Wijziging algemene en bijzondere voorwaarden individuele pensioentoezegging

Wijziging algemene en bijzondere voorwaarden individuele pensioentoezegging

 

 

1. Focus op leesbaarheid en transparantie met nieuwe stijl en structuur

De structuur en de stijl van de algemene voorwaarden is volledig herwerkt om de leesbaarheid voor jou als werkgever én voor de aangeslotene te verhogen. De voorwaarden beginnen met een wegwijs om je op weg te helpen in de verschillende onderdelen van een individuele pensioentoezegging. Tegelijkertijd geven we ook transparant de rechten en plichten van elke partij weer.  Op die manier krijgt jouw werknemer ook een beter zicht op het voordeel dat je hem of haar biedt.

2. Wijziging uitkeringsmoment

De belangrijkste wettelijke verandering is de wijziging van het uitkeringsmoment.

 • Het uitkeringsmoment van dit aanvullend pensioen is niet langer de contractueel vastgelegde einddatum, maar het moment van wettelijke pensionering van de aangesloten medewerker. Dat moment is dus verschillend voor elke aangeslotene.
 • Tegelijkertijd vraagt de wetgever ook om de contractueel vastgelegde einddatum vanaf nu te definiëren als de pensioenleeftijd.
 • De pensioenleeftijd is de contractuele einddatum die voor elke aangeslotene dezelfde is. De meest voorkomende pensioenleeftijden zijn 60 en 65 jaar. Deze pensioenleeftijd wordt gebruikt in berekening van prognoses, bijvoorbeeld de berekening van de verwachte prestatie op einddatum.

Ter illustratie:

Stel dat de pensioenleeftijd vermeld in het contract gelijk is aan 65 jaar, dan kunnen er zich drie situaties voordoen:

1. Werknemer gaat op wettelijk pensioen vóór 65 jaar

Stel dat je werknemer op vervroegd pensioen gaat (bijvoorbeeld op zijn 62ste), dan wordt de aansluiting stopgezet en wordt de reserve op dat moment reeds uitgekeerd. Hij ontvangt zijn aanvullend pensioen met andere woorden vroeger dan de pensioenleeftijd vermeld in het contract.

2. Werknemer gaat op wettelijk pensioen op zijn 65ste.

Aansluiting wordt stopgezet en reserve uitgekeerd. Het aanvullend pensioen wordt dus uitgekeerd volgens de pensioenleeftijd vermeld in het contract.

3. Werknemer gaat pas na zijn 65ste op pensioen

De aansluiting wordt verlengd tot aan de leeftijd waarop de werknemer op wettelijk pensioen gaat (bijvoorbeeld 67 jaar). Opgelet: deze verlenging gebeurt dan aan de actuele rentevoet en is een nieuw te aanvaarden risico. 

3. Maandelijkse premiebetaling op het einde van de maand

Waarom vanaf nu maandelijkse premiebetaling?

Vanaf 2017 voorziet KBC enkel nog maandelijkse premiebetalingen, naar analogie met het loon dat je ook maandelijks betaalt aan jouw werknemers. Op die manier betaal je correct premie en loon voor de medewerkers die in dienst zijn en zolang ze in dienst zijn.

Een jaarpremie is een premie die je vooraf betaalt. Als een medewerker in de loop van het jaar uit dienst gaat, blijft de premie volledig verworven voor deze medewerker en stort KBC dit niet meer gedeeltelijk terug aan jou als werkgever.

Met een maandelijkse premiebetaling ben je dus zeker dat je correct betaalt voor je medewerkers zolang ze in dienst zijn.

Voorbeeld

Je betaalt aan elke aangeslotene een jaarpremie van 1.200 euro, jaarlijks op hoofdvervaldag 1 januari.

Wat gebeurt er als medewerker A op 1 juli uit dienst gaat?

De premie van 1.200 euro blijft volledig in bezit van medewerker A. Er wordt geen teruggave gedaan van 600 euro, de helft van de premie. Dat betaalde je eigenlijk met het oog op prestaties van 1 juli tot en met 31 december.

