Op til zijnde hervormingen m.b.t. de registratierechten in het Waals Gewest

 

In een voorontwerp van decreet kondigt de Waalse regering verschillende fiscale wijzigingen aan. De ambitie van de Waalse regering is de regels zoveel als mogelijk te vereenvoudigen, in het bijzonder wat betreft schenkingen. De Waalse regering spreekt van een ‘duidelijke administratieve rationalisering’.

Hierbij geven we u een overzicht van de geplande hervorming in het Waals Gewest.

 

1. Vereenvoudiging van de tariefgroepen en verlaging van de schenkingsrechten m.b.t. vastgoed

Het voorontwerp van decreet behoudt slechts twee van de vier tariefgroepen: een tariefgroep voor erfgenamen in rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen, …), echtgenoten en wettelijk samenwonenden en een tariefgroep voor alle andere begiftigden (zoals bijvoorbeeld broers/zussen, ooms/tantes, neven/nichten en derden) De aparte tariefgroep van toepassing op broers/zussen en de tariefgroep voor ooms/tantes en neven/nichten zouden dus geschrapt worden.

Daarnaast wordt het aantal tariefschijven drastisch verminderd, met als resultaat dat er van de 39 tarieven nog slechts acht overblijven.

Voorgestelde tarieven schenkingsrechten: zie tabel.

Deze tarieven zijn volledig in lijn met de tarieven schenkbelasting van toepassing in het Vlaams Gewest.

Pro memorie, een schenking van onroerende goederen gelegen in België; leidt tot de heffing van Waalse schenkbelasting in de volgende gevallen:

- De schenker is een rijksinwoner van België, die zijn fiscale woonplaats tijdens de vijf jaren die de schenking voorafgaan het langst in het Waals Gewest heeft gehad, ongeacht waar het geschonken onroerend goed in België ligt.

- De schenker is geen rijksinwoner van België, maar er wordt een onroerend goed geschonken dat in het Waals Gewest ligt.

2. Afschaffing van het verlaagd tarief voor de schenking van de gezinswoning

Het voorontwerp van decreet voorziet in de afschaffing van de mogelijkheid om de gezinswoning aan een verlaagd tarief te schenken. Dat maakt het eenvoudiger en stemt bovendien overeen met de regeling in de twee andere gewesten.

3. Een nieuw gunstregime inzake schenkingsrechten indien men aan energiebesparing doet

Het voorontwerp van decreet voorziet ook in een terugbetaling van schenkingsrechten indien er energiebesparende werken worden uitgevoerd in het onroerend goed dat geschonken wordt. De terugbetaling bedraagt 25% van de gedane uitgaven mat een maximum van 2.500,00 EUR.


4. Verduidelijking m.b.t. de gevolgen van de erfovereenkomst

De Waalse regering wil ook een en ander verduidelijken m.b.t. de erfovereenkomst. De erfovereenkomst biedt ouders de mogelijkheid om, hetzij individueel, hetzij samen, met al hun kinderen een overeenkomst te sluiten over de verdeling van hun vermogen (rekening houdend met onder meer schenkingen die in het verleden reeds gedaan werden). Dergelijke overeenkomst moet verplicht notarieel gebeuren.

Wat indien in de erfovereenkomst niet-geregistreerde hand- en bankgiften uit het verleden worden vermeld? In het voorontwerp van decreet benadrukt de Waalse regering dat het niet de bedoeling is dat deze hand- en bankgiften alsnog aan een schenkingsrechten onderworpen worden.

Het voorgaande betreft slechts een voorontwerp van decreet en is nog geen wet. We houden u verder op de hoogte.


Voor meer informatie kunt u uw private banker contacteren. 

Ysabel Cayzeele, adviseur Financiële Planning 


Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.

Gerelateerde artikels

Verhuren in coronatijden

Verhuren in coronatijden

Uitbreiding KI naar Europees vastgoed.

Uitbreiding KI naar Europees vastgoed.

Vlaamse registratiebelastingen: lager én hoger

Vlaamse registratiebelastingen: lager én hoger

Vastgoedtips: een belangrijke deadline voor de eigenaars van buitenlands vastgoed: 31-12-2021

Vastgoedtips: een belangrijke deadline voor de eigenaars van buitenlands vastgoed: 31-12-2021