De energiecrisis en tijdelijke werkloosheid

Wat met groepsverzekeringen en aanvullende pensioenen?

De energiecrisis en tijdelijke werkloosheid

Wat met groepsverzekeringen en aanvullende pensioenen?

Wat houdt het regime in van tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis?

Wanneer de werknemer tijdelijk werkloos gesteld wordt zal hij een uitkering van de RVA krijgt. De arbeidsovereenkomst wordt bijgevolg volledig of op zijn minst gedeeltelijk geschorst. Bij een volledige schorsing krijgt de werknemer tijdens deze periode sowieso geen loon meer uitbetaald.

Wat is de impact van tijdelijke werkloosheid voor de groepsverzekering?

Bij een gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst worden voor de betrokken aangeslotene de verzekerde waarborgen én de premie beperkt in functie van zijn/haar effectieve tewerkstellingspercentage. Bij een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst is het tewerkstellingspercentage herleid tot 0 en zijn geen premies meer verschuldigd. Behoudens de overlijdensdekking, worden alle andere waarborgen stopgezet (pensioenopbouw, gewaarborgd inkomen, premievrijstelling, overlijdensverzekering,…). Een schade (arbeidsongeschiktheid of overlijden) ontstaan tijdens de periode is dus niet verzekerd bij een volledige schorsing of hoogstens gedeeltelijk verzekerd in geval van een gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst. Dit is ongetwijfeld niet wat je als werkgever beoogt, noch wat de aangeslotene wenst.

Kunnen de dekkingen van de groepsverzekering toch gewaarborgd blijven tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid?

In kader van de energiecrisis heeft de overheid het regime van 'tijdelijke werkloosheid' versoepeld voor energie-intensieve bedrijven en dit tot 31-03-2023.
De wetgever heeft een wet uitgevaardigd tot behoud van pensioenopbouw en risicodekkingen voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van deze crisis. De werkgevers krijgen via deze wet ook het recht om uitstel van betaling te vragen voor de betrokken premies. Deze maatregelen gelden voor de gehele periode van de tijdelijke werkloosheid t.g.v. de energiecrisis en tot uiterlijk 31-03-2023.

Specifiek voor betalingsuitstel collectieve hospitalisatieverzekering

Omdat de Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering - ook bij tijdelijke werkloosheid - voorziet in een dekking voor de verzekerde werknemers en hun gezinsleden, is deze polis buiten scope van de maatregelen over tijdelijke werkloosheid. Desondanks kan er voor bedrijven die te maken krijgen met een volledige of gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de energiecrisis, een betalingsuitstel gevraagd worden, uiterlijk tot 31-03-2023.

Wat moet je doen als je van bovenstaande mogelijkheden gebruik wilt maken voor je groepsverzekeringen?

  1. Neem contact op met je agentschap. Zij helpen je graag verder.
  2. Bevestig steeds via mail dat je gebruik wenst te maken van deze maatregelen.

Groepsverzekering: Bezorg deze mail, samen met klant- en polisnummer aan leven.ondernemingen@verz.kbc.be

Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering: Bezorg deze mail, samen met klant- en polisnummer aan gezondheidszorgen@verz.kbc.be

Ook interessant