10-jarige aansprakelijkheid in de bouwsector: de impact

10-jarige aansprakelijkheid in de bouwsector: de impact

Gepubliceerd op 30 mei 2018 

Ondernemingen in de bouwsector krijgen vanaf 1 juli 2018 te maken met een nieuwe wetgeving. Aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector zullen vanaf dan mogelijk verplicht worden om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wij verduidelijken even de impact van deze nieuwe wetgeving.

Op wie is deze nieuwe wet van toepassing?

KBC ondersteunt uniek zakenmodel

Of uw onderneming al dan niet aan deze verzekeringsplicht is onderworpen, hangt af van een aantal factoren. Als aan de 3 onderstaande voorwaarden voldaan wordt, is de 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering verplicht:

  • Het betreft werken aan gebouwen, of intellectuele prestaties die ermee verband houden.
  • Het betreft gebouwen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning.
  • Het betreft werken waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.

Verzekeringstechnisch gezien kunnen we stellen dat deze nieuwe aansprakelijkheidsverzekering een aanvulling is op de verzekering BA van aannemers en op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de intellectuele dienstverleners in de bouwsector. Iedereen die actief is binnen je bedrijf is door de verzekering BA verzekerd. Er zijn echter ook enkele belangrijke uitsluitingen zoals: schade door vandalisme, een zware fout, een gebrek aan voorzorgsmaatregelen of door fouten te wijten aan de gebrekkige toestand van de geleverde werken. Ook schadegevallen door een werkwijze waarvoor de wet strafsancties oplegt, vallen buiten de verzekering BA.

Wat wordt er precies verzekerd?

Deze verzekering verleent waarborg voor de aansprakelijkheid gedurende 10 jaar die een van uw aannemers/bouwactoren kan oplopen door een gebrek in de bouw, beperkt tot de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de woning.

Wat zijn de gevolgen als u actief bent in de bouwsector?

Uw tienjarige aansprakelijkheid wordt – voor de ernstige gebreken zoals hierboven beschreven - gedekt via deze verzekering. Als bedrijf beperkt u hierdoor uiteraard uw potentiële risico tot een minimum.
De wet bepaalt echter ook dat er voor aanvang van de werken een attest aanwezig moet zijn. Als dat niet het geval is, zullen de werken niet van start mogen gaan. Dit attest moet altijd op de werf aanwezig zijn en moet afgegeven worden aan de bouwheer en de architect.

Bij niet-naleving van deze verzekeringsplicht kunt u als onderneming aansprakelijk gesteld worden bij eventuele gebreken en kan de overheid boetes opleggen.

Bij KBC stellen we alvast alles in het werk om de bijkomende rompslomp tot een minimum te beperken en u een verzekeringsoplossing op uw maat aan te bieden. Daarvoor hebben we verschillende formules in het leven geroepen waaruit u kunt kiezen:

  • een globale polis waarin alle bouwactoren die werken uitvoeren aan het verzekerde project mee verzekerd zijn
  • of een individuele polis waarin alleen de verzekeringnemer verzekerd is.

KBC biedt een optimale flexibiliteit. Concreet kiest u voor een individuele verzekering of een globale verzekering. U kunt daarnaast ook aangeven of u één polis wenst af te sluiten voor al uw werven (=jaarpolis), of dat u opteert voor een polis per werf (=projectpolis).
KBC zorgt in elk geval voor een maximale ontzorging en dé oplossing om aan alle wettelijke vereisten te voldoen. Vanaf mei zal deze verzekering afgesloten kunnen worden.

Meer weten?

Wenst u meer te weten over de 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering, aarzel dan niet om uw KBC-agent te contacteren.