Hoe werkt dat dan als je maandelijks betaalt?

Je betaalt maandelijks 100 euro in de periode januari tot en met juni. Vanaf de maand juli betaal je geen premie meer voor medewerker A. Hij krijgt dus 600 euro, enkel voor de periode dat hij actief werkte.

Stel dat je deze uitdiensttreding laattijdig doorgeeft en je de premie voor juli ook al hebt betaald. Die premie betalen wij in de volgende afrekening terug. Die premie is niet verworven voor de betrokken medewerker en krijg je dan ook terugbetaald.

Praktisch:

Alle contracten met premiefrequentie anders dan maandelijks, worden op de eerste hoofdvervaldag vanaf de invoering van de nieuwe voorwaarden, omgeschakeld naar maandelijkse betaling.  Als je vandaag trimestrieel, semestrieel of jaarlijks betaalt, schakelt KBC vanaf de jaarlijkse aanpassingsdatum vanaf 1-1-2017 om naar maandelijkse betaling.

Je vindt onderstaande tekst in de bijzondere voorwaarden:

 • Clausules bijzondere voorwaarden
 • ls de premiefrequentie nu al maandelijks, blijft volgende clausule behouden:
 • De totale premie is in twaalf gelijke delen verschuldigd. De maandelijkse vervaldatum voor elk deel van de jaarpremie is de laatste kalenderdag van de betrokken maand. De vervaldatum is de datum waarop de premie uiterlijk op de rekening van de verzekeraar gestort moet zijn.
 •  
 • Als de premiefrequentie verschillend is van maandelijks, verandert de tekst naar:
 • Indien tussen 1/1/2017 en hoofdvervaldag nog een andere betaalfrequentie en daarna maandelijks:
 • Als de betaalfrequentie jaarlijks is: De totale premie is elk jaar verschuldigd op de jaarlijkse aanpassingsdatum.
 • Als de betaalfrequentie semestrieel is: De totale premie is in twee gelijke delen verschuldigd op X en op Y.
 • Als de betaalfrequentie trimestrieel is: De totale premie is in vier gelijke delen verschuldigd op x, op Y, op z en op a.

Vanaf x/y/2017, de volgende jaarlijkse aanpassingsdatum, geldt voor de totale premie volgende nieuwe betaalfrequentie: De totale premie is in twaalf gelijke delen verschuldigd. De maandelijkse vervaldatum voor elk deel van de jaarpremie is de laatste kalenderdag van de betrokken maand. De vervaldatum is de datum waarop de premie uiterlijk op de rekening van de verzekeraar gestort moet zijn.

Betalen via domiciliering is niet verplicht, maar wel aan te bevelen omdat je ook deze looncomponent op tijd moet betalen. Vraag dus op tijd je domiciliëring aan bij KBC!

En waarom op het einde van de maand?

Vanaf 2017 wordt de premie verschuldigd op de laatste dag van de maand in plaats van de eerste dag van de maand, naar analogie met de lonen. Zo kun je alle wijzigingen die effect hebben op de premie, op tijd aangeven en kunnen wij daar rekening mee houden.

De premie is loon. Dat moet correct en op tijd betaald worden. Om ervoor te zorgen dat dit recht voor de aangeslotenen wordt gerespecteerd, voorzien we betaling van de premie op het einde van de maand. Je krijgt als werkgever niet alleenmeer tijd om wijzigingen van de aangeslotenen door te geven, maar moet die pas doorgeven op een moment dat je ze allemaal kent.

Vandaag moet je wijzigingen al meer dan een maand vooraf doorgeven om tot een correcte premie te komen. Dat is niet altijd realistisch.

Ter illustratie

Oude situatie

Als werkgever betaal je je premie steeds in het begin van de maand, bijvoorbeeld op 1 januari.

De factuur die je op dat moment betaalt, is echter gebaseerd op een situatie uit het verleden.

Waarom? Als werkgever moet je reeds een maand op voorhand alle wijzigingen aan KBC doorgeven (in dit voorbeeld op 8 december). Als die informatie in de loop van de maand extra wijzigt, is dit dus niet meegenomen in de factuur die je van ons ontvangt. 

Oplossing = nieuw proces

Je betaalt je premie pas op het einde van de maand (31 januari). Als er zich in de loop van de maand nog extra wijzigingen voordoen, ontvang je nog voor de betalingsdeadline een correctiefactuur (op 8 januari).

Praktisch

 • Betaal je via domiciliëring? De datum waarop de domiciliëring wordt uitgevoerd, wijzigt ook naar  de voorlaatste werkdag van de maand. Die datum wordt ook op de factuur vermeld.
 • Voorschotfactuur en correctiefactuur: als je personeelswijzigingen hebt die pas na het uitsturen van de voorschotfactuur worden doorgegeven en/of verwerkt, dan kan het dus gebeuren dat je in de betrokken maand twee facturen krijgt. Je moet beide facturen apart betalen. Die worden niet met elkaar verrekend.
 • We maken duidelijke en goede afspraken met elkaar. Als werkgever moet jij enerzijds alle wijzigingen op tijd en correct doorgeven, zodat wij een correcte factuur kunnen sturen. Daarna moet KBC die wijzigingen op tijd en correct verwerken. We duiden in de checklist ‘administratieve checklist’ duidelijk aan welke timings zowel jij als wij moeten respecteren.

Hoe zie je dat in de algemene voorwaarden?

 • Clausule: 3.2 Premie en vervaldagen
 • Artikel 15
 • De premieberekening vermeld in de bijzondere voorwaarden, wordt uitgedrukt in de vorm van een jaarpremie.
 • Deze jaarpremie wordt voor elke jaarlijkse aanpassingsdatum berekend op basis van de omvang van de waarborg waarop elke aangeslotene op deze datum recht heeft.
 • Deze jaarpremie is verschuldigd in twaalf gelijke delen. De maandelijkse vervaldatum voor elk deel van de jaarpremie is de laatste kalenderdag van de betrokken maand. De vervaldatum is de datum waarop de premie uiterlijk op de rekening van verzekeraar gestort moet zijn. 
 • De verschuldigde premie voor een aangeslotene wijzigt als de omvang van de waarborg wijzigt op de individuele aanpassingsdatum als gevolg van een tussentijdse herberekening. In dat geval zal de premie, verschuldigd vanaf de maand waarin deze individuele aanpassingsdatum valt, hieraan aangepast worden.

4. Evenwichtige verantwoordelijkheden

Essentie: respecteren van de rechten van de aangeslotene

De nieuwe voorwaarden beschrijven duidelijker welke verplichtingen de werkgever heeft en welke KBC Verzekeringen. Essentieel zijn de rechten van de aangeslotenen. Jij als werkgever en wij als verzekeraar zorgen er samen voor dat de aangeslotenen krijgen waar zij contractueel recht op hebben. We denken hierbij aan tijdige aansluiting van iedereen die behoort tot de categorie van de groepsverzekering, berekening premie op basis van reële tewerkstelling of lonen, niemand uitsluiten die behoort tot de categorie van de groepsverzekering,...

Wat zijn de verplichtingen van de werkgever?

Jij als werkgever beschikt over de personeelsgegevens die wij nodig hebben om de individuele pensoentoezegging correct uit te voeren. Jij moet personeelswijzigingen (in dienst, wijziging tewerkstelling ,...) dan ook correct en op tijd doorgeven. Uiteraard willen we je hierbij ondersteunen. Daarom hebben we de essentie nog eens op een rijtje gezet in de brochure ‘administratieve checklist’.

Als je die verplichting niet nakomt, dan draag je ook de verantwoordelijkheid voor de schade die hierdoor kan ontstaan en voor eventuele kosten voor extra werk voor KBC.  

Als je structureel de correcte uitvoering van de individuele pensioentoezegging verhindert omdat je de vereiste informatie niet of onjuist doorgeeft, dan kan KBC niet anders dan de verdere uitvoering stopzetten.

