Dit moet u weten over de nieuwe vennootschapsbelasting

Dit moet u weten over de nieuwe vennootschapsbelasting

Gepubliceerd op 1 juni 2018 

Wat het meest in het oog springt, is de algemene tariefverlaging in de vennootschapsbelasting. Die verloopt in twee fasen. De eerste fase treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019, voor zover dat verbonden is aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste begint op 1 januari 2018. De tweede fase treedt in werking vanaf aanslagjaar 2021, voor zover dat verbonden is aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste begint op 1 januari 2020.

Als uw boekhouding per kalenderjaar – dus op 31/12 – afsluit, betekent dit dat de tariefdaling zal ingaan vanaf 1/1/2018 en vanaf 1/1/2020. Als uw vennootschap een gebroken boekjaar hanteert, kan dit echter later zijn. Neem bijvoorbeeld een boekjaar dat afsluit op 30/9. Daarvoor zal de tariefdaling pas in voege treden op respectievelijk 1/10/2018 en 1/10/2020.

  2017 2018 en 2019 2020
Normaal tafief 33% 29% 25%
Crisisbijdrage 3% 2% 0%
Totaal 33,99%
29,58% 25%
Verlaagd tarief 0 - 25.000                   24,25%
25.000 - 90.000      31%
90.000 - 322.500   34,5%

0 - 100.000    20%

Saldo belastbaar
tegen normaal tarief

0 - 100.000    20%

Saldo belastbaar
tegen normaal tarief

Crisisbijdrage 3% 2% 0%
Totaal 0 - 25.000                   24,98%
25.000 - 90.000      31,93%
90.000 - 322.500   35,54%
0 - 100.000    20,4% 0 - 100.000    20%
KBC ondersteunt uniek zakenmodel

Het nieuwe verlaagde tarief van 20% (op de eerste schijf van 100 000 euro) is enkel van toepassing als aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Die voorwaarden zijn dezelfde als bij het ‘oude’ verlaagde opklimmende tarief, maar met de volgende wijzigingen:

 • Er moet een brutobezoldiging worden uitgekeerd aan minstens één bedrijfsleider (natuurlijke persoon) van 45.000 euro (voorheen 36.000 euro). Als het resultaat van de vennootschap kleiner is dan 45.000 euro, volstaat een bezoldiging die gelijk is aan dat resultaat. Deze bezoldigingsvoorwaarde is niet van toepassing op kleine vennootschappen gedurende de eerste vier boekjaren vanaf hun oprichting. Voor bepaalde verbonden vennootschappen volstaat dan weer een gezamenlijke minimumbezoldiging van 75.000 euro.
 • De voorwaarde dat er geen dividend mag worden uitgekeerd van meer dan 13% van het gestorte kapitaal werd afgeschaft (evenals de bepaling dat het belastbare inkomen maximaal 322.500 euro mocht bedragen).
 • De vennootschap moet als ‘klein’ worden gekwalificeerd in de zin van art. 15, §§ 1 tot 6 W. Venn. voor het belastbare tijdperk waaraan het aanslagjaar is verbonden.

Compenserende maatregelen voor de tariefverlaging

Aangezien men de hervorming budgetneutraal wil doorvoeren, werden er ook compenserende maatregelen genomen. Die zullen in drie fases worden ingevoerd (1ste fase: 2018; 2de fase: 2019; 3de fase: 2020). We gaan verder in op twee maatregelen die in de eerste fase al van toepassing zijn. Deze maatregelen treden in werking op 1 januari 2018 en zijn van toepassing op alle vennootschappen (klein of groot) vanaf het aanslagjaar 2019:

 • Mocht de vennootschap geen brutominimumbezoldiging van 45.000 euro uitkeren aan minstens één bedrijfsleider (natuurlijke persoon), zal ze een afzonderlijke aanslag moeten betalen (aanslagjaar 2019 + 2020: 5,1% inclusief aanvullende crisisbijdrage en 10% vanaf aanslagjaar 2021). Deze bijzondere aanslag is wel fiscaal aftrekbaar. Hierop zijn er twee uitzonderingen:
  • Als de belastbare winst lager is dan 45.000 euro, moet de bezoldiging minimaal gelijk zijn aan het belastbare resultaat van de vennootschap. Eenvoudig gesteld zal de 45.000 euro bezoldiging pas vereist zijn wanneer de vennootschap een belastbaar resultaat haalt van tenminste 90.000 euro.
  • Startende vennootschappen moeten geen minimumbezoldiging uitkeren. Onder een startende vennootschap wordt verstaan: een vennootschap die op 1 januari van het aanslagjaar jonger is dan vier jaar, gerekend vanaf de datum van haar inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • De voorwaarden inzake de vrijstelling van de meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting worden volledig dezelfde als die inzake de DBI-aftrek. Dit komt erop neer dat er een bijkomende voorwaarde vervuld moet zijn om de meerwaarde op aandelen te kunnen vrijstellen, namelijk een aanschaffingswaarde van 2.500.000 euro of een participatie van 10%.

Hervorming biedt ook kansen

Dat de hervorming van de vennootschapsbelasting werkelijk bedoeld is om onze economie te stimuleren, bewijzen de volgende twee positieve maatregelen:

 • Kleine vennootschappen (cf. art. 15, §§ 1-6 W. Venn.), evenals eenmanszaken en vrije beroepers komen voor nieuwe investeringen gedaan tussen 1/1/2018 en 31/12/2019 in aanmerking voor een verhoogde investeringsaftrek van 20% (i.p.v. de huidige 8%). De voorwaarden van de gewone investeringsaftrek moeten ook in het kader van deze tijdelijke verhoging naar 20% worden nageleefd.
 • De DBI-aftrek werd opgetrokken van 95% naar 100%. Bijgevolg kunnen vennootschappen die dividenden ontvangen die in aanmerking komen voor de DBI-aftrek, die volledig vrijstellen van vennootschapsbelasting. Deze maatregel treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019.

Meer info

Voorafbetaling van belastingen: wijziging!

In het zomerakkoord werd ook een clausule opgenomen die betrekking heeft op de voorafbetaling van belastingen. De regering wil er u immers toe aansporen om opnieuw vooraf te betalen door de basisrentevoet voor de vermeerdering opnieuw te verhogen van nu 1% naar 3%. Dat betekent concreet dat bij vermenigvuldiging met 2,25 het vermeerderingspercentage dus stijgt tot 6,75% van de verschuldigde belastingen. Door voldoende vooraf te betalen, kunt u deze vermeerdering vermijden.

De belastingvermeerdering zal altijd worden toegepast voor vennootschappen, ook als het maar om kleine bedragen van minder dan 0,50% van de verschuldigde belasting gaat. Deze wijziging treedt in principe in werking vanaf aanslagjaar 2019.Wij raden u alvast aan nu al contact op te nemen met uw adviseur of relatiebeheerder, zodat u de hoogte van de voorafbetalingen – die u nog moet storten in 2018 – kunt bespreken. Bovendien zijn deze voorafbetalingen eenvoudig te financieren via een KBC-Voorafbetalingsplan.

Meer info:
KBC-Voorafbetalingsplan en bij uw kmo-adviseur van KBC.

Hoe je voorafbetalingsplan voor je belastingen aanvragen in KBC Touch?

Met KBC Touch vraag je snel en eenvoudig je krediet aan.
Hoe je voorafbetalingsplan voor je belastingen aanvragen in KBC Touch?

Hoe kun je minder belastingen betalen als zelfstandige?

 • Doe voorafbetalingen
 • Breng je beroepskosten in
 • Neem je ondernemingsvorm onder de loep

Hoe kun je minder belastingen betalen als zelfstandige?

Hoe betaal je minder belastingen als ondernemer?

 • Doe voorafbetalingen
 • Breng je beroepskosten in
 • Neem je ondernemingsvorm onder de loep
Hoe betaal je minder belastingen als ondernemer?

Voorafbetaling van belastingen, is dat belangrijk?

 • Hoe vermijd ik een belastingvermeerdering?
 • Hoeveel moet ik vooruitbetalen?
 • Hoe bereken ik mijn belastingvermeerdering?
Voorafbetaling van belastingen, is dat belangrijk?