Hoe kan ik mijn vereniging verzekeren?

Hoe kan ik mijn vereniging verzekeren?

Je vereniging draait op volle toeren. Maar ben je er zeker van dat er niets fout kan lopen? Er zijn altijd risico’s als je mensen samenbrengt, activiteiten organiseert of goederen huurt of aankoopt. En die heb je zelf niet altijd in de hand.

Je kunt je vereniging en haar mensen gelukkig goed beschermen. Waarover wil je meer weten?

1. Verzeker je mensen

Je leden vormen de kern van je vereniging. Zorg er dus zeker voor dat elk lid goed op de hoogte is van de veiligheidsmaatregelen en afspraken. Met preventie en duidelijke informatie kun je al heel wat risico’s voorkomen. Toch kan het gebeuren dat je vereniging of een lid schade lijdt, dat er een ongeval gebeurt of dat een van je leden schade toebrengt aan een derde die hiervoor een schadevergoeding vraagt. Hoe zit het dan met je rechten en aansprakelijkheid?

Wat als... Oplossing KBC helpt je verder
...een lid van je vereniging in zijn/haar enthousiasme per ongeluk een dranghek omstoot en een geparkeerde auto beschadigt? Een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid Afspraak maken met een KBC-verzekeringsagent
...bezoekers een lid van je vereniging verwonden?  Een verzekering rechtsbijstand Afspraak maken met een KBC-verzekeringsagent
...een lid van je vereniging een ongeval heeft op weg naar de wekelijkse activiteit van je vereniging Een verzekering voor lichamelijke ongevallen Afspraak maken met een KBC-verzekeringsagent

Je vereniging werkt met personeel

Als je personeel in dienst hebt, legt de wet je een aantal verplichtingen op. Je vereniging treedt dan immers op als werkgever. Heeft je werknemer een ongeval op of op weg naar of van het werk? Dan moeten zijn medische kosten en inkomensverliezen worden vergoed. Die kunnen hoog oplopen. Ontdek de verzekering arbeidsongevallen voor personeel.

Wat als... Oplossing KBC helpt je verder
...één van je personeelsleden een ongeval op het werk heeft en tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt is? een wettelijk verplichte verzekering arbeidsongevallen voor personeel.

Meer info over deze verzekering

 

Afspraak maken met een KBC-verzekeringsagent

Je vereniging werkt met vrijwilligers

Doe je een beroep op vrijwilligers en valt je vereniging onder het beleidsdomein Welzijn, volksgezondheid en gezin (decreet van 3 april 2009 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010)? Dan ben je verplicht om de volgende risico’s te verzekeren

Verplichte verzekeringen vrijwilligers KBC helpt je verder
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie* Afspraak maken met een KBC-verzekeringsagent
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van elke vrijwilliger tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk en op weg van en naar het vrijwilligerswerk Afspraak maken met een KBC-verzekeringsagent
Lichamelijke ongevallen en materiële schade, geleden door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk en op weg van en naar het vrijwilligerswerk Afspraak maken met een KBC-verzekeringsagent

* Dit is ook een verplichte verzekering voor:

 • Feitelijke verenigingen die één of meerdere personen tewerkstellen die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor arbeiders of bedienden
 • Rechtspersonen zonder winstoogmerk
 • Feitelijke verenigingen die met een van de twee voorgaande specifiek verbonden zijn zodat zij beschouwd kunnen worden als een afdeling daarvan

2.Verzeker je eigendom en huur

Gehuurde of eigen gebouwen beschermen

Als je vereniging eigenaar is van een gebouw, sluit je het best een brandverzekering af voor de schade die het gebouw kan oplopen. Huur je een gebouw of lokaal voor langere tijd? Ga dan zeker in de huurovereenkomst na wat je moet doen voor de verzekering ervan. Als huurder ben je immers zelf aansprakelijk voor de schade die je veroorzaakt. Soms bevat de huurovereenkomst een clausule ‘afstand van verhaal’. Dat is geen volwaardig alternatief voor een verzekeringsovereenkomst door de huurder zelf gesloten. Vergeet ook niet je inboedel en materieel te verzekeren in de brandverzekering.

Wat als... Oplossing KBC helpt je verder
...er brand ontstaat in het lokaal dat je huurt en het hele gebouw en de inboedel in de vlammen opgaan?

Een brandverzekering

 

Meer info over deze verzekering

 

Afspraak maken met een KBC-verzekeringsagent

Je vereniging bezit een voertuig

Als je vereniging een motorrijtuig bezit dat op de openbare weg wordt gebruikt, ben je verplicht je minstens te verzekeren voor je aansprakelijkheid.