 • Artikel 3
 • Het is uiteraard belangrijk dat de informatieverstrekking correct en volledig is, maar ook dat die tijdig wordt bezorgd en bovendien op een manier die vermijdt dat de privacy van de betrokken partijen kan geschonden worden.
 • De verzekeringnemer is verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit alle onnauwkeurige, onvolledige, onjuiste of laattijdige inlichtingen. De verzekeraar is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die hierdoor zou ontstaan. De schade die de verzekeraar hierdoor zou lijden kan verhaald worden op de verzekeringnemer. Zo kunnen kosten die de verzekeraar hierdoor zou oplopen aangerekend worden aan de verzekeringnemer.
 •  
 • Artikel 35
 • ‘De verzekeraar heeft het recht deze overeenkomst op te zeggen als de verzekeringnemer zijn verplichtingen niet nakomt.’

Wat zijn de verplichtingen van KBC als verzekeraar?

Uiteraard dragen wij als KBC een even grote verantwoordelijkheid. Wij moeten de gegevens die wij van jou krijigen, tijdig en correct verwerken. Als wij onze plicht niet nakomen, dan dragen wij de verantwoordelijkheid van de geleden schade.

Uiteraard heb jij als verzekeringnemer ook altijd het recht om de verzekering bij KBC stop te zetten.

 • Artikel 7
 • De verzekeraar zorgt ervoor dat de aangeleverde informatie correct en tijdig wordt verwerkt bij de uitvoering van de individuele pensioentoezegging.
 • Zoals beschreven doorheen de algemene en bijzondere voorwaarden en vastgelegd in de wetgeving, zorgt de verzekeraar ervoor dat de verzekeringnemer, de aangeslotenen, de begunstigde en de betrokken overheidsorganen tijdig en correct over de informatie beschikken die elk van hen nodig heeft in het kader van de uitvoering van de verzekering.

  De verzekeraar is verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit alle onnauwkeurige, onvolledige, onjuiste of laattijdige inlichtingen. De verzekeringnemer is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die hierdoor zou ontstaan. De schade die de verzekeringnemer, de aangeslotene of de begunstigde hierdoor zou lijden kan worden verhaald op de verzekeraar.

Wat als je een vraag hebt, buiten de contractuele verplichtingen van KBC?

Met dit contract mag je rekenen op een correcte en betrouwbare dienstverlening, waarin al het normale administratieve beheer voorzien is.

Heb je als klant toch nog een vraag die buiten dit normale administratieve beheer valt, dan kan KBC hiervoor een extra kost aanrekenen. KBC deelt deze kost altijd vooraf mee zodat jij kunt kiezen of we deze extra vraag al dan niet moeten behandelen.

Artikel 21

De verzekeraar heeft het recht om bijkomende kosten aan te rekenen voor bijzondere uitgaven die door toedoen van de verzekeringnemer, de aangeslotene of de begunstigde worden veroorzaakt. Deze kosten worden aangerekend op een redelijke en verantwoorde wijze. Dit houdt onder meer in dat de betrokkene op voorhand hiervan in kennis wordt gesteld zodat deze de kost kan inschatten.

Voorbeeld

Je vraagt een tussentijdse stand van zaken per aangeslotene van de verworven reserves en de minimumgarantie, en bijhorende eventuele tekorten. KBC bezorgt dit overzicht één keer per jaar. Dat is voorzien in het normale beheer. Wil je dit een keer extra, dan kunnen we hiervoor een kost aanrekenen.

Internationale elementen

KBC Verzekeringen beheert de groepsverzekering volgens Belgisch recht, dat is niet nieuw. In een individuele pensioentoezegging kunnen aangeslotenen of begunstigden internationale elementen aanbrengen, woonplaats aangeslotene of begunstigde in het buitenland bijvoorbeeld. Extra kosten voor het vergaren van kennis of voor het uitvoeren van buitenlands recht, is ten laste van de werkgever. Deze contractuele verduidelijking is ook apart in de voorwaarden opgenomen.

