Verzekering bodemsanering

Waarom deze verzekering?

Verzekering bodemsanering

Waarom deze verzekering?

Zowel bij ondergrondse als bovengrondse stookolietanks is een lek niet ondenkbaar. Laat je verzekeren voor de gevolgen daarvan en wij nemen de saneringswerken op ons. Ook als het lek in een bijhorende leiding zit.

Welke stookolietanks zijn verzekerd?

Enkel stookolietanks voor verwarming kunnen verzekerd worden. Zowel bovengrondse tanks als ondergronds. Al geldt er voor die laatste wel een leeftijdsbeperking:

 • 45 jaar voor ondergrondse tanks die buiten een waterwingebied liggen of een beschermingszone
 • 35 jaar voor ondergrondse tanks die in een waterwingebied of beschermingszone liggen

Let wel: De totale opslagcapaciteit op de verzekerde ligging mag niet meer bedragen dan 20.000 liter, ongeacht het aantal aanwezige tanks.

Wat is onder andere verzekerd?

 • Lokaliseren en beperken van vervuiling

Wij sturen een deskundige ter plaatse. Hij stelt de aard en ernst van de vervuiling vast en neemt maatregelen om de gevolgen te beperken.

Daarna licht hij je in over de wettelijk voorgeschreven procedures en helpt hij bij het vervullen van de formaliteiten.

 • Saneringswerken

Het saneringsproject nemen we voor jou en in jouw naam ten laste. We volgen daarbij de voorgeschreven procedures en saneringsrichtlijnen.

Het kan dat de verontreiniging zich voortgezet heeft naar de terreinen van de buren. In dat geval zetten we de saneringswerken daar verder.

 • Schade door sanering

We herstellen je eigen tuin en de terreinen terug in hun oorspronkelijke staat. Ook schade aan derden door deze werken nemen wij op ons.

Wat is onder andere niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

 • Historische vervuiling
 • Vervuiling de eerste 30 dagen na begindatum van de verzekering, als het een gevolg is van corrosie van de ondergrondse tank
 • Vervuiling door andere stoffen dan stookolie
 • Minwaarde of gebruiksderving van je gesaneerde bodem

Wat je ook nog moet weten

 • Dit is een zaakschadeverzekering
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekering geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Patrimoniumpolis kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

Dit is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Ook interessant