Juridische verklaring

KBC Bank & Verzekering

Juridische verklaring

KBC Bank & Verzekering

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die je raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Groep NV, KBC Bank, KBC Verzekeringen NV en KBC Asset Management NV geven echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de KBC-website of de websites waarnaar zij een link leggen.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kan de informatie niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling in de zin van de wet van 2 augustus 2002. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet je je wenden tot de KBC-bankkantoren of KBC-verzekeringsagenten. Alleen als uitdrukkelijk anders wordt bedongen, maakt de verstrekte informatie een aanbod uit. Dergelijk aanbod richt zich niet tot personen die de KBC-website bezoeken, betreden of gebruiken vanuit andere landen of rechtsgebieden dan die we expliciet vermelden. Bovendien mag je dit aanbod in geen geval in aanmerking nemen als het niet beantwoordt aan de regels die in jouw rechtsgebied gelden.

De aansprakelijkheid van KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Asset Management NV voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Asset Management NV treden daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelen helemaal niet tussen jou en die derden. KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Asset Management NV dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Asset Management NV bieden bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

Je kunt KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Asset Management NV niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die je zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Asset Management NV te linken naar de KBC-webpagina’s vanuit andere sites door middel van ‘deeplinking’ ,’ framed linking’,’ inlining’ of andere gelijkaardige technieken. Wordt een link geplaatst zonder toestemming, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te vragen, en zullen wij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om onze rechten te vrijwaren.

De dienst- en productinformatie die KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Asset Management NV verstrekken via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als je je toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet je vooraf verifiëren of het recht van dat land je dat toelaat. Zoniet moet je je onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website. De diensten KBC Mobile, KBC Touch en KBC Invest richten zich uitsluitend tot Belgische ingezetenen.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij KBC Groep NV, KBC Bank NV, hetzij KBC Verzekeringen NV, hetzij KBC Asset Management NV, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. Je moet je onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

Meer informatie over de bescherming van je privacy vind je in onze privacyverklaring onder juridische info. Je vindt deze link onderaan elke pagina van de KBC-website.

Belangrijke informatie voor US onderdanen / inwoners

De inhoud van deze website is niet bestemd voor US inwoners (“US residents”). De informatie op deze website betreft producten die niet geregistreerd zijn of zullen worden op basis van de United States Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd aangepast. Het is in principe verboden deze producten aan te bieden, te verkopen, over te dragen of te leveren, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika of een van zijn grondgebieden of bezittingen of een gebied dat onderworpen is aan zijn jurisdictie of aan een VS-persoon, zoals gedefinieerd in de United States Securities Act. De producten zijn eveneens niet geregistreerd op basis van de United States Investment Company Act van 1940, zoals van tijd tot tijd aangepast. 

 

KBC Groep NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België – BTW BE 0403.227.515 – RPR Brussel

KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België – BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel. Een onderneming van de KBC-groep.

KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België – BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC-groep.

KBC Asset Management NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België – BTW BE 0469.444.267 – RPR Brussel – IBAN BE13 7330 0207 6739 – BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep.

Ook interessant