Artikel 47

 • Dit verzekeringscontract wordt door de verzekeraar uitgevoerd overeenkomstig de Belgische wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op aanvullende pensioenen in het algemeen en op verzekeringen van een individuele pensioentoezegging in het bijzonder. In de relatie tussen de verzekeringnemer en de aangeslotene is het mogelijk dat door elementen als rechtskeuze, tewerkstellingskenmerken of woonplaats andere rechtsstelsels geheel of gedeeltelijk gerespecteerd moeten worden.

 • Als er hierdoor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen zouden zijn voor de verzekeraar, is het de verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer om in kaart te brengen welke afwijkende regels gelden en om een wijziging van de afspraken bij de verzekeraar te vragen. De kosten en tarifering die afgesproken werden in deze verzekering houden geen rekening met enige gevolgen van de toepasselijkheid van andere rechtstelsels. In verhouding tot de omvang en de aard van dergelijke gevolgen, kan de verzekeraar overgaan tot een eenzijdige aanpassing van het contract en zelfs tot opzegging ervan.

 • Alle geschillen tussen partijen in verband met dit contract behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Evolutie in de wetgeving leidt tot nieuwe verplichtingen voor KBC

 • Bij aanvang van een contract komen we een kost overeen waarmee jij KBC vergoedt voor het beheer van jouw contract en bijhorende verplichtingen. Deze kost bepalen wij correct in functie van onze huidige verplichtingen. Het kan zijn dat de wetgever de verplichtingen van de verzekeraar substantieel uitbreidt. In dat geval moeten wij de kost aanpassen aan deze nieuwe realiteit om onze bedrijfsvoering financieel gezond te houden.
 • Uiteraard gebeurt de aanpassing van de kost enkel om zeer gegronde redenen en niet om een beperkte aanpassing van onze verplichtingen.

Artikel 24

De verzekeraar heeft het recht om de overeengekomen kosten aan te passen in functie van evoluties in de relevante wettelijke of reglementaire bepalingen zoals een wijziging in de prudentiële wetgeving, de reglementering inzake aanvullende pensioenen, de verzekeringswetgeving, de consumentenwetgeving of de sociale zekerheidsreglementering waarop de individuele pensioentoezegging een aanvulling vormt. Dergelijke aanpassing kan enkel om gegronde redenen en op een redelijke en proportionele wijze en kadert in een algemene herziening van het tarief voor het product van de individuele pensioentoezegging. In dat geval deelt de verzekeraar aan de verzekeringnemer mee wat wijzigt en vanaf welke datum die wijziging van toepassing is. 

5. Behoud van de aanvullende waarborg overlijden voor ex-werknemer*

*Enkel van toepassing als je contract voorziet in een aanvullende waarborg overlijden. 

Waarom behoud?

De aangeslotene behoudt standaard zijn waarborg overlijden als hij uit dienst treedt. Dat betekent dat wij zorgen voor een betere bescherming van de aangeslotene bij uitdiensttreding. Het behoud sluit ook aan bij de wettelijke vereiste dat bij uitdienst de pensioentoezegging  (dit is rust- en overlevingspensioen) behouden blijft.

Omdat een aangeslotene niet altijd de extra waarborg overlijden wil, voorzien we wel de mogelijkheid om deze waarborg stop te zetten. De aangeslotene kan deze keuze onbeperkt in de tijd maken. Dit is een éénmalige keuze, de waarborg overlijden kan niet terug actief worden gezet.

 • Artikel 12 (aanvullende waarborg overlijden)
 • De verzekerde periode eindigt voor een aangeslotene op volgende momenten:

1. Als de aangeslotene er zelf voor opteert om de verzekerde periode te beëindigen. Dit kan hij onder andere doen als hij bij de verzekeringnemer uit dienst treedt of van zodra hij niet langer voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden.

