Verzekering tienjarige aansprakelijkheid

Verzekering tienjarige aansprakelijkheid

Ruime dekking

Verzekerd tot de waarde van de wederopbouw van de woning of 500.000 euro per verzekerd schadegeval.

Verplicht bij grote werken

Wettelijk verplicht voor architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector.

Globale of individuele polis

Sluit een verzekering voor jezelf of voor alle bouwactoren op de werf.

Vanaf 1 juli 2018 is de verzekering tienjarige aansprakelijkheid wettelijk verplicht voor aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector. De verzekering was al langer verplicht voor architecten.

Verzekering tienjarige aansprakelijkheid

Wat is een verzekering tienjarige aansprakelijkheid?

Als aannemer of architect ben je 10 jaar lang burgerlijk aansprakelijk voor je bouwwerk. Loopt er binnen die periode iets verkeerd met het gebouw en word je aansprakelijk gesteld, dan kunnen die kosten op jou worden verhaald. Een verzekering tienjarige aansprakelijkheid beschermt je tegen dat risico.

Is de verzekering tienjarige aansprakelijkheid verplicht?

De verzekering tienjarige aansprakelijkheid is verplicht voor architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector. Die plicht geldt enkel voor grote werken waarvoor de tussenkomst van een architect noodzakelijk is.

Ook bouwpromotoren of projectontwikkelaars kunnen een globale polis sluiten om alle bouwactoren op een werf mee te verzekeren.

Wat biedt de KBC-Verzekering tienjarige aansprakelijkheid?

Wie is verzekerd?

Je kunt zelf kiezen wie er verzekerd is:

 • Bij een globale polis zijn alle bouwactoren meeverzekerd die werken uitvoeren aan het verzekerde bouwwerk.
 • Bij een individuele polis zijn alleen jijzelf als verzekeringnemer en je onderaannemers verzekerd.

Wat is verzekerd?

Verzekering tienjarige aansprakelijkheid
 • Je burgerlijke aansprakelijkheid op basis van de artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, tijdens een periode van 10 jaar na aanvaarding van de werken       
 • Beperkt tot de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw, als die laatste de stabiliteit of soliditeit van het verzekerde bouwwerk in gevaar brengt
 • Onroerende werken of intellectuele prestaties aan gebouwen in België, hoofdzakelijk bestemd voor bewoning
 • Het verzekerde bedrag per schadegeval, voor het totaal van de materiële en immateriële schade samen is:
  • 500.000 euro als de waarde van de wederopbouw minstens 500.000 euro bedraagt, tenzij een hoger bedrag wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden
  • De waarde van de wederopbouw, als die minder bedraagt dan 500.000 euro
 • De bovenstaande bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX-index, met als basisindex die van het eerste semester van 2007 en de index die van toepassing is in de maand van de aangifte van het schadegeval.

Wat is niet verzekerd?

Enkele belangrijke uitsluitingen zijn:

 • Zuiver immateriële schade: geldelijk verlies dat niet voortvloeit uit de materiële schade
 • Esthetische schade: schade die geen invloed heeft op het gebruik van het verzekerde bouwwerk
 • Meerkosten door wijzigingen en/of verbeteringen aan het verzekerde bouwwerk na een schadegeval
 • Schadegevallen door opzet of door zware fout

Goed om te weten

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De KBC-Verzekering tienjarige aansprakelijkheid is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB

Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep.

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de informatiefiche.

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Pensioenopbouw Medische vrije beroepers

 • Gefinancierd met RIZIV-toelage
 • Gegarandeerd rendement
 • Bescherming door 4 solidariteitswaarborgen
Pensioenopbouw Medische vrije beroepers

Verzekering voor goederen die je vervoert

Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in je voertuig? Bescherm je lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal, en neem een verzekering voor je vervoerde goederen.
Verzekering voor goederen die je vervoert

Hoe kan ik mijn vereniging verzekeren?

De juiste verzekering voor je vereniging hangt af van je werking. Organiseer je een evenement? Dan sluit je het best een extra verzekering af.
Hoe kan ik mijn vereniging verzekeren?

Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Ook artsen zijn mensen, en mensen maken soms fouten. Die kunnen grote gevolgen hebben. Ben jij voldoende beschermd bij vragen om schadevergoeding van je patiënten in het kader van je beroepsleven?
Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen