Wijziging algemene en bijzondere voorwaarden groepsverzekering 2019

Wijziging algemene en bijzondere voorwaarden groepsverzekering 2019

1. Wijziging wetgeving voor aanvullende pensioenen: meer eenvoud en transparantie

Vanaf 1 januari 2019 bouwen alle werknemers (die de aansluitingsvoorwaarden vervullen) verworven rechten op, ongeacht hun leeftijd of periode van aansluiting. Oftewel de Belgische vertaling van de Europese, wat men noemt, ‘portability-richtlijn’.

Europa gaat voor meer gelijkheid en dus ook eenvoud over de nationale wetgevingen heen. Hoewel Europa nog de mogelijkheid tot uitzonderingen voorziet, is de Belgische wetgever strikter door bijvoorbeeld geen enkele uitzondering meer te voorzien op de aansluiting bij de groepsverzekering. En zo dus direct te gaan voor meer eenvoud en transparantie.

a. Onmiddellijke aansluiting in de groepsverzekering

Vandaag kun je als werkgever de aansluiting van nieuwe werknemers bij de groepsverzekering, uitstellen tot maximaal de leeftijd van 25 jaar.

Afwijkende aansluitingscriteria voorzien in de groepsverzekering zijn onder andere:

  • Aansluiting pas op het moment dat de werknemer 25 jaar is;
  • Aansluiting pas na 6 maanden dienst, maar uiterlijk op moment dat werknemer 25 jaar wordt.

De nieuwe wetgeving stelt dat er geen uitstel van aansluiting meer mag zijn in de groepsverzekering en dat werknemers die behoren tot de verzekerde categorie, onmiddellijk moeten aansluiten vanaf 1 januari2019.

De werkgevers voor wie deze nieuwe regel een directe impact heeft, zijn hiervan geïnformeerd zodat zij hun contracten tijdig in orde kunnen brengen.

b. Onmiddellijke verworvenheid van de reserve opgebouwd door werkgeverspremies

De reserve opgebouwd door premies gestort door de werkgever is vandaag standaard niet verworven door een aangesloten werknemer als die binnen het jaar na zijn aansluiting bij de groepsverzekering uit dienst gaat. De reserve wordt in voorkomend geval gestort in het financieringsfonds bij de groepsverzekering.

Nieuwe regel is dat ook de reserves opgebouwd door werkgeverspremies onmiddellijk verworven zijn. Net zoals de reserve opgebouwd door werknemerspremies dit altijd al was.

Dit maakt wel dat er vaker kleinere reservepotjes behouden blijven op de individuele rekening van de ex-werknemer. Om in deze situaties extra administratie te vermijden, heeft de wetgever voorzien dat als de totale reserve in de groepsverzekering voor de aangeslotene op moment van uitdiensttreding minder dan 150 euro bedraagt, de aangeslotene geen keuzemogelijkheden krijgt voor verder beheer van zijn reserve. Zijn reserve blijft behouden in de groepsverzekering volgens de huidige verzekeringscombinatie. Ook de bijhorende communicatie aan werkgever en werknemer valt in die situaties weg.

2. FSMA verfijnt interpretatie van de wetgeving

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten , kortweg FSMA, zorgt als toezichthouder voor de correcte toepassing van de wetgeving op aanvullende pensioenen.

De wetgeving laat soms ruimte voor interpretatie. Daar waar wenselijk voor klanten en verzekeraars, zorgt FSMA voor die interpretatie door een standpunt in te nemen. Zij doen hiervoor frequent onderzoek naar de toepassing van bepaalde regels in de praktijk. Op basis van de resultaten van dit onderzoek, verfijnen zij verder hun interpretatie van de wetgeving.

Volgende wijzigingen zijn het gevolg van door FSMA ingenomen standpunten en dus wettelijk verplicht.

a. Transparantie in aantal contractuele bepalingen over kosten en rendement

Het FSMA wil de transparantie over de aanrekening van kosten en over het rendement vergroten. Een aantal van de vereiste verduidelijkingen gelden ook voor je pensioenreglement.

Zo moet het pensioenreglement verduidelijken dat werknemersbijdragen op “het nettoloon” worden ingehouden, waar het nu (in de algemene voorwaarden van je groepsverzekering) louter vermeldt dat deze bijdragen op “het loon” ingehouden worden. Ook moet het onder andere duidelijk stellen dat de contractuele interest die we als verzekeraar garanderen, niet door de verzekeringnemer zelf gegarandeerd wordt.

b. Specifiek voor je Team Benefit Plan/Team Benefit Bonus: de aanvullende waarborg overlijden in moderne groepsverzekering blijft niet langer standaard behouden

Sinds de aanpassing van de voorwaarden in 2017 blijft de aanvullende waarborg overlijden standaard behouden, ook als er tijdelijk of definitief geen premiebetaling is. Zo zorgen we ervoor dat de aangesloten werknemer op elk moment beschermd is en blijft. Want het wegvallen van de premiebetaling betekent niet noodzakelijk het wegvallen van de behoefte aan een waarborg overlijden (bijvoorbeeld bij schorsing van de arbeidsovereenkomst, bij ziekte, bij ontslag door ziekte,…).

Maar het standpunt van FSMA op basis van de huidige wetgeving is dat de aanvullende waarborg overlijden op moment van uitdiensttreding niet behouden kan blijven.

Wij hebben hierover de voorbije 2 jaren meerdere gesprekken met hen gevoerd. Na dit overleg is, met akkoord van FSMA, beslist om onze voorwaarden vanaf 1 januari 2019 als volgt aan te passen aan het wettelijke kader:

  • De aanvullende waarborg overlijden wordt stopgezet in die situaties waar de premiebetaling definitief stopt: bij de stopzetting van de groepsverzekering of wanneer een aangesloten werknemer niet langer voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden van de groepsverzekering door wijziging van statuut/functie of door zijn uitdiensttreding.
  • De aanvullende waarborg overlijden blijft behouden bij een tijdelijke onderbreking van de premiebetaling, zoals bij schorsing van de arbeidsovereenkomst door bijvoorbeeld tijdskrediet of arbeidsongeschiktheid. In dat geval blijft de aangesloten werknemer en zijn nabestaanden beschermd in geval van zijn vroegtijdig overlijden.

Let wel: deze wijziging heeft enkel impact op je Team Benefit Plan/Team Benefit bonus of je Keyman Benefit Plan voor je werknemers. Niet op je (klassieke) Groepsverzekering.

Concrete gevolgen voor je contract?

Hoewel niet expliciet vereist door de wet, passen wij je contract aan deze nieuwe regels aan.

Je ontvangt de gewijzigde voorwaarden bij het afsluiten van een nieuw contract of bij een planwijziging aan je bestaande contract.

Voorzie je voor je bestaande contract niet direct een planwijziging , dan kun je de aangepaste (algemene) voorwaarden binnenkort hier raadplegen

Meer info

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.