal verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging tegen het verlaagd tarief.

- Er wordt evenmin rekening gehouden met onroerende goederen die uiterlijk een jaar na de datum van de authentieke akte van de verkrijging, al dan niet gedwongen, worden onteigend.

- De koper moet er zijn of haar hoofdverblijfplaats vestigen op dat adres binnen de 2 jaar na aankoop. Het is vereist dat men zich inschrijft in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van het aangekochte goed.

- Enkel natuurlijke personen kunnen van dit nieuw tarief genieten, geen vennootschap of vzw.

- De woning ligt in het Vlaamse Gewest.

- Voor elke volgende woning of ander vastgoed betaal je het gewone tarief van 10%. Vergeet ook niet dat de datum van ondertekening van het compromis beslissend wordt voor de bepaling van het tarief.

Andere voordeeltarieven

Wie binnen de drie jaar na de aankoop een huurovereenkomst afsluit met een erkend sociaal verhuurkantoor voor een periode van minimum negen jaar, kan bij zijn aankoop genieten van een tarief van 7%, gelijk aan het tarief van de gezinswoning. Indien men investeert in onroerend erfgoed en deze als gezinswoning betrekt wordt het tarief verlaagd tot 1%. Andere verlaagde tarieven, zoals het tarief van 1,5% voor sociale woningen en 4% voor beroepspersonen blijven ongewijzigd. Het principe van de meeneembaarheid van vroeger betaalde verkooprechten blijft overeind. Deze kan gecombineerd worden met het nieuw tarief van 7% (of 6%).Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.
 

Gerelateerde artikels

Sloop en heropbouw aan 6% btw.

Sloop en heropbouw aan 6% btw.

Inkomsten uit onroerend goed? Let op dat dit niet belast wordt als een beroepsinkomen!

Inkomsten uit onroerend goed? Let op dat dit niet belast wordt als een beroepsinkomen!

Geen ambtshalve ontheffing voor te hoge belasting op het voordeel van alle aard voor een gratis woonst

Geen ambtshalve ontheffing voor te hoge belasting op het voordeel van alle aard voor een gratis woonst

Uw gezinswoning onbeslagbaar laten verklaren

Uw gezinswoning onbeslagbaar laten verklaren