2. De aangeslotene moet deze keuze schriftelijk meedelen  aan de verzekeraar en ondertekenen. De beëindiging vindt plaats op de individuele aanpassingsdatum na ontvangst van deze keuze. Deze keuze is onherroepelijk. Eens de verzekeraar deze keuze ontvangen heeft, kan de aangeslotene niet meer opteren om voor de ‘waarborg overlijden’ verzekerd te worden in dit contract.

Praktisch

Bij uitdiensttreding krijgt de werknemer een brief met de verschillende keuzemogelijkheden - met vermelding van de impact op het eindkapitaal - die wettelijk en contractueel mogelijk zijn. Op basis van deze informatie kan de werknemer een overwogen keuze maken.

6. Onthaalstructuur standaard voorzien bij elk contract

De wetgever voorziet dat een aangeslotene zijn spaarpotje van een groepsverzekering bij een vorige werkgever kan overdragen naar zijn pensioenplan bij zijn nieuwe werkgever. Om deze spaarpotjes mooi apart te beheren zonder link naar de individuele pensioentoezegging die jij voorziet, voorzien we standaard een onthaalstructuur. Die spaarpotjes zullen hier apart beheerd worden.

Wanneer een werknemer bij jou uit dienst gaat, krijgt hij ook de extra keuze om zijn spaarpotje naar die onthaalstructuur over te dragen. Welke keuze een werknemer bij uit dienst maakt, is afhankelijk van persoonlijke voorkeuren. Een belangrijke beslissingselement kan de intrest zijn die binnen de verschillende keuzeopties van toepassing is.

De onthaalstructuur wordt nu standaard bij elk verzekeringscontract toegevoegd via een apart deel in de algemene voorwaarden. We voegen hieronder een passage uit de algemene voorwaarden toe. In de bijzondere voorwaarden wordt de intrest vermeld die van toepassing is. Dat is de intrest die ook geldt voor nieuwe stortingen in jouw verzekering.

Clausules algemene voorwaarden

 • Deel 3. Onthaalstructuur

Artikel 1

 • Bij deze groepsverzekering hoort een onthaalstructuur die alleen bestemd is voor het beheer van de reserves die een aangesloteneoverdraagt. Hierin worden de reserves beheerd van :
 • de aangeslotene die zijn reserves overdraagt afkomstig van een pensioentoezegging die hij genoot bij  een vorige werkgever.
 • de aangeslotene die na zijn uitdiensttreding bij de verzekeringnemer zijn reserves overdraagt naar deze onthaalstructuur.

Artikel 2

 • Deze reserves komen terecht op individuele rekeningen op naam van de betrokken aangeslotene.
 • Deze reserves evolueren  volgens de regels vermeld in de ‘waarborg pensioen’ over interest en een eventuele winstdeling.
 • Voor deze reserves geldt de interest en de pensioenleeftijd die op het moment van overdracht van toepassing zijn voor het luik onthaalstructuur. De bijzondere voorwaarden vermelden de pensioenleeftijd die geldt voor de onthaalstructuur. De verzekeraar kan deze pensioenleeftijd in de loop van de overeenkomst eenzijdig aanpassen en dit op basis van de algemene regels inzake wettelijke pensioenleeftijd.
 • De regels vermeld in de ‘waarborg pensioen’ inzake recht op overdracht, uitbetaling aan de aangeslotene en uitbetaling aan debegunstigde bij overlijden van de aangeslotene, gelden ook voor het luik onthaalstructuur. Als de aangeslotene in een individueel contract specifieke afspraken vastlegt voor de ‘waarborg pensioen’ (zoals een eigen begunstiging voor de uitkering bij overlijden), blijft dit contract ook gelden onder het luik onthaalstructuur.

Artikel 3

 • Als de aangeslotene in het kader van deze onthaalstructuur bijkomende keuzemogelijkheden krijgt, worden deze vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Clausules bijzondere voorwaarden

Voor de onthaalstructuur die hoort bij deze individuele pensioentoezegging geldt bij de opmaak van het reglement een interest van X % en een pensioenleeftijd gelijk aan de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de aangeslotene X jaar wordt. In het kader van de onthaalstructuur gelden voor de aangeslotene geen bijkomende keuzemogelijkheden