Nieuwsflash december 2021

Nieuwsflash december 2021

Vlaamse registratiebelastingen: lager én hoger

Op 27 september jl. heeft de Vlaamse Regering haar Septemberverklaring afgelegd over de krachtlijnen van de begroting 2022. Blikvanger van deze Septemberverklaring is de hervorming van de registratiebelastingen.

Hieronder bespreken we de aangekondigde wijzigingen. Er zijn evenwel nog geen definitieve teksten, onderstaande enkel geldt dus onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaamse Parlement.

De wijzigingen zouden ingaan vanaf 1 januari 2022. Grote vraag hierbij is uiteraard welke datum zal tellen om het tarief van de verschuldigde registratiebelasting te bepalen? Alle bronnen stellen dat de datum van de notariële koopakte van belang zal zijn, en dus niet de datum van het compromis. We merken hierbij op dat de notariële akte in principe binnen de 4 maanden na compromisdatum moet verleden worden.

Aankoop enige gezinswoning: verlaging van 6% naar 3%

Bij de aankoop van een enige gezinswoning betaal je vandaag 6% registratiebelastingen. Dit gunsttarief zou dus vanaf 1 januari 2022 verlaagd worden naar 3%.

We gaan ervan uit dat voor de toepassing van het gunsttarief van 3% dezelfde voorwaarden zullen gelden als voor het huidige gunsttarief van 6%. De belangrijkste voorwaarden zijn

  • het moet gaan om de aankoop van een enige woning door een natuurlijk persoon,
  • die binnen de 3 jaar zijn hoofdverblijfplaats moet vestigen in de aangekochte woning. 

Vandaag is het niet vereist dat alle kopers aan deze voorwaarden voldoen. Het is mogelijk dat maar één van de kopers aan de voorwaarden voldoet. In dat geval zal alleen deze persoon het gunsttarief krijgen.

De koper die het gunsttarief krijgt, mag niet afzonderlijk, en niet gezamenlijk met de andere koper(s) al een andere woning of bouwgrond (waar ook ter wereld) voor de geheelheid in volle eigendom hebben.

Wie al vastgoed bezit, kan toch een 'nieuwe woning' aankopen tegen het gunsttarief op voorwaarde dat dit onroerend goed binnen een termijn van 1 jaar volledig en ten bezwarende titel wordt vervreemd en er een causaal verband tussen de nieuwe aankoop en de vervreemding van het verhinderende vastgoed kan worden aangetoond.

Ingrijpende energierenovatie enige gezinswoning: verlaging van 5% naar 1%

Koop je vandaag een enige gezinswoning, dan krijg je een gunsttarief van 5%, als je de woning ingrijpend energiezuinig verbouwt.
Als je je woning ingrijpend energiezuinig verbouwt, dan moet je binnen de 5 jaar na de aankoop je hoofdverblijfplaats vestigen op dat adres.

Het gunsttarief van 5% zou vanaf 1 januari 2022 dalen naar 1%.

Rechtenvermindering bij aankoop ‘bescheiden’ woning

Bij aankoop van een ‘bescheiden’ gezinswoning aan het gunsttarief van 6% krijg je vandaag een extra rechtenvermindering van maximaal 5.600 euro. Dit bedrag zou verlaagd worden tot 2.800 euro. Koop je een huis aan een gunsttarief van 1%, dan zou de rechtenvermindering maximaal 960 euro bedragen.

Voorwaarde is dat de aankoopprijs maximaal 200.000 euro bedraagt. Voor woningen die gelegen zijn in de kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel is dat maximaal 220.000 euro.

Afschaffing meeneembaarheid

Betaalde verkooprechten van een vorige aankoop, kun je in bepaalde gevallen (gedeeltelijk) recupereren als je een ander onroerend goed aankoopt, op voorwaarde dat je er je hoofdverblijfplaats vestigt. Het meeneembare verkooprecht bedraagt maximaal 13.000 euro.

Deze meeneembaarheid van registratiebelastingen zou afgeschaft worden. Er zou wel een overgangsregeling uitgewerkt worden waarbij je tot 1 januari 2024 zou kunnen kiezen tussen:

  • het voordeel van de meeneembaarheid in combinatie met het gunsttarief van 6%;
  • het nieuwe gunsttarief van 3% (en geen meeneembaarheid).

Als je de maximale meeneembaarheid van 13.000 euro krijgt, zou je bij een aankoopprijs van 433.340 euro of meer vermoedelijk beter kiezen voor het gunsttarief van 3% (eerder dan 6% + meeneembaarheid).

We nemen aan dat kopers van een bouwgrond (waarop je de gezinswoning bouwt) eventueel ook nog tot 1 januari 2024 het voordeel van de meeneembaarheid zullen kunnen krijgen, maar dat is tot op vandaag nog niet duidelijk.

Aankoop niet-eigen of niet-enige woning, professioneel vastgoed of grond

Het verkooprecht van deze types vastgoed zou vanaf 1 januari 2022 stijgen van 10% naar 12%:

  • Een tweede, derde, … woning
  • Een eerste woning die je niet zelf betrekt
  • Professioneel vastgoed
  • Een bouwgrond

We brengen in herinnering dat het fiscale voordeel voor de kapitaalaflossingen van een lening voor de verwerving van een niet-eigen woning, vermoedelijk ook zal worden afgeschaft voor nieuwe kredieten.

Wat met nieuwbouw?

Koop je een bouwgrond, dan betaal je vermoedelijk vanaf 1 januari 2022 een kooprecht van 12%. Op nieuwbouw betaal je opnieuw 21% btw.

Voor de sloop en heropbouw van een enige en eigen woning krijg je tot einde 2022 een btw-tarief van 6%. Meer info vind je op de website van FOD Financiën.

De aankoop van de te slopen woning kan vandaag volgens VLABEL ook genieten van het gunsttarief van 6% (en dus vermoedelijk binnenkort ook van het 3%-tarief).

De inschrijving moet gebeuren op het adres van de aangekochte woning om te voldoen aan de voorwaarde dat de woning als hoofdverblijfplaats wordt bestemd. Het moet dus niet noodzakelijk gaan om dezelfde woning.

We volgen dit verder op en houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heb je nog vragen? Contacteer dan je contactpersoon bij KBC.