3. Verzeker je activiteiten

Bij een evenement organiseren komt heel wat kijken. Allereerst moet je bij je gemeente navragen of het mag plaatsvinden en onder welke voorwaarden. Daarnaast zijn er nog een aantal wettelijke verplichtingen die je moet naleven, zoals vergunningen voor het schenken van sterke dranken.

Sta ook even stil bij je aansprakelijkheid tijdens zo’n evenement. Vindt het plaats in open lucht of huur je een gebouw? Hoe zit het dan met schade die tijdens het evenement aan dat gebouw ontstaat? En wat als een deelnemer iemand tijdens het event schade toebrengt? En hoe draag je zorg voor je vrienden en kennissen die komen helpen met de opbouw? Het zal je maar overkomen dat een van je helpers tijdens de voorbereidingen van het evenement slachtoffer wordt van een ongeval. Denk daarom altijd aan preventie en de juiste veiligheidsmaatregelen. Als het dan toch zou foutlopen ben je het best goed verzekerd. 

Neem contact op met je KBC-verzekeringstussenpersoon om de risico’s samen in kaart te brengen en te kijken wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Wat als... Oplossing KBC helpt je verder
...een onbezoldigde helper een kom hete soep morst en een bezoeker verbrandt? Of de bezoekers van het mosselfestijn een voedselvergiftiging oplopen? Een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid Afspraak maken met een KBC-verzekeringsagent
...één van de deelnemers tijdens een wandeltocht zijn voet verzwikt? Een verzekering voor lichamelijke ongevallen van deelnemers

Afspraak maken met een KBC-verzekeringsagent

 

...tijdens een eetfestijn bezoekers gewond raken omdat er brand uitbreekt in je clublokaal? Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing

Afspraak maken met een KBC-verzekeringsagent

 

Is je vereniging het hele jaar door actief? Dan dekt een verzekering op jaarbasis misschien je burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen van leden en/of vrijwilligers al. Toch loop je tijdens een evenement vaak extra risico’s die nog niet verzekerd zijn. Ook hier helpt je KBC-verzekeringsagent je om de beste verzekeringen te sluiten.

Nog enkele extra tips

 

 • Is je evenement voor het grote publiek toegankelijk is? Dan kun je wettelijk verplicht zijn een verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing af te sluiten.
 • Denk in elk geval altijd aan minimale veiligheidsmaatregelen (waarschuwings- en verbodsborden, pictogrammen, ...).
 • Je kunt je aansprakelijkheid ook beperken. Wanneer je bijvoorbeeld in een fietsenstalling voorziet, kun je daar een bordje hangen waarop staat dat je niet aansprakelijkheid bent voor schade of diefstal. Daarmee verklein je de kans dat iemand je aansprakelijk stelt, maar dat blijft wel mogelijk.

 

Veelgestelde vragen

We organiseren een fuif. Hoe dekken we ons in tegen de mogelijke risico’s?

Als je vereniging een fuif organiseert, is de schade aan derden naar aanleiding van die fuif verzekerd in de Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van je vereniging. Met een evenementenverzekering kun je je verder ook verzekeren tegen volgende risico's:

 • schade aan het gehuurde gebouw naar aanleiding van het evenement
 • objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing
 • ongevallen van alle onbezoldigde helpers (dus ook andere dan je leden) bij het evenement

We organiseren als vereniging een reis. Moeten we daarvoor iets speciaals doen?

Je kunt een reispolis afsluiten, specifiek voor groepsreizen. 

Onze vereniging is eigenaar of huurder van een gebouw. Hoe zit het met de verzekering?

 • Eigenaar: je hebt een brandverzekering nodig om je eigendom te beschermen in geval van onder meer brand, storm en natuurrampen.
 • Huurder: sluit een verzekering om je aansprakelijkheid voor schade aan anderen in te dekken.

Denk er ook aan om de inboedel te verzekeren in de brandverzekering.

We zijn een vrijwilligersorganisatie uit het beleidsdomein Welzijn, volksgezondheid en gezin. Zijn er speciale aandachtspunten?

Je bent verplicht een verzekering te sluiten voor de vrijwilligers en de organisatie.

We krijgen als vereniging veel hulp van vrijwilligers. Hoe kunnen we hen verzekeren?

Verzeker ook de vrijwilligers die geen lid zijn. Naast een verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en een verzekering rechtsbijstand bescherm je ze het best ook met een ongevallenverzekering. 

Er zijn al vaker (sport)ongevallen gebeurd. Hoe kan mijn vereniging zich daarvoor verzekeren?

Je oplossing: een verzekering voor lichamelijke ongevallen.

Wij zijn lid van een associatie. Zijn we zo voldoende verzekerd?

Ga langs bij je KBC-verzekeringtussenpersoon om te kijken of je vereniging goed verzekerd is. 

Ook interessant