Welk inkomen vermeld ik in mijn IPT?

In een Individuele Pensioentoezegging kun je fiscaal voordelig een aanvullend pensioen opbouwen. De bijdragen (stortingen) om dat aanvullend pensioen op te bouwen, worden betaald door de vennootschap, en zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

De fiscus heeft bepaald hoeveel aanvullend pensioen je op een fiscaal vriendelijke manier kunt opbouwen in je IPT. Dit is de zogenoemde 80%-regel. Met andere woorden: je wettelijk pensioen en je aanvullend pensioen mogen samen niet hoger zijn dan 80% van je laatste ‘normale’ inkomen.

Om jouw fiscale 80%-grens te berekenen in je IPT, hebben we je laatste normale bruto jaarinkomen van het betrokken boekjaar nodig. In fiscale termen spreken we van ‘laatste normale bruto jaarbezoldiging’.
 

We hebben je ‘laatste normale bruto jaarinkomen van het betrokken boekjaar’ nodig in je IPT. Wat wordt hier precies mee bedoeld?
 

 • De bezoldiging die je ontvangt voor je activiteit als zelfstandige bedrijfsleider

  Een bezoldiging omvat je brutoloon als zelfstandige bedrijfsleider, en voordelen van alle aard die je van je vennootschap krijgt (een bedrijfswagen, een smartphone, …).
  Het gaat niet over andere inkomsten die je ontvangt voor andere activiteiten, zoals een loon als werknemer of andere inkomsten als zelfstandige.

 • Enkel de bezoldiging die je ontvangt van de onderneming die je IPT heeft afgesloten

  Het gaat dus niet over bezoldigingen die je ontvangt van een andere onderneming waarvoor je ook bedrijfsleider bent.

 • Het is de normale jaarbezoldiging

  Dit is de som van je regelmatige en maandelijkse bezoldigingen van het betrokken boekjaar.
  Welke inkomsten hieronder vallen, vind je verder in de FAQ ‘Welke inkomsten komen in aanmerking als bruto jaarinkomen in een IPT’.

 • Het is de bruto jaarbezoldiging

  Dit is het bedrag aan bezoldiging vóór aftrek van sociale bijdragen, andere beroepskosten en belastingen.

  Let op
  : dit is niet je nettoloon dat op je rekening wordt gestort!

 • Het is de bruto jaarbezoldiging

  Dit is de bezoldiging toegekend in het lopende boekjaar. Dus over een periode van 12 maanden. Ook bij een verlengd boekjaar moet je uitgaan van een jaarbezoldiging van 12 maanden.

  Let op
  : Wees voorzichtig met verhogingen/verlagingen van je bruto maandloon tijdens het boekjaar. Meer uitleg vind je verder in de FAQ ‘Hoe bepaal ik mijn bruto jaarinkomen in IPT als mijn inkomen stijgt/daalt tijdens het boekjaar?’

Je laat het best je boekhouder beoordelen welke regelmatige en maandelijkse bezoldigingen in aanmerking komen voor je IPT.

Wel kunnen we een aantal richtlijnen meegeven voor jou (en voor je boekhouder) op basis van de instructies van de fiscus en op basis van onze ervaringen:

Welke inkomsten tellen mee in IPT?
 

 • Vast maandelijks brutoloon
 • Jaarlijks terugkerend vakantiegeld
 • Jaarlijks terugkerende eindejaarspremie
 • Voordelen van alle aard die maandelijks worden geboekt en een regelmatig karakter hebben (privégebruik van een bedrijfswagen, privégebruik van een gsm/smartphone, privégebruik van een onroerend goed van de vennootschap, …)
 • Driemaandelijkse sociale zekerheidsbijdragen betaald door de vennootschap en geboekt als voordeel van alle aard
 • Maandelijkse huurinkomsten van een gebouw of kantoor dat je verhuurt aan de vennootschap en waarvoor je een maandelijkse huur ontvangt, en als die huurinkomsten als bezoldiging worden geherkwalificeerd

Welke inkomsten tellen niet mee in IPT?
 

 • Sporadische verhogingen van het maandloon
 • Eenmalige of uitzonderlijke bonussen
 • Tantièmes, dividenden, toekenningen van de winst
 • Stijgt je bruto maandloon tijdens het boekjaar?
  Als een verhoging van je bruto maandloon tijdens het boekjaar redelijk is, dan mag je met die verhoging rekening houden in je IPT.

  Let op: enkel voor die maanden waarin deze verhoging van toepassing is.

  Voorbeeld:
  Een bedrijfsleider ontvangt van januari tot en met oktober een bruto maandloon van 3.000 euro. Vanaf november ontvangt de bedrijfsleider een bruto maandloon van 4.000 euro.

  Bruto jaarbezoldiging FOUTIEF berekend: (4.000 euro x 12) = 48.000 euro
  Bruto jaarbezoldiging CORRECT berekend: (10 x 3.000 euro) + (2 x 4.000 euro) = 38.000 euro

 • Daalt je bruto maandloon tijdens het boekjaar?
  Als een verlaging van je bruto maandloon tijdens het boekjaar redelijk is, dan moet je met die verlaging rekening houden in je IPT.

  Let op: enkel voor die maanden waarin deze verlaging van toepassing is.

  Voorbeeld: 
  Een bedrijfsleider ontvangt van januari tot en met juni een bruto maandloon van 4.000 euro. In juli wordt dit verlaagd naar 3.500 euro.

  Bruto jaarbezoldiging FOUTIEF berekend: (3.500 euro x 12) = 42.000 euro
  Bruto jaarbezoldiging CORRECT berekend: (6 x 4.000 euro) + (6 x 3.500 euro) = 45.000 euro

 • Heb je een variërend bruto maandloon?
  Als je bruto maandloon tijdens het boekjaar varieert, kun je volgende regel toepassen om je bruto jaarbezoldiging in je IPT te bepalen.

  Strikt genomen
  moet je het bedrag van je laagste bruto maandloon nemen en vermenigvuldigen met 12.

  In de praktijk neem je het bruto maandloon dat het dichtste bij het gemiddelde ligt:

  1. Tel al je maandelijkse brutolonen (12 maanden) op
  2. Deel deze som door 12
  3. Rond het resultaat af naar eenheden
  4. Vermenigvuldig met 12

 • Heb je niet alle maanden een loon?
  Contacteer je tussenpersoon voor advies over hoe je de fiscale grens in je IPT berekent.
   

Hoe vermeld ik andere aanvullende pensioenplannen in mijn IPT?

In een Individuele Pensioenstoezegging kun je fiscaal voordelig een aanvullend pensioen opbouwen. De bijdragen (stortingen) om dat aanvullende pensioen op te bouwen, worden betaald door de vennootschap, en zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

De fiscus heeft bepaald hoeveel aanvullend pensioen je op een fiscaal vriendelijke manier kunt opbouwen in je IPT. Dit is de zogenoemde 80%-grens. Met andere woorden: je wettelijk pensioen en je aanvullende pensioen mogen samen niet hoger zijn dan 80% van je laatste ‘normale’ inkomen.

Bouw je een aanvullend pensioen op buiten KBC Verzekeringen?
Houd dat dan zeker up-to-date in je IPT. Het is belangrijk om je fiscale 80%-grens te berekenen op basis van actuele gegevens. Bij KBC zijn deze bedragen namelijk niet gekend.

Let op: Ook al stort je geen premies meer in die aanvullende pensioencontracten, toch hebben we actuele gegevens nodig.

Over welk aanvullend pensioen gaat het?

Het gaat over aanvullende pensioenplannen van 2e pijler.
 

 • Welke aanvullende pensioenplannen vallen onder de 2e pijler?

  • VAPZ of sociale VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)
  • RIZIV (Pensioenopbouw medisch vrije beroepers)
  • IPT (Individuele pensioentoezegging)
  • POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen)
  • Pensioenplan van de werkgever (groepsverzekering)
  • Pensioenfonds
  • Pensioenplan voor bedrijfsleiders (groepsverzekering)
  • Onderhandse pensioenovereenkomst (bedrijfsleidersverzekering)
    
 • Welke aanvullende pensioenplannen vallen niet onder de 2e pijler?

  • Pensioensparen en langetermijnsparen zijn geen plannen in de 2e pijler, en tellen dus niet mee in je IPT.

Tenzij het om een recent plan gaat, vind je al je aanvullende pensioenplannen in de 2e pijler in Mypension.be.

Elk jaar begin september worden alle aanvullende pensioenplannen in de 2e pijler in Mypension geüpdatet ten opzichte van de toestand op 1 januari van dat jaar.
Voor elk aanvullend pensioenplan neem je uit Mypension het bedrag van de verworven prestatie en het bedrag van de verwachte prestatie over in je IPT.

Let op: je moet dit ENKEL doen voor de aanvullende pensioenplannen die niet beheerd worden door KBC Verzekeringen.

Opmerking: de groepsverzekering van het Pensioenfonds KBC wordt niet beheerd door KBC Verzekeringen.

Waar vind ik deze bedragen in Mypension?
Ga naar www.mypension.be en meld je aan met itsme® of met je kaartlezer (via computer).

Klik op ‘Mijn aanvullend pensioen’.
 

 • Via je computer (desktop of laptop)

  • Klik rechts op ‘Mijn volledig dossier’
  • Bevestig het betrokken jaar
  • Open de gedownloade PDF, en ga naar het deel ‘detailfiches per pensioenplan als zelfstandige’
  • Voor elk pensioenplan NIET beheerd door KBC Verzekeringen noteer je volgende twee bedragen in je IPT:
   • Verworven prestatie op 01-01
    (indien niet vermeld, neem dan het bedrag van de Pensioenreserve op 01-01)
   • Verwachte prestatie op 01-01
 • Herhaal deze stap voor het deel ‘detailfiches per pensioenplan als werknemer'


 • Via je smartphone

  • Tik in de rubriek PENSIOENRESERVE op ‘Plannen als werknemer’
  • Tik in het overzicht op ‘Detail’ voor elk pensioenplan met PENSIOENINSTELLING verschillend van KBC Verzekeringen
  • Scroll naar beneden en klik op ‘Download detailfiche’
  • Voor elke gedownloade detailfiche noteer je volgende twee bedragen in je IPT:
   • Verworven prestatie op 01-01
    (indien niet vermeld, neem dan het bedrag van de Pensioenreserve op 01-01)
   • Verwachte prestatie op 01-01
  • Herhaal deze stap voor ‘Plannen als zelfstandige’

In je IPT vermeld je ook de aanvullende pensioenen die je hebt opgebouwd in het buitenland. Je vindt ze niet terug in Mypension.be. Weet je niet waar je de informatie kunt opzoeken of opvragen? Je verzekeringsagent helpt je graag verder.