Arbeidsongevallenverzekering

Bescherming voor je werknemers bij arbeidsongevallen

Arbeidsongevallenverzekering

Bescherming voor je werknemers bij arbeidsongevallen

Wat is een verplichte verzekering arbeidsongevallen?

Zodra je personeel in dienst neemt, legt de wet je een aantal verplichtingen op. Zo moet je o.a. een arbeidsongevallenverzekering sluiten voor al je werknemers. Waarom? Als je werknemer een ongeval krijgt op het werk of onderweg naar of van het werk, dan moeten zijn medische kosten, inkomensverlies e.d. worden vergoed. Je sluit deze verzekering dus af om je bedrijf en je werknemers financieel te beschermen.

Wie is verzekerd in de KBC-Arbeidsongevallenverzekering?

Alle personen met wie je een arbeidsovereenkomst hebt gesloten, al werken ze maar voor enkele uren per week of zelfs maar voor een eenmalige dagactiviteit.
 

Niet alleen je personeel kan een ongeval krijgen op het werk. Vergeet ook je helpers niet. Je kunt hen verzekeren in een ongevallenverzekering.

Wat is verzekerd?

arbeidsongevallen verzekering

De arbeidsongevallenverzekering van KBC dekt verplicht:  

 • de kosten voor medische zorgen na een arbeidsongeval,
 • een vergoeding als je werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is,
 • een vergoeding als je werknemer een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt aan zijn arbeidsongeval,
 • een vergoeding als je werknemer hulp van anderen nodig heeft,
 • een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer als hij overlijdt: de begrafeniskosten, een levenslange rente voor de echtgeno(o)t(e) en een rente voor de kinderen zolang zij recht hebben op kinderbijslag.

Wat is onder andere niet verzekerd?

Dit zijn de voornaamste uitsluitingen bij de verplichte arbeidsongevallenverzekering van KBC:

 • De stoffelijke schade. Voorbeeld: als een werknemer valt en daardoor zijn kledij beschadigt, dan is die kledij niet verzekerd.
 • De morele schade 

Periode gewaarborgd loon

De eerste maand na een ongeval betaal jij je werknemer verder uit. Jij krijgt dan weer terugbetaald van jouw arbeidsongevallenverzekeraar. Maar let op, die terugbetaling is beperkt:

 • Je krijgt maar 90% van het basisloon terug.
 • Het gedeelte boven het wettelijk loonplafond arbeidsongevallen en de RSZ-werkgeversbijdragen worden niet terugbetaald

Met een verzekering 'Gewaarborgd Loon na een arbeidsongeval' kun je als werkgever die loonkosten recupereren.

Beperkingen van de arbeidsongevallenverzekering

Bij de verplichte arbeidsongevallenverzekering zijn de medische kosten beperkt tot het RIZIV-tarief. Alle vergoedingen zijn bovendien ook geplafonneerd. Wil je dat praktisch alle medische kosten vergoed worden en dat de vergoedingen gebaseerd zijn op het volledige loon van je werknemers? Dan is het aangeraden een aanvullende verzekering arbeidsongevallen te nemen.

Goed om te weten

 • Op deze verzekering is het Belgisch recht van toepassing. 
 • De dekkingen in deze polis gelden voor één of drie jaar. De polis wordt op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur als de initiële periode die is overeengekomen, tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. 
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van de verplichte arbeidsongevallenverzekering in de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking, de voornaamste uitsluitingen en andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Zoek een KBC-verzekeringsagent in je buurt

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Verzekering voor goederen die je vervoert

Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in je voertuig? Bescherm je lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal, en neem een verzekering voor je vervoerde goederen.
Verzekering voor goederen die je vervoert

Pensioenopbouw Medische vrije beroepers

 • Gefinancierd met RIZIV-toelage
 • Gegarandeerd rendement
 • Bescherming door 4 solidariteitswaarborgen
Pensioenopbouw Medische vrije beroepers

Ongevallenverzekering voor onbezoldigde helpers

Een afzonderlijke verzekering voor wanneer je af en toe hulp krijgt van vrienden en familie die geen personeel zijn.
Ongevallenverzekering voor onbezoldigde helpers

Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Ook artsen zijn mensen, en mensen maken soms fouten. Die kunnen grote gevolgen hebben. Ben jij voldoende beschermd bij vragen om schadevergoeding van je patiënten in het kader van je beroepsleven?
Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen