Wat met arbeidsongevallen tijdens thuiswerk?

Wat met arbeidsongevallen tijdens thuiswerk?

Als werkgever ben je verplicht om voor je werknemer(s) een arbeidsongevallenverzekering te sluiten. Zo’n polis verzekert hen tegen ongevallen: op, van en naar het werk. Dankzij de coronacrisis maakte thuiswerk de voorbije maanden een ongeziene opmars. Maar zijn je werknemers thuis wel even goed verzekerd als op kantoor?

Enkele veelgestelde vragen:

1. Tijdens de werkuren valt mijn werknemer thuis van de trap. Is hij verzekerd?

Ja, als je werknemer thuis werkt is hij met een KBC-arbeidsongevallenverzekering ook verzekerd voor ongevallen tijdens de werkuren.  

Om van een arbeidsongeval te spreken, zijn er 5 voorwaarden:

 1. Je werknemer heeft een letsel opgelopen
 2. Het ongeval gebeurde tijdens de werkuren, ongeacht de locatie waar de werknemer zich bevond
 3. Het ongeval gebeurde in het kader van de job. Ging je even joggen tijdens de middagpauze en struikelde je over een losse veter, dan is er geen sprake van een arbeidsongeval
 4. De oorzaak van het ongeval is extern, bijvoorbeeld als je werknemer thuis over een verlengsnoer struikelde
 5. Het ging om een plotse gebeurtenis
   

2. Mijn werknemer werkte thuis en ging tijdens zijn pauze even naar een kledingwinkel. Onderweg verstuikte hij zijn voet, viel en brak een pols

Je werknemer is niet verzekerd, want het ongeval gebeurde niet in het kader van de job. Je kunt je arbeidsongevallenverzekering wel uitbreiden met extra waarborgen om je personeel breder te beschermen dan wat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld tegen ongevallen in zijn of haar privéleven. In dat geval zal ook het ongeval op weg naar de kledingwinkel verzekerd zijn. 

3. Mijn werknemer werkte thuis en bracht zijn kinderen naar school. Op de terugweg viel hij met de fiets

In geval van thuiswerk zijn de werk- en woonplaats gelijkgesteld. Werk je dus van thuis (en is dit effectief je woonplaats), dan zijn ongevallen op weg van en naar de school of de opvangplaats ook gedekt. Je werkplaats is immers ook je woonplaats.

Waarom kiezen voor een arbeidsongevallenverzekering van KBC? 

Met de arbeidsongevallenverzekering van KBC slapen zowel jij als je werknemers op beide oren. Bovenop de wettelijke vereisten genieten je medewerkers van aanvullende waarborgen in de volgende 4 situaties:

Thuiswerk: bijvoorbeeld als je werknemer van de trap valt
Evenementen: zolang ze mee georganiseerd zijn door de werkgever
Dienstopdrachten: in het buitenland en vanaf 1 overnachting ook in het binnenland
Overlijden: overlijdt je werknemer door een arbeidsongeval? Dan betalen we de vergoeding ook uit aan de wettelijk of feitelijk samenwonende partner
 

Je kan je arbeidsongevallenverzekering aanvullen met een aantal opties:

De Ongevallenverzekering privéleven op basis van de arbeidsongevallenwet beschermt je werknemers voor ongevallen buiten de werksfeer

• Is je werknemer ziek of heeft hij een ongeval tijdens een (buitenlandse) dienstopdracht? Dan biedt de Verzekering bijstand personen bij dienstopdrachten extra bescherming

• Met de verzekering Recuperatie loonkost na een arbeidsongeval krijg je een vergoeding voor het deel van het gewaarborgde loon dat je zelf moet betalen als je werknemer een arbeidsongeval heeft

• De vergoedingen uit de arbeidsongevallenwet zijn gebaseerd op het wettelijke loonplafond. Voor arbeidsongevallen is dat 44.817,89 euro in 2020. Verdienen je werknemers meer? Dan kun je dat bedrag meeverzekeren met de verzekering Excedentaire lonen

Aanvullende verzekering bij medische kosten en begrafeniskosten

Wat zit er in de verplichte arbeidsongevallenverzekering?

Bij een arbeidsongevallenverzekering krijg je een aantal verplichte waarborgen.

Wel verzekerd

 • Een vergoeding als je werknemer tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt is 
 • Een vergoeding als hulp van anderen nodig is, na een ernstig, blijvend letsel
 • Een vergoeding als je werknemer overlijdt: begrafeniskosten, levenslange rente voor de huwelijkspartner, rente voor de kinderen, zolang ze recht hebben op kinderbijslag
 • Kosten voor medische zorgen na een arbeidsongeval

Niet verzekerd

 • Stoffelijke schade, zoals beschadigde kledij
 • Eventuele morele schade door het ongeval

Goed om weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing. 
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 of 3 jaar. De polis wordt op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur als de initiële periode die is overeengekomen, tenzij de polis wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. 
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. 
 • Voor een offerte van